Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sklep na działce przeznaczonej na działalność nieuciążliwą

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-12-11

Posiadam działkę 20-arową. Jest przeznaczona pod działalność nieuciążliwą. Czy mogę na niej postawić budynek – na parterze byłby sklep spożywczy, a na piętrze moje mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazano typy działalności uciążliwej. Wśród nich nie wyliczono lokali usługowych typu sklepy spożywcze, a także mieszkań.

W celu potwierdzenia tego stanu rzeczy przywołuję orzeczenie o sygn. akt II SA/Gd 950/05 - wyrok WSA w Gdańsku z 13.09.2006 r.:

„Organ stwierdził, iż usługa typu sklep spożywczy jest usługą nieuciążliwą, nie koliduje z istniejącą zabudową oraz nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz nie wprowadza zagrożenia naruszenia art. 5 Prawa budowlanego”.

Według jednej z definicji pod pojęciem usług lub działalności nieuciążliwej należy rozumieć działalność, która nie powoduje oddziaływań szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz oddziaływań mogących pogorszyć stan środowiska, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. Nie sposób w świetle powyższego do takiej działalności zakwalifikować planową przez Pana.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie „należy posiłkować się każdym aktem prawa, który może naświetlić sytuację:

  1. działalność nieuciążliwa – należy przez to rozumieć funkcję usługową i produkcyjną, jako działalność gospodarczą dopuszczoną na terenie działki budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, określonych w przepisach szczególnych, z dopuszczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami szczególnymi,
  2. usługi – należy przez to rozumieć tereny usług o charakterze czysto komercyjnym z zakresu działalności nieuciążliwej, do których zalicza się usługi w zakresie: handlu, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, usługi biurowe, projektowe, prawne, edukacji, usługi zdrowia, usługi sportowo-rekreacyjne, usługi obsługi urządzeń komunikacji, centra wystawowo-logistyczne, instytucje finansowe itp.

Gdyby był Pan w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, możliwe, że udałoby się precyzyjniej określić, czy taka działalność wraz z mieszkaniem będzie możliwa do prowadzenia – jeżeli prześle mi Pan taki dokument, przekażę dodatkowe uwagi, jeżeli będą potrzebne. W tej chwili odpowiedź na Pana pytanie brzmi: działalność taka nie będzie uznawana za uciążliwą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Otwarcie warsztatu i sklepu

Czy można przekształcić budynek gospodarczy i otworzyć warsztat samochodowy 2-stanowiskowy oraz sklep z częściami samochodowymi na terenie...

 

Budowa sklepu a zasada dobrego sąsiedztwa

Moja posesja sąsiaduje z działkę, na której ma zostać wybudowany sklep o pow. do 2000 m 2 w warunkach zabudowy. Od mojej granicy ma...

 

Budowa hali produkcyjnej bez okien

Czy istnieje możliwość budowy hali produkcyjnej bez okien na działce o szerokości 40 m bliżej niż 3 m od granicy? Działka sąsiada nie jest zabudowana....

 

Jak zablokować budowę kurnika?

Jak zablokować budowę kurnika w obrębie miasta? Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę kurnika na gruncie rolnym, gdzie planowana jest...

 

Stawka amortyzacyjna za pawilon usługowy

Czy mogę zaliczyć pawilon usługowy do grupy 806 i jaką stawkę amortyzacyjną wybrać? Pawilon ten został postawiony na dzierżawionej działce i nie...

 

Restauracja w kontenerach a pozwolenie na budowę

Restauracja w kontenerach a pozwolenie na budowę

Pytanie dotyczy konstrukcji kontenerowej. Planujemy na wynajmowanym terenie zbudować restaurację o powierzchni około 80 m 2 + zadaszony taras. Ze...