Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otwarcie warsztatu i sklepu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-09-18

Czy można przekształcić budynek gospodarczy i otworzyć warsztat samochodowy 2-stanowiskowy oraz sklep z częściami samochodowymi na terenie oznaczonym symbolem 98 MRj – „tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalną zagrodową z dopuszczeniem przekształceń i lokalizacji plombowych obiektów lokalnych usług bytowych i zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej”. Jakie dokumenty należy złożyć, aby wszystko załatwić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118) zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Do wniosku zgłoszeniowego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor załącza:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. Opis i rysunek określające usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.
 4. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 6. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

Warto zaznaczyć, że:

 • W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ architektoniczno-budowlany nakłada w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 • Zgłoszenia należy dokonać przez zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, budowy.
 • Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić nie później, niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Zgodnie z treścią Planu zagospodarowania przestrzennego:

„Tereny oznaczone symbolami 13MRj; 14MRj; 51MRj; 53MRj; 64MRj; 68MRj; 90MRj; 98MRj; 160MRj przeznacza się pod zabudowę mieszkalną zagrodową z dopuszczeniem przekształceń i lokalizacji plombowych obiektów lokalnych usług bytowych i zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę, przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie i rozbudowie z uwzględnieniem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,
 2. lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funkcji uzupełniających winna odbywać się na zasadach plombowych i odtworzeniowych z uwzględnieniem istniejących linii zabudowy, w dostosowaniu architektonicznym do istniejącej zabudowy wsi o zachowanych cechach stylowych,
 3. budynki o złym stanie technicznym nie podlegające ochronie konserwatorskiej przeznacza się do wyburzenia,
 4. nie dopuszcza się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 5. architektura i ukształtowanie przebudowywanych i nowych budynków, poprzez układ brył, ukształtowanie dachów, układ i wystrój elewacji oraz materiały winna dostosować obiekty te do historycznie ukształtowanej zabudowy wsi,
 6. wysokość przebudowywanej i nowej zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów zasadniczego dachu nie może przekroczyć 6,5 m a poziom kalenicy 12,5 m mierząc od średniego poziomu przy budynku,
 7. dachy strome o nachyleniu 30–45 kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy zalecana 1 kondygnacja użytkowa,
 8. dopuszcza się inwestycje związane z hodowlą zwierząt wg zasad określonych w rozdziale VII,
 9. część terenów 68MRj; 90MRj; 98MRj podlegało lokalnej powodzi w lipcu 1997r. (w granicach określonych na rysunku planu); stanowią obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi; obowiązują zasady określone w rozdziale XI,
 10. realizacja obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych,
 11. teren do docelowego uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną N/N kablową, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjną i gazową,
 12. dopuszczalne poziomy hałasu przyjąć jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej”.

Prawnym środkiem gwarantującym właściwe i wyważone podejmowanie decyzji o lokalizacji inwestycji, warunkach zabudowy, zmiany sposobu użytkowania, budowy czy rozbudowy obiektów uwzględniającym aspekty środowiskowe jest procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Elementem prowadzonej procedury jest raport opisujący oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, wskazujący ograniczenie możliwie jak w największym stopniu skutków ekologicznych powodowanych działalnością gospodarczą człowieka. Wiadome jest, że każda nowa inwestycja, modyfikacja lub rekultywacja zmienia pewne elementy istniejącego środowiska. Najważniejszą funkcją procedury zmierzającej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w procesie podejmowania decyzji administracyjnych i inwestycyjnych. Raport opisujący oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko winien wskazać podejmowanie zrównoważonych działań tak, aby skutki ekologiczne (zarówno pozytywne jak i negatywne) inwestycji bilansowano na tle ich skutków społeczno-ekonomicznych. Ma on prognozować skutki integracji w środowisko oraz ma stanowić:

 • załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania;
 • element charakteryzujący istniejący stan środowiska, oddziaływanie na środowisko w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji.

Planowana inwestycja (przekształcenie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy) w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane (§ 3 ust. 1 pkt 76 – stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17–19 i pkt 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów).

Tak więc – jeśli Pana inwestycja wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, nie otrzyma Pan pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia.

Należy udać się do gminy z wnioskiem i wydanie zaświadczenia o zgodności z planem zamierzonej inwestycji, tj. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat. Jeśli nie będzie to pozytywna opinia – nie ma co brać się za pozostałe formalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Budowa sklepu a zasada dobrego sąsiedztwa

Moja posesja sąsiaduje z działkę, na której ma zostać wybudowany sklep o pow. do 2000 m 2 w warunkach zabudowy. Od mojej granicy ma...

 

Budowa hali produkcyjnej bez okien

Czy istnieje możliwość budowy hali produkcyjnej bez okien na działce o szerokości 40 m bliżej niż 3 m od granicy? Działka sąsiada nie jest zabudowana....

 

Jak zablokować budowę kurnika?

Jak zablokować budowę kurnika w obrębie miasta? Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę kurnika na gruncie rolnym, gdzie planowana jest...

 

Sklep na działce przeznaczonej na działalność nieuciążliwą

Posiadam działkę 20-arową. Jest przeznaczona pod działalność nieuciążliwą. Czy mogę na niej postawić budynek – na parterze byłby sklep spożywczy,...

 

Zaadaptowanie poddasza na działalność

Na podstawie pozwolenia na budowę postawiłem budynek (bar) na działce oznaczonej częściowo U1, częściowo MN3. Na parterze znajduje się lokal gastronomiczny...

 

Najem kawałka działki na budynek gastronomiczny

Czy wynajmując kawałek działki w celu postawienia budynku gastronomicznego niezwiązanego na stałe z gruntem i wynajmując go innej osobie,...

 

Zmiana statusu najmowanego lokalu

Od kilku lat wynajmuję lokal użytkowy. W umowie jest zapisane, że przyjmuje lokal, dokonam w nim remontu, będę wykorzystywać zgodnie...

 

Budowa sali balowej w sąsiedztwie

Budowa sali balowej w sąsiedztwie

Właściciel działki w niedalekim sąsiedztwie (ok. 100 m) buduje salę balową. Okolica jest według planu zagospodarowania przeznaczona na działalność...