Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa sali balowej w sąsiedztwie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-10-11 • Aktualizacja: 2021-05-16

Właściciel działki w niedalekim sąsiedztwie (ok. 100 m) buduje salę balową. Okolica jest według planu zagospodarowania przeznaczona na działalność usługową (z dopuszczeniem usług nieuciążliwych) – 30% i 70% działalność mieszkaniową. W czasie, kiedy inwestor występował o warunki zabudowy, nie było planu. Budowa trwa, jest prawie na ukończeniu. Czy na tym etapie mogę zablokować powstanie takiej działalności? Czy mogę w jakiś sposób stać się stroną postępowania, np. ze względu na rozszerzenie zakresu oddziaływania inwestycji? Czy urząd gminy/starostwo może wydać zgodę na użytkowanie nieruchomości w 100% na działalność gospodarczą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa sali balowej w sąsiedztwie

Oddziaływanie obiektu – sali balowej

Normą materialnoprawną określającą krąg stron postępowania jest przepis art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, zgodnie z tym przepisem są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Z powyższego wynika, że przy określaniu kręgu stron w sprawach pozwolenia na budowę, zagadnieniem kluczowym jest ustalenie obszaru oddziaływania obiektu planowanego przez inwestora. Według ustawowej definicji zawartej w art. 3 pkt 20 przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wyznaczenie terenu w otoczeniu obiektu budowlanego stanowiącego obszar oddziaływania obiektu należy do organu administracji architektoniczno-budowlanej, właściwego do wydania pozwolenia na budowę. Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu organ opiera się na ustaleniach stanu faktycznego w danej sprawie, uwzględniając funkcję, formę i konstrukcję projektowanego obiektu budowlanego oraz jego cechy charakterystyczne. Ustalając obszar oddziaływania obiektu, organ bierze pod uwagę również przeznaczenie terenu znajdującego się w otoczeniu planowanej inwestycji, z uwzględnieniem jej wpływu na sąsiednie nieruchomości. Przez obszar oddziaływania obiektu, stosownie do przepisu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, należy rozumieć teren wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Organ wskazał, że warunkiem uznania danego podmiotu za stronę postępowania i dopuszczenia go do udziału w nim jest wykazanie w dacie wystąpienia z wnioskiem, że planowana inwestycja będzie wpływać na jego nieruchomość i godzić w konkretne uprawnienie do zagospodarowania nieruchomości (por. wyrok NSA z dnia 14.10.2010 r., sygn. akt II OSK 1572/09; wyrok NSA z dnia 24.04.2009 r., sygn. akt II OSK 626/08). Organ podkreślił, że tylko podanie konkretnego przepisu prawa w powiązaniu ze wskazaniem konkretnego naruszonego uprawnienia, które powoduje ograniczenie w zagospodarowaniu działki osoby skarżącej może być podstawą do rozważenia wad projektu i pozwolenia na budowę (wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.01.2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 1410/07). W ocenie organu administracji od tak pojmowanego interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, kiedy to jednostka jest wprawdzie zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak wskazać przepisu prawa, który stanowiłby podstawę jej roszczenia i w konsekwencji uprawniał ją do żądania stosownych czynności organu administracyjnego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 550/07).

Obawiam się, że ma Pan interes faktyczny, ale nie prawny w tym, aby stać się stroną. Niemniej jednak oczywiście wniosek może Pan złożyć.

Ograniczenie działalności sali balowej w sąsiedztwie

Ewentualne ograniczenie może wynikać z:

  • § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli z innych przepisów określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
  • § 13 ww. rozporządzenia dotyczącego zapewnienia oświetlenia,
  • § 19 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, stanowiącego, że odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego (i innych wymienionych), nie może być mniejsza niż 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie a od granicy działki budowlanej – nie może być mniejsza niż 3 m.

Jednocześnie sam fakt braku graniczenia nieruchomości z działką inwestycyjną oznacza zasadniczo, że nie znajduje się ona w obszarze oddziaływania inwestycji, a tym samym jej właściciel nie posiada przymiotu strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, jak również w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę czy zmianie sposobu użytkowania. Tylko ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomości wynikające z konkretnego przepisu prawa daje podstawę do uczestniczenia w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, pewnych ustaleń dotyczących uciążliwości związanych z działalnością powstających obiektów (np. jak wskazują w odwołaniu skarżący zabór światła dziennego) nie należy utożsamiać z oceną obszaru oddziaływania realizowanych obiektów budowlanych na tereny sąsiadujące w rozumieniu cytowanych przepisów (wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 904/08).

Wcześniejsze warunki zabudowy sali balowej a plan zagospodarowania

Nadto fakt, iż uchwalono plan zagospodarowania, nie oznacza, że inwestycję należy dostosować do zapisów tego planu. Inwestycja może zostać zrealizowana w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy. Bez względu na treść obecnego planu.

Nadto prowadzenie działalności gospodarczej nie ma nic wspólnego z treścią planu. Plan zagospodarowania dotyczy budowy, przebudowy zmiany sposobu użytkowania obiektów. Ale nie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »