Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontener handlowy na działce - przepisy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-03-17 • Aktualizacja: 2022-05-18

Postawiłem na swojej działce kontener handlowy, warzywniak bez fundamentów. Niestety „życzliwy” napisał donos i nadzór sprawnie wziął się do pracy i muszę ten kontener teraz przestawić gdzieś indziej na wynajęty teren o odpowiednim MPZP, bo moja działka była tylko mieszkaniowa. Czy jeśli chciałbym ten kontener gdzieś postawić „na stałe”, to zawsze muszę występować o pozwolenie na budowę?
Czy postawienie na zgłoszenie jest możliwe tylko na 180 dni, jako obiekt tymczasowy? Czy jeśli kontener jest podwójny, zblokowane dwa kontenery i wymiar zewnętrzny 7 m x 6 m, to może być na zgłoszenie? Czy jest możliwe ustawienie takiego kontenera na jakichś innych zasadach, bo niestety teraz uświadomiono mi, że mój kontener jest traktowany na równi z Lidlami i Kauflandami? Proszę o podanie przepisów i wytłumaczenie opisanego problemu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontener handlowy na działce - przepisy

Zgłoszenie kontenera jako budynku tymczasowego

Każdy budynek niezwiązany na stałe z gruntem jest budynkiem tymczasowym, który należy usunąć po 180 dniach. Na budowę takiego budynku ZAWSZE wymagane jest zgłoszenie. Przestawienie go w inne miejsce także wymaga zgłoszenia w zakresie umiejscowienia go w innym miejscu.

Tego rodzaju obiekt nie wymaga pozwolenia na budowę jedynie wówczas, jeżeli okres jego posadowienia i użytkowania na danym terenie jest krótszy niż 180 dni. Tak też Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt II OW 13/13: „Rozbiórka lub przeniesienie w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, nie później niż przed upływem 120 dni (obecnie 180) od dnia określonego w zgłoszeniu rozpoczęcia budowy, jest konstytutywnym elementem normy prawnej wynikającej z art. 3 pkt 5 i art. 29 ust. 1 pkt 12 p.b. Oznacza to, że bez uwzględnienia tego warunku nie można mówić o tymczasowym obiekcie budowlanym”.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 5 ustawy Prawo budowlane „tymczasowy obiekt budowlany jest to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe”. Zaznaczyć też należy, iż tymczasowe obiekty budowlane, jakkolwiek stanowią element zagospodarowania przestrzeni, nie muszą niekiedy odpowiadać ustawowemu zdefiniowaniu pojęć budynku, budowli czy też obiektu małej architektury (porównaj wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2006 r. sygn. akt II OSK 791/05, i z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt II OSK 1099/05).

Na zgłoszenie, do 180 dni, może Pan postawić 2 kontenery. Powierzchnia budynku tymczasowego nie jest ograniczona. 

Zobacz też: Postawienie kontenera bez zgłoszenia

Kontener handlowy jako samowola budowlana

Jak rozumiem, realizacja przedmiotowego obiektu nastąpiła, więc ewidentnie w warunkach samowoli budowlanej w rozumieniu art. 48 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Stosownie do art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane „jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:

(1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

(2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych”.

Przeczytaj też: Wniosek o postawienie kontenera

Legalizacja kontenera handlowego

Art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane przewiduje możliwość legalizacji takich obiektów, o jakich mowa w sprawie, ale jedynie w sytuacji, gdy budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umożliwia doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem. 

Jeśli wybudowanie nastąpiło bez zezwolenia przedmiotowego obiektu budowlanego, a jego legalizacja w trybie art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane nie będzie możliwa, to organ zobowiązany będzie do podjęcia decyzji o nakazie rozbiórki na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Jeśli chce Pan na stałe postawić kontener handlowy (czy dwa połączone ze sobą) – musi Pan uzyskać pozwolenie na budowę.

Zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza m.in.: zgodność projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć należy zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Prawa budowlanego projekt budowlany, dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Wymagane jest wówczas także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »