Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tor motocrossowy a plan zagospodarowania przestrzennego działki

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-02-26

Chciałbym otworzyć tor motocrossowy dla motocykli, quadów itd. Jakie przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego musi mieć działka, by taką działalność na niej prowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podawana przez Pana działalność może znacząco oddziaływać na środowisko, stąd w pierwszej kolejności będzie Pan musiał postarać się o uzyskanie decyzji środowiskowej. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

„1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.”

Tor wyścigowy lub próbny dla pojazdów mechanicznych został wymieniony jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w punkcie 75 § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 62 wcześniej powoływanej ustawy:

Art. 62. 1. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-ca,

e) dostępność do złóż kopalin;

1a) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.

2. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi przedsięwzięciami.”

Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane będzie Pan również musiał uzyskać pozwolenie na budowę toru.

W tymże postępowaniu analizowana będzie zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Każda gmina wprowadza w planie własne oznaczenia i zapisy, przedstawiając określenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania (nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia), ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska. Nawet zresztą odpowiednie przeznaczenie w planie może nie być jednoznaczne z możliwością realizacji przedsięwzięcia, jeśliby stanęła temu na przeszkodzie decyzja środowiskowa.

Istotne będzie, by w planie teren oznaczony był jako usługowy, zatem wedle załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien ten teren mieć oznaczenie „U”. Jednakże w opisie musi to oznaczać (muszą być dopuszczalne) także usługi komercyjne (taki charakter ma Pana usługa). Z pewnością nie mogą to być tereny mieszkaniowe – stąd wszystko ze znakiem „M” oznacza, że nie powinien Pan być zainteresowany takim terenem. Nie mogą to także być tereny przemysłowe. Proszę zatem poszukiwać terenu przeznaczonego pod usługi komercyjne (same „usługi” nie wystarczą), a jeśliby w planie sprecyzowano jeszcze rodzaj dopuszczalnych usług – muszą to być usługi związane ze sportem (oczywiście nie może być wyłączeń, które dotyczyłyby tego rodzaju działalności, co planowana przez Pana). Gdy wybierze Pan już określony teren, wtedy na podstawie planu będzie można rozstrzygnąć tę kwestię precyzyjnie, czytając konkretny plan i zasady zagospodarowania tego terenu. Także wizyta w urzędzie miasta przed zakupem, aby zreferowano Panu wszelkie ograniczenia wynikające z planu, z pewnością będzie wskazana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nie zgłoszenie do odbioru darowanego budynku

W 2000 r. moja mama uzyskała pozwolenie na budowę budynku gospodarczego z poddaszem użytkowym. W 2003 r. przekazała darowizną dla mnie budynek...

 

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej?

Na podstawie zgłoszenia do wydziału architektury adaptowałem mój biurowiec na hostel. Adaptacja polegała tylko na przystosowaniu pokoi biurowych na pokoje...

 

Budowa w granicy na wąskiej działce

Sąsiad ze względu na przepis o wąskiej działce chce się budować w granicy. Ściana w granicy jest równoległa bez okien. W jakiej...

 

Zacienienie domu przez planowany budynek

Posiadam połówkę tzw. bliźniaka. Obecnie do mojej połówki będzie dobudowywał się deweloper, dla którego projektanci opracowali projekt składający...

 

Sąsiad nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci gazowej i wodnokanalizacyjnej

Sąsiad nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci gazowej i wodnokanalizacyjnej

W listopadzie nabyłem działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Działka posiada dostęp do drogi i wszystkich mediów z prywatnej drogi sąsiada,...

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Jestem właścicielem działki leśnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym terenie jest możliwość zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie...