Podłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

• Data: 2023-12-01 • Autor: Tomasz Krupiński

W artykule analizujemy kluczowe aspekty prawne dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyjaśniamy, jak przepisy polskiego prawa, w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, definiują własność i odpowiedzialność za te przyłącza. Dodatkowo zwracamy uwagę na wytyczne dotyczące budowy przyłączy, w tym wymogi proceduralne i zasady uzyskiwania zgód, jak również rolę i obowiązki odbiorców usług w kontekście zarządzania i utrzymania przyłączy. Te wszystkie zagadnienia omówimy na przykładzie zapytania pana Zenona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Pan Zenon zapytał nas, czy bez żadnych formalności można wykonać przyłącze kanalizacyjne do istniejącej już studzienki ulokowanej na sąsiedniej, zamieszkałej posesji. Czy poza oczywistą zgodą sąsiadów, prawo stawia jednak jakieś warunki formalne? Jeżeli tak, jakie to warunki, jak ich dopełnić, aby nie mieć potem problemów?

Przyłącza jako własność odbiorcy

Z opisu pana Zenona wynika, że na nieruchomości jego sąsiada znajduje się sieć kanalizacyjna łącząca tę posesję z gminną siecią.

 

Według art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

 

W doktrynie i judykaturze przyjmowany jest jednolity pogląd, że przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne stanowią własność odbiorcy usług, który je wybudował na własny koszt. Art. 15 ust. 2 ustawy ustala bowiem, iż realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia i finansuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Po przyłączeniu osoba ta, już jako odbiorca usług, z mocy art. 5 ust. 2, odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, chyba że umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.

 

W wyroku z dnia 13 maja 2004 r. (sygn. akt III SK 39/2004) Sąd Najwyższy argumentował następująco: „Trudno wyobrazić sobie (…) aby powinność »zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy« obciążała inny podmiot niż ich właściciela. Należałoby zatem konsekwentnie przyjąć, że osoba, która wybudowała przyłącza, zachowuje prawo własności tych przyłączy również po ich fizycznym połączeniu z ogólną siecią wodociągowo-kanalizacyjną”.

Zobacz też: Sąsiad nie zgadza się na podłączenie wody

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przyłączenie kanalizacji do sieci sąsiada

Odpowiadając wprost na pytanie pana Zenona – zgodne z prawem jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej. Słusznie Pan zauważył, iż do wykonania takiego przyłącza potrzebna jest zgoda właściciela nieruchomości, na której znajduje się już instalacja kanalizacyjna. W praktyce do udzielenia zgody na podłączenie się do sieci wystarcza pisemna zgoda. Należy ją traktować jako zgodę na nieodpłatne korzystanie z sieci innego sąsiada. Jest ona jedynie wiążąca między stronami i przestaje obowiązywać np. na skutek zmiany właściciela nieruchomości.

Przeczytaj też: Budowa przyłącza wodociągowego bez zgłoszenia

Pozostałe warunki konieczne do dokonania przyłączy

Co do pozostałych warunków dokonania przyłączy, stwierdzić należy, iż są one uregulowane w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 20 – pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Zgodnie z przepisem art. 29a:

  1. budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii;
  2. do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
  3. przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami Prawa budowlanego określone przyłącza, w tym kanalizacyjne, można realizować bez zgłoszenia (lub ze zgłoszeniem) do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej. Wybór trybu postępowania jest autonomiczną decyzją inwestora.

 

Aby zrealizować przyłącz zgodnie z procedurą opisaną w art. 29a Prawa budowlanego, czyli bez zgłoszenia, należy:

  • Sporządzić plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii.
  • W przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego należy przestrzegać zapisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
  • Uzyskać pozytywną opinię miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, w tym uzgodnienie trasy oraz innych parametrów przyłącza.

Nie jest potrzebne później dokonywanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1a.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład remontu przyłącza wodociągowego: Pan Jan, właściciel domu jednorodzinnego, postanowił wyremontować swoje stare przyłącze wodociągowe, które często ulegało awariom. W tym celu zwrócił się do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego o uzgodnienie nowej trasy przyłącza oraz o uzyskanie niezbędnych opinii i pozwoleń. Po zakończeniu prac remontowych pan Jan, jako właściciel przyłącza, zobowiązany był do zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i regularnej konserwacji.

 

Zgoda sąsiada na przyłącze kanalizacyjne: Pani Katarzyna, planując budowę domu na swojej działce, zorientowała się, że najbliższe przyłącze kanalizacyjne znajduje się na sąsiedniej posesji. Skontaktowała się ze swoim sąsiadem, aby uzyskać pisemną zgodę na podłączenie się do istniejącej sieci. Sąsiad wyraził zgodę, a pani Katarzyna załatwiła wszystkie formalności związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, zapewniając sobie dostęp do gminnej sieci kanalizacyjnej.

 

Inwestycja w przyłącze wodociągowe na planowanym osiedlu: Grupa deweloperska planująca budowę nowego osiedla mieszkaniowego musiała zadbać o odpowiednią infrastrukturę, w tym o przyłącza wodociągowe dla każdego budynku. Przed rozpoczęciem budowy deweloperzy opracowali szczegółowy plan sytuacyjny, a następnie uzyskali pozytywne opinie od lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Realizując projekt, deweloperzy ponieśli koszty budowy przyłączy, które stały się własnością przyszłych mieszkańców osiedla.

Podsumowanie

Artykuł wskazuje na ważne aspekty prawne i proceduralne związane z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Podkreśla, że odpowiedzialność za budowę, utrzymanie i remonty tych instalacji spoczywa na ich właścicielach, czyli odbiorcach usług. Ponadto, artykuł zaznacza, jak ważne jest uzyskanie odpowiednich zgód i przestrzeganie przepisów Prawa budowlanego w procesie realizacji przyłączy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie prawa budowlanego, masz pytanie co do infrastruktury wodnokanalizacyjnej, w tym przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Zaoszczędzisz czas i będziesz miał pewność, że Twoja inwestycja jest zgodna z przepisami. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2004 r., sygn. akt III SK 39/2004

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »