Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wydanie warunków zabudowy na działce rolnej a wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-12-30

Kupiłem działkę rolną, 13 arów (grunty rolne), z warunkami zabudowy. Warunki zabudowy przeniosłem na siebie. Po złożeniu zawiadomienia o budowie domu rekreacji indywidualnej w starostwie kazali złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Czy poprzedni właściciele nie musieli wystąpić z takim wnioskiem przed wydaniem warunków zabudowy? Czy warunki zabudowy nie jest jednoznaczne z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wydanie warunków zabudowy na działce rolnej a wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Decyzja o warunkach zabudowy

W mojej ocenie wymogi organu są prawidłowe. Warto przypomnieć podstawy prawne warunków zabudowy, a są nimi przepisy ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności art. 59:

„Art. 59 [Decyzja o warunkach zabudowy]

1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:

1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo

2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania”.

Z powyższego wynika, iż wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędne, aby na jej podstawie wnioskować o pozwolenie na budowę, a same warunki zabudowy, czyli decyzja o nich, wydawana jest w przypadku, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Warunki zabudowy są, więc pewnego rodzaju substytutem mpzp i określają tylko rodzaj inwestycji, którą można realizować na nieruchomości objętej zakresem tej decyzji i jej ogólne elementy istotne. Nie stanowią zaś samodzielnie podstawy prawnej do realizacji konkretnej inwestycji, dla której wymagane jest pozwolenie na budowę.

Sama decyzja o warunkach zabudowy jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3) ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane:

„Art. 33 [Wypadki szczególne]

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

W Pana przypadku, jako uczestnika postępowania o pozwolenie na budowę, oprócz ww. przepisu, będzie miał także zastosowanie bezpośrednio art. 11 ust. 4 i 4a oraz 5 ustawy z dn. 02.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Szczegóły dotyczące gruntów do wyłączenia podane są w ustępach poprzedzających.

„Art. 11 [Decyzja o wyłączeniu]

1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

1a. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

1b. Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny.

2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1–2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

5. Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1–2, celem wydobywania torfów jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi następujące dokumenty:

1) dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz rodzaj występującego tam torfu;

2) projekt eksploatacji, uwzględniający podział na etapy i termin jej zakończenia;

3) projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakończenia;

4) ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.

6. Nie wymaga się decyzji, o których mowa w ust. 1–2, jeżeli grunty rolne mają być użytkowane na cele leśne”.

W Pana sytuacji więc decyzja o warunkach zabudowy nie jest jednoznaczna z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej, a poprzedni właściciele, na tym etapie, nie musieli jeszcze występować o decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji użytków rolnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):



Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »