Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę zgłosić zmianę użytkowania budynku?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-07

Posiadam budynek gospodarczy zaklasyfikowany wg KŚT do podgrupy: budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w którym niezawodowo wykonuję prace warsztatowe oraz przechowuję w nim narzędzia i maszyny do obróbki metalu. Budynek wyposażony jest w odpowiednie przyłącza elektryczne do zasilania maszyn trójfazowych oraz doprowadzona jest do niego woda. Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą polegającą na produkcji maszyn. Chciałbym ten budynek wykorzystać na cele działalności jako warsztat produkcyjny. Czy planowaną zmianę użytkowania budynku muszę zgłosić odpowiednim organom?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sprawie nie chodzi o klasyfikację środków trwałych, ale o charakter budynku, sposób użytkowania i przeznaczenia budynku wg przepisów ustawy – Prawo budowlane (P.b.). Podczas budowy zgłaszał Pan albo uzyskiwał pozwolenie na budowę budynku gospodarczego, usługowego lub produkcyjnego. Zapewne gospodarczego i najpewniej tak ten budynek jest wpisany w rejestrze gruntów.

Art. 71 i 71a P.b. kompleksowo regulują postępowanie w razie zgłoszenia przez uprawniony podmiot zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania określonego obiektu wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (art. 71 ust. 6 pkt 1 P.b.).

Art. 71 ust. 1 i 2 P.b. regulują zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) polegającą na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym (lub jego części) działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Tego rodzaju zmiana sposobu użytkowania zasadniczo wymaga zgłoszenia. Z kolei zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, uregulowanego w art. 71 ust. 2 P.b., aktualizuje konieczność przeprowadzenia procedury legalizacyjnej określonej w art. 71a P.b. Oznacza to, że zmiana sposobu użytkowania budynku musi być zgłoszona.

Zgłasza się ją w starostwie. Dokumenty, jakimi należy dysponować, to:

  1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
  2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego.
  3. Opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi.
  4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  5. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. LUB jeśli nie ma planu zagospodarowania na danym terenie – decyzję o warunkach zabudowy.
  7. Ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Opis i rysunek usytuowania obiektu budowlanego powinien określać jego położenie w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach. Opis i rysunek można przygotować samodzielnie.

Zwięzły opis techniczny powinien określać rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby – również danymi technologicznymi.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa zawsze wnioskodawca.

Zaświadczenie właściwego urzędu miasta lub gminy o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania – jeśli takiego planu nie ma, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

Ma Pan budynek gospodarczy i chce w nim prowadzić produkcję maszyn. Czyli sposób wykorzystania budynku się zasadniczo zmienia – z gospodarczego na produkcyjny. Oznacza to zmianę sposobu użytkowania budynku. Jeśli ma Pan problem z określeniem, na czym polega zmiana, proszę zajrzeć do wypisu z rejestru gruntów albo podatków od budynków – płaci Pan za budynek gospodarczy, a nie budynek produkcyjny czy użytkowy.

Opinię na temat np. bezpieczeństwa przeciwpożarowego może wydać biegły (specjalista) z zasad bezpieczeństwa p.poż., to on określi, w jakim stopniu zmienią się dotychczasowe warunki przy uruchomieniu produkcji.

Bez wątpienia zmiana polegająca na uruchomieniu produkcji w budynku gospodarczym, który według Prawa budowlanego jest budynkiem przeznaczonym do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego – jest zmianą sposobu użytkowania budynku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Budowa hali produkcyjnej bez okien

Czy istnieje możliwość budowy hali produkcyjnej bez okien na działce o szerokości 40 m bliżej niż 3 m od granicy? Działka sąsiada nie jest zabudowana....

 

Stawka amortyzacyjna za pawilon usługowy

Czy mogę zaliczyć pawilon usługowy do grupy 806 i jaką stawkę amortyzacyjną wybrać? Pawilon ten został postawiony na dzierżawionej działce i nie...

 

Budowa budynku gospodarczego do 35 m2

Planuję budowę budynku gospodarczego do 35 m 2 na działce budowlanej, na której obecnie znajduje się tylko dom. Zależy mi na usytuowaniu budynku 1-2...

 

Przekształcenie hali produkcji rolnej w halę produkcyjną

Jestem właścicielem firmy produkcyjnej. Szyjemy nośniki reklamowe – balony dmuchane, bramy startowe, namioty reklamowe. Posiadam nieruchomość, którą...

 

Założenie żłobka w lokalu przeznaczonym na usługi

Zamierzam otworzyć żłobek do 25 dzieci – korzystając z uproszczonych zapisów niewymagających zmiany strefy pożarowej etc. Jeśli wynajmę lokal na...

 

Budowa fermy trzody chlewnej na gruncie rolnym

Czy muszę odrolnić grunt rolny kl. III pod budowę dużej fermy trzody chlewnej na gruncie rolnym?