Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej?

Autor: Wioletta Dyl

Na podstawie zgłoszenia do wydziału architektury adaptowałem mój biurowiec na hostel. Adaptacja polegała tylko na przystosowaniu pokoi biurowych na pokoje mieszkalne, hostelowe. Nie uległy zmianie elementy konstrukcyjne budynku ani jego wygląd zewnętrzny. Osobno uzyskałem z wydziału architektury pozwolenie na budowę instalacji gazowej wewnętrznej. Chodziło o doprowadzenie przewodu gazowego o długości ok. 50 cm od ściany zewnętrznej do pieca gazowego w kotłowni. Czy muszę w tej sytuacji uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej?

Czy wykonanie instalacji gazowej zgodnie z projektem wymaga wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie?

Stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290; dalej „Pr. bud.”) – roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 Pr. bud. Z uwagi na to należy zauważyć, że obowiązek związany z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy wyłącznie robót budowlanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 7 Pr. bud. W świetle tego przepisu i art. 3 pkt 9 Pr. bud. roboty budowlane, przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce dotyczą obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych.

Zgodnie z art. 3 pkt 9 Pr. bud. – ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach budowlanych, należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Z kolei zgodnie z § 156 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.; dalej r.w.t.) – instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. W związku z powyższymi przepisami instalację gazową w lokalu mieszkalnym należy uznać za urządzenie budowlane.

Co ważne, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 Pr. bud. – jedynie budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa instalacji gazowej wewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Taką zgodę Pan posiada, ale w związku z zakończeniem prac budowlanych powstaje pytanie, czy wykonanie instalacji gazowej zgodnie z projektem wymaga wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane będzie w przypadkach wskazanych w art. 55 Prawa budowlanego, tj. w sytuacji:

 • gdy na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy,
 • gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 Prawa budowlanego (obowiązek ten zostaje nałożony w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub decyzji o zatwierdzeniu projektu, jeżeli budowa została zakończona. Decyzje powyższe wydawane są w ramach postępowania w sprawie samowoli budowlanej sensu stricto, a więc budowy bez pozwolenia na budowę),
 • gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego (obowiązek ten zostaje nałożony w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, lub decyzji o zatwierdzeniu projektu, jeżeli budowa została zakończona. Decyzje powyższe wydawane są w ramach postępowania w sprawie samowoli budowlanej polegającej na wykonywaniu robót budowlanych innych niż objęte art. 48 ust. 1 i 49b ust. 1 Prawa budowlanego),
 • gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Instalacje i sieci gazowe znajdują się w kategorii XXVI i nie są wymienione powyżej jako obiekty wymagające uzyskania pozwolenia na użytkowanie. A zatem wystarczyłoby samo zawiadomienie o zakończeniu budowy. Niemniej jednak zwracam uwagę, że z braku wymienienia instalacji gazowej w art. 55 czasami wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie instalacji gazowej zawiera się w pozwoleniu na budowę. Jeżeli w pozwoleniu na budowę nie ma Pan tak określonego wymogu, wystarczy zawiadomienie.

Zobacz też: Przebudowa instalacji gazowej w mieszkaniu

Co należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego?

Zgodnie zaś z art. 57 Pr. bud. – „Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

4) protokoły badań i sprawdzeń; tj. próba szczelności, opinia kominiarska

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; (…).”

Te dokumenty należy złożyć do nadzoru budowlanego – w przypadku prostych instalacji oczywiście nie ma co się obawiać kontroli nadzoru budowlanego.

Natomiast złożenie w organie nadzoru budowlanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taki wymóg istnienie w Pana pozwoleniu na budowę) jest jednocześnie wezwaniem organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Organ właściwy powinien przeprowadzić kontrolę przed upływem 21 dni od dnia złożenia wezwania (czyli wniosku) albo uzupełnionego wezwania (uzupełnionego wniosku) przez inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego powinien zawiadomić inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (wniosku). W kontroli uczestniczy inwestor i upoważniony pracownik nadzoru budowlanego z uprawnieniami budowlanymi.

Należy w tym miejscu wskazać, że po zakończeniu budowy zobowiązany jest Pan zgromadzić dokumentację powykonawczą w postaci:

 • projektu technicznego instalacji gazowej,
 • kopii pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy instalacji gazowej,
 • pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej (jeżeli wymagało tego pozwolenie na budowę),
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej wraz z przeprowadzoną próbą szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów wentylacyjnych i dymowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »