Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz inspektora budowlanego wprowadzenia zmian w starym budynku ze względu na wymogi przeciwpożarowe

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-11-02

Wiosną tego roku wymieniliśmy pokrycie dachowe na bardzo starym budynku gospodarczym stojącym przy granicy działki. Remont był podyktowany wymogami bezpieczeństwa: dachówka spadała przy niewielkim wietrze, drewniane krokwie były zupełnie spróchniałe. Nic nie zostało zmienione w dotychczasowych rozmiarach dachu, pozostał taki sam, tyle że nowy, belki stropowe w murze pozostały stare. Remont był na podstawie zgłoszenia, które miało wystarczyć, gdy konstrukcja dachu nie jest zmieniana. Sąsiad złożył donos do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Po kontroli nakazano mi skrócić dach do lica muru budynku, wymurować ogniomur i od tego momentu rynny i dach. Wiąże się to ze znaczną zmianą konstrukcji dachu, na co, moim zdaniem, wymagane byłoby pozwolenie na budowę. Budynek stoi ok. 70 lat, z sąsiadami nie mamy dobrych kontaktów. Przeróbka to dla mnie duży i niepotrzebny koszt. Czy mogę nie dostosować się do nakazu PINB? Dołączam kopie decyzji i odwołanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organ nałożył na Panią obowiązki doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Co do zasady, obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie mają zastosowania, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

  • złożono wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, a wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów;
  • dokonano zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna: § 12 i § 330 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Budynek był wybudowany przed 1995 r. Paragraf 13 rozporządzenia z 3 lipca 1980 r. dopuszczał sytuowanie budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, pod warunkiem że ściana od strony tej działki będzie wykonana z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, jeżeli nie utrudni prawidłowej zabudowy działki sąsiedniej i jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku realizacji obiektu gospodarczego w zbliżeniu do działki sąsiedniej ściana budynku nie powinna mieć okien i drzwi, a wody opadowe z dachu nie mogą być odprowadzane na teren działki sąsiedniej.

Zacznę od tego, że dokonali Państwo robót niezgodnie ze zgłoszeniem. Nie zgłoszono wymiany więźby dachowej, wykonaliście w dachu prześwietlenia z płyt poliestrowych. Roboty były z pewnością niezgodne ze zgłoszeniem.

Kolejną kwestią pozostaje zgodność z warunkami, jakim powinny odpowiadać budynki i warunkami przeciwpożarowymi.

W świetle § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia – przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

Zaś zgodnie z § 207 ust. 2 – przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego (… ) wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a, również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. mogą mieć zastosowanie do budynków już istniejących w dacie wejścia w życie tego rozporządzenia (j.t. 16 grudnia 2002 r. – § 332 rozporządzenia) w ograniczonym zakresie.

Niestety zastosowanie rozporządzenia ogranicza się także do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a także muszą zaistnieć przesłanki zastosowania w tym zakresie przepisów rozporządzenia, tj. budynek musi być użytkowany w okresie obowiązywania rozporządzenia oraz należy stwierdzić, na podstawie przepisów odrębnych, że budynek zagraża życiu ludzi (por. wyroki NSA z 13 sierpnia 2010 r., II OSK 327/09; z 10 kwietnia 2014 r., II OSK 2750/12).

Obawiam się, że nie ma opcji, aby uniknąć zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku.

Jeśli zaś nie wykona Pani obowiązków nałożonych przez PINB, otrzyma Pani przymus administracyjny – nałożenie grzywny albo nakaz rozbiórki.

W przypadku, gdy obiekt budowlany może zagrażać m.in. życiu lub zdrowiu ludzi albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, podstawę do ingerencji właściwych organów administracji publicznej przewiduje art. 66 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, przyznający właściwym organom kompetencję do nakazania, w drodze decyzji, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. II OSK 1840/13. Dopuszczalność zastosowania obecnych wymogów technicznych do starych budynków).

Jeśli odwoła się Pani od decyzji, stwierdzając, że nałożone na Panią obowiązki nie miały nic wspólnego z pracami objętymi zgłoszeniem, to jednak mamy do czynienia z art. 66 ustawy. A w tym wypadku PINB może w dowolnym momencie nałożyć takie obowiązki, nawet bez wykonanego remontu. Można jednak próbować się odwoływać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Usunięcie samowoli z działki sąsiada

Na działce sąsiedniej i w granicy mojej działki sąsiad przed rokiem 1992 wybudował bez zgody moich rodziców budynek garażu oraz inny budynek. Od...

 

Kara za zrobienie fundamentów domu bez pozwolenia - legalizacja czy rozbiórka?

Od dłuższego czasu załatwiam ze swoim partnerem dokumenty dotyczące budowy domu. Jeszcze nie otrzymaliśmy pozwolenia, ale postanowiliśmy zrobić fundamenty....

 

Nie posiadam planów budynku a chcę zrobić remont

Jestem właścicielem domu z 1911 r., na parterze prowadzona jest działalność gospodarcza. Natomiast na pierwszym piętrze znajdują się lokale mieszkalne....

 

Donos sąsiada do PINB w sprawie rozbudowy domu

Sąsiad złożył na mnie donos do PINB. Jego działka graniczy z moją, ale nie jest zabudowana. Problem polega na tym, że mam błędnie wydane pozwolenie na...

 

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej

Rozpoczęliśmy właśnie remont mieszkania. Panowie budowlańcy przyszli, wycięli otwór w ścianie, a po tygodniu przez kompletny przypadek okazało...

Samowola budowlana na działce ROD

Samowola budowlana na działce ROD

Działkę wspólnie z żona nabyłem w 2005 r. Na działce znajdowała się altana, którą w 2017 r. zburzyłem i postawiłem po...