Tor motocrossowy a plan zagospodarowania przestrzennego działki

• Autor: Anna Sufin

Chciałbym otworzyć tor motocrossowy dla motocykli, quadów itd. Jakie przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego musi mieć działka, by taką działalność na niej prowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tor motocrossowy a plan zagospodarowania przestrzennego działki

Tor motocrossowy jako działalność znacząco oddziałująca na środowisko- procedury

Podawana przez Pana działalność może znacząco oddziaływać na środowisko, stąd w pierwszej kolejności będzie Pan musiał postarać się o uzyskanie decyzji środowiskowej. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

„1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.”

Tor wyścigowy lub próbny dla pojazdów mechanicznych został wymieniony jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w punkcie 75 § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 62 wcześniej powoływanej ustawy:

Art. 62. 1. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-ca,

e) dostępność do złóż kopalin;

1a) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.

2. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi przedsięwzięciami.”

Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane będzie Pan również musiał uzyskać pozwolenie na budowę toru.

W tymże postępowaniu analizowana będzie zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Oznaczenie pod teren przeznaczony na tor motocrossowy

Każda gmina wprowadza w planie własne oznaczenia i zapisy, przedstawiając określenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania (nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia), ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska. Nawet zresztą odpowiednie przeznaczenie w planie może nie być jednoznaczne z możliwością realizacji przedsięwzięcia, jeśliby stanęła temu na przeszkodzie decyzja środowiskowa.

Istotne będzie, by w planie teren oznaczony był jako usługowy, zatem wedle załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien ten teren mieć oznaczenie „U”. Jednakże w opisie musi to oznaczać (muszą być dopuszczalne) także usługi komercyjne (taki charakter ma Pana usługa). Z pewnością nie mogą to być tereny mieszkaniowe – stąd wszystko ze znakiem „M” oznacza, że nie powinien Pan być zainteresowany takim terenem. Nie mogą to także być tereny przemysłowe. Proszę zatem poszukiwać terenu przeznaczonego pod usługi komercyjne (same „usługi” nie wystarczą), a jeśliby w planie sprecyzowano jeszcze rodzaj dopuszczalnych usług – muszą to być usługi związane ze sportem (oczywiście nie może być wyłączeń, które dotyczyłyby tego rodzaju działalności, co planowana przez Pana). Gdy wybierze Pan już określony teren, wtedy na podstawie planu będzie można rozstrzygnąć tę kwestię precyzyjnie, czytając konkretny plan i zasady zagospodarowania tego terenu. Także wizyta w urzędzie miasta przed zakupem, aby zreferowano Panu wszelkie ograniczenia wynikające z planu, z pewnością będzie wskazana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Anna Sufin

O autorze: Anna Sufin

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »