Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Autor: Tomasz Krupiński

Czy zgodne z prawem jest zrobienie przyłącza kanalizacji do istniejącej już studzienki na posesji sąsiedniej, gdzie mieszka rodzina? Jakie warunki prawne należy spełniać poza oczywiście zgodą sąsiadów, by nie skutkowało to problemami w przyszłości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Przyłącza jako własność odbiorcy

Z opisu wnioskuję, że na nieruchomości Pana rodziny znajduje się sieć wodociągowa łącząca posesję z gminną siecią wodociągową.

Według art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

W doktrynie i judykaturze przyjmowany jest jednolity pogląd, że przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne stanowią własność odbiorcy usług, który je wybudował na własny koszt.

Art. 15 ust. 2 ustawy ustala bowiem, iż realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia i finansuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Po przyłączeniu osoba ta, już jako odbiorca usług, z mocy art. 5 ust. 2, odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, chyba że umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.

W wyroku z dnia 13 maja 2004 r. (sygn. akt III SK 39/2004) Sąd Najwyższy argumentował następująco: „Trudno wyobrazić sobie (…) aby powinność »zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy« obciążała inny podmiot niż ich właściciela. Należałoby zatem konsekwentnie przyjąć, że osoba, która wybudowała przyłącza zachowuje prawo własności tych przyłączy również po ich fizycznym połączeniu z ogólną siecią wodociągowo-kanalizacyjną”.

Zobacz też: Sąsiad nie zgadza się na podłączenie wody

Przyłączenie kanalizacji do sieci sąsiada

Odpowiadając na Pana pytanie, zgodne z prawem jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci wodociągowej. Słusznie Pan zauważył, iż do wykonania takiego przyłącza potrzebna jest zgoda właściciela nieruchomości, na której znajduje się już instalacja wodociągowa. W praktyce dla udzielenia zgody na podłączenie się do sieci wystarcza pisemna zgoda. Należy ją traktować jako zgodę na nieodpłatne korzystanie z sieci innego sąsiada. Jest ona jedynie wiążąca między stronami i przestaje obowiązywać np. na skutek zmiany właściciela nieruchomości.

Przeczytaj też: Budowa przyłącza wodociągowego bez zgłoszenia

Pozostałe warunki konieczne do dokonania przyłączy

Co do pozostałych warunków dokonania przyłączy, to stwierdzić należy, iż są one uregulowane w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 20 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

 Zgodnie z przepisem art. 29a:

  1. budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii;
  2. do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
  3. przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami ustawy Prawo budowlane określone przyłącza, w tym wodociągowe, można realizować z lub bez zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej. Wybór trybu postępowania jest autonomiczną decyzją Inwestora. Aby zrealizować przyłącz zgodnie z procedurą opisaną w art. 29 a ustawy Prawo budowlane, czyli bez zgłoszenia, należy:

  • Sporządzić plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii.
  • W przypadku budowy przyłącza wodnego należy przestrzegać zapisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
  • Uzyskać pozytywną opinię miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, w tym uzgodnienie trasy oraz innych parametrów przyłącza.

Nie jest potrzebne później dokonywanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1a.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »