Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgoda na przyłączenie się do wodociągu biegnącego we wspólnej drodze

Autor: Wioletta Dyl

W 2006 roku zakupiłam działkę z udziałem w drodze dojazdowej. Razem ze wszystkimi sąsiadami udaliśmy się do kancelarii notarialnej w celu sporządzenia oświadczenia ustanowienia użytkowania w wspomnianej prywatnej. Takie oświadczenie podpisali wszyscy sąsiedzi dla mediów prąd, gaz, woda. W 2015 roku trzech sąsiadów postanowiło wybudować sieć wodociągową, natomiast ja chciałabym się teraz przyłączyć. Czy wobec tego muszę mieć zgodę sąsiadów na podpięcie, czy też nie? Oczywiście partycypowałabym w kosztach, które sąsiedzi ponieśli. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgoda na przyłączenie się do wodociągu biegnącego we wspólnej drodze

Przyłączenie do sieci wodociągowej

Rozumiem, że chciałaby Pani dla siebie ustanowić przyłącze do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z późn.zm.) w art. 2 pkt 6 definiuje to pojęcie, jako odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Dla określenia zakresu obowiązków odbiorcy usług w zakresie budowy przyłączy istotna jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r. (sygn. akt III CZP 79/07), w której wskazano, że odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi w części leżącej poza granicą nieruchomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne (przez analogię należy odnieść to również do sieci wodociągowej). W orzeczeniu tym SN wyznaczył wyraźną granicę dla przyłączy, wskazując, że jest nią granica nieruchomości gruntowej, poza którą odbiorca usług nie jest podmiotem zobowiązanym do ponoszenia kosztów budowy przewodu, tym samym ten odcinek przewodu nie jest przyłączem w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zobacz też: Brak zgody sąsiada na wykonanie przyłącza z jego działki

Sieć wodociągowa i podpięcie się do niej

A zatem przyłącze wodociągowe powinno służyć tylko jednemu odbiorcy, jeśli z przewodu doprowadzającego wodę korzysta kilka nieruchomości, nie ma on charakteru przyłącza, lecz sieci. Zgodnie natomiast z art. 15 ww. ustawy realizację budowy przyłączy wodociągowych zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, o ile umowa o zaopatrzeniu w wodę, nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych.

Natomiast przez pojęcie sieci, zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy należy rozumieć „przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego”. Przy czym należy pamiętać, że sieć wodociągowa, która z definicji jest w posiadaniu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, powinna być prowadzona w pasie drogowym poza terenem nieruchomości odbiorców.

Przeczytaj też: Przyłącze wodociągowe wspólne z sąsiadem

Przyłącze do sieci w drodze prywatnej

A zatem w opisanej przez Panią sytuacji mamy przypadek, gdzie budowane będzie tak naprawdę przyłącze dla Pani w drodze prywatnej. Na terenie drogi prywatnej budowa przyłącza należy do Pani. Jak rozumiem, wybudowana sieć wodociągowa nie została jeszcze odkupiona przez gminę? Jeżeli gmina nadal nie odkupiła od sąsiadów sieci wodociągowej, może Pani dokonać przyłączenia na zasadzie udziału w kosztach poniesionej inwestycji, poprzez zwrot części tych kosztów sąsiadom. Natomiast jeżeli gmina lub przedsiębiorstwo wodociągowe przejęła instalację i zapłaciła już sąsiadom, to musi Pani wystąpić do gminy o przyłącze.

Zobacz również: Czy muszę podłączyć się do wodociągu

Podpięcie się do wodociągu – sprawy techniczne

Standardowa droga postępowania przy przyłączeniu do sieci to zamówienie u geodety mapki w celach projektowych w skali 1: 1000 lub 1:500, na której zaznacza się budynki oraz przyłącza. Decyzja lokalizacji przyłączy należy do przedsiębiorstwa wodociągowego/gminy. Aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (z dołączoną mapą oraz dokumentem poświadczającym prawo własności działki). Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Uzyskanie warunków technicznych jest jedyną możliwością przystąpienia do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej planowanego przyłącza. Po otrzymaniu warunków przyłączenia projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami zleca się opracowanie projektu. W przedsiębiorstwie należy złożyć po trzy egzemplarze projektów do uzgodnienia pod względem technicznym. Trzeba do nich dołączyć dokumenty poświadczające własność terenu i zgody pozostałych właścicieli nieruchomości leżących na trasie przebiegu przyłączy (droga prywatna). Zakład uzgadnia projekty w ciągu 30 dni.

Jeśli wykonanie prac wiąże się z koniecznością zajęcia części drogi, to trzeba uzyskać zgodę jej zarządcy. Do nadzorowania robót, które można zlecić zakładowi wodociągowemu lub firmie wykonawczej z uprawnieniami do sieci wodno-kanalizacyjnych, zostanie wyznaczony inspektor przydzielony przez zakład wodociągowy. Przebieg przyłączy wyznacza geodeta, on też po zakończeniu robót sprawdza ich zgodność z projektem. Zakład wodociągowy/gmina musi zostać powiadomiony o rozpoczęciu prac oraz o ich zakończeniu.

Udział w drodze a sieć wodociągowa w niej

Pomimo posiadania udziału w drodze (zatem jest Pani jej współwłaścicielką) nie przekłada się to na własność sieci wodociągowej wykonanej prywatnie przez trzech z pięciu właścicieli, do czasu przejęcia jej przez gminę. Tych trzech współwłaścicieli zasadniczo powinno wcześniej mieć zgodę od pozostałych dwóch na wykonanie tej sieci, ale to dyskusja na inny temat (kwestia zarządu współwłasnością zwykła czy przekraczająca ten zwykły zarząd). Zatem zostawiam to na boku. 

Zgoda współwłaścicieli sieci wodociągowej na podpięcie się do niej

Jeżeli więc obecna sytuacja jest taka, że sieć wykonana została prywatnie, to w celu podłączenia się do niej powinna Pani posiadać zgodę jej właścicieli (na razie 3 sąsiadów) i uzgodnić z nimi swoją partycypację w koszcie powstania sieci. W akcie notarialnym Pani udzielała zgody na użytkowanie przez urząd gminy drogi stanowiącej współwłasności 5 osób, w której powstanie sieć wodociągowa. Z aktu wynika, że powinna ją przeprowadzić gmina. Skoro tego nie zrobiła, winna zwrócić koszty poniesione przez sąsiadów, ale oni najpierw muszą o to zwrócić się do gminy. Proszę się dowiedzieć od sąsiadów, czy w ogóle wystąpili z takim wnioskiem.

 

Dopóki zatem gmina nie przejmie sieci wodociągowej, jest Pani skazana na przychylność sąsiadów. Tak jak pisałam, kiedy gmina przejmie sieć na swoją własność, zwróci Pani część poniesionych obecnie kosztów na zgodę sąsiadów. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »