Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa domu na działce leśnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-07

Interesuje mnie kwestia budowy domu jednorodzinnego na działce, która w ewidencji jest oznaczona jako las. W gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Czy jest możliwa budowa domu na działce leśnej? Od czego zacząć procedury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Budowa domu na działce leśnej

Czy jest możliwa budowa domu na działce leśnej?

Zasadniczo na działce leśnej nie można budować. Trudno będzie tę sprawę załatwić szybko.

Budowa domu na działce leśnej możliwa jest tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przewiduje na tym terenie zabudowę, a w tym wypadku planu brak. Wówczas o możliwości zabudowy decyduje gmina, wydając decyzję o warunkach zabudowy lub odmawiając wydania takiej decyzji.

Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych stanowiącą prywatną własność

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących prywatną własność zgodę musi wydać marszałek województwa po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii izby rolniczej. Występuje o taką zgodę wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w zależności od tego, w jakiej gminie położona jest działka.

Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Jeśli uzyska Pani zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, będzie Pani zobowiązana uiścić tzw. należność, opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie za wyrąb drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia wyłączenia gruntów z produkcji. Obowiązek uiszczenia należności nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego.

Powinna Pani wystąpić do gminy o decyzję o warunkach zabudowy na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja o warunkach zabudowy gruntów leśnych

Otrzyma ją Pani w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające do tego, by przeprowadzić budowę;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc w 2003 r.;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Przekwalifikowanie gruntów leśnych

Jeśli decyzja będzie odmowna należy przekwalifikować grunt leśny i dopiero po tej operacji wystąpić o warunki zabudowy. Jest to możliwe na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, który mówi, że zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela.

Następnie z opinią należy udać się do tzw. klasyfikatora (kwalifikatora) gruntów. Klasyfikator sporządzi operat z oceną gleboznawczą gruntu. Operat trzeba złożyć w starostwie, które wyda decyzję o przekwalifikowaniu działki.

I dopiero wówczas może Pani wystąpić o warunki zabudowy, a potem złożyć zgłoszenie lub pozwolenie na budowę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana wykonawcy i pozostawienie starego projektu

W 2014 r. mój ojciec zaprojektował dom jednorodzinny, który ja miałem wykonywać dla mojego klienta. Pozwolenie na budowę zostało wydane jesienią 2014 r., do...

 

Usytuowanie budynku o 20 cm wyżej niż było określone w projekcie

Usytuowanie budynku o 20 cm wyżej niż było określone w projekcie

Wybudowałem dom jednorodzinny, budowa jest już zakończona zostało to zgłoszone do PINB, który nie miał zastrzeżeń i formalnie już mieszkam. Ostatnio...

W granicy sąsiad wybudował budynek mieszkalny zamiast gospodarczego, co robić?

Czy można powstrzymać procedurę adaptacji budynku gospodarczego na budynek mieszkalny, który został wybudowany przy granicy mojej działki? Chodzi...

 

Czy do bocznej ściany domu może przylegać inny budynek?

Czy do bocznej ściany domu może przylegać inny budynek? Sąsiad ma komórkę, która przylega do mojego. Jest ona w złym stanie technicznym, dach przecieka...

 

Zamiana budynku gospodarczego na mieszkalny

Z budynku gospodarczego, dotykającego ścianą domu rodziców, zrobiliśmy budynek mieszkalny, w którym była już woda i prąd. Gaz pociągnęliśmy od...

 

Legalizacja samowoli budowlanej starego domu

Moja mama ze swoim rodzeństwem odziedziczyła kawałek ziemi po mojej babci. Jej rodzeństwo zrzekło się tego spadku, wiec cała ziemia należy teraz do niej....

 

Sąsiad blokuje prace budowlane, co robić?

Rozpoczęliśmy rozbudowę budynku mieszkalnego. Pracownicy muszą doprowadzić kanalizację, lecz sąsiad zastawił samochodem opaskę, którą trzeba skuć....