Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie samowoli z działki sąsiada

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-09-24

Na działce sąsiedniej i w granicy mojej działki sąsiad przed rokiem 1992 wybudował bez zgody moich rodziców budynek garażu oraz inny budynek. Od 2006 roku po śmierci rodziców jestem współwłaścicielem działki nr X. W czerwcu tego roku działka sąsiednia wraz z zabudowaniami zmieniła właściciela. Czy w obecnej sytuacji możliwe jest usunięcie tej „samowoli budowlanej” na podstawie prawa administracyjnego lub Kodeksu cywilnego, gdyż budynki te ograniczają możliwości racjonalnej zabudowy naszej działki? Czy zgodność z planem zagospodarowania będzie badana na dzień wybudowania obiektów, czy na dzień obecny? Zaznaczam, że tej chwili jest opracowywany nowy plan zagospodarowania terenu dla tych działek. Co jest lepsze w tej sytuacji: plan czy warunki zabudowy? Proszę o podanie wariantów postępowania, kosztów i szans na powodzenie. Załączam mapę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie można usunąć czyjego budynku, bo ogranicza zabudowę na działce sąsiedniej – ani na podstawie Kodeksu cywilnego, ani Prawa budowlanego. Fakt, że rodzice nie wyrazili zgody na budowę w granicy, nie czyni z budynku samowoli budowlanej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

 

Art. 103 ust. 2 stanowi, że przepisu art. 48 obecnie obowiązującej ustawy (dot. samowoli) nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 103 ust. 2 zastosowanie mają dotychczasowe przepisy, tj. ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo budowlane, w tym m.in. naruszony art. 28 ust. 1, który mówi, że roboty budowlane, z wyjątkiem rozbiórek, można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 1974 r. „obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część: znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia”. Samowolną inwestycję należy rozpatrywać w oparciu o przepisy budowlane z okresu budowy oraz aktualne przepisy o planowaniu przestrzennym. W związku z tym organ przeanalizuje, czy lokalizacja obiektu narusza aktualne przepisy o planowaniu przestrzennym.

 

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem „każde postępowanie w sprawie samowoli powstałej pod rządami Prawa budowlanego z 1974 r. winno zakończyć się decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub też w przypadku braku możliwości legalizacji decyzją o rozbiórce obiektu. Przy czym samo stwierdzenie niezgodności wybudowanego obiektu z przepisami nie jest podstawą do zastosowania art. 37 ustawy (nakaz rozbiórki). Skutkiem naruszenia tych przepisów muszą być okoliczności wymienione w tym przepisie, tj. niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. Wystąpienie jednego z wymienionych wyżej stanów musi być wykazane w sposób nie budzący wątpliwości. Nie wystarczy podanie, że wystąpiło samo zagrożenie, lecz należy je ściśle określić i podać, w jakich okolicznościach organ to zagrożenie upatruje. Zagrożenie musi być realne, a nie tylko teoretyczne” (wyrok WSA w Kielcach z 8.07.2010 r., sygn. akt II SA/Ke 325/10).

 

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 3 ustawy z 1974 r. podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest stwierdzenie zdatności do użytku wykonanego obiektu. Organ oceni, czy zgromadzone dokumenty potwierdzają, że inwestycja jest zgodna z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie powoduje niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia ani niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia, a obiekt jest w dobrym stanie technicznym.

 

Jeśli jest to samowola wybudowana bez pozwolenia i dokumentacji, to PINB się tym zajmie, ale niekoniecznie usunie. Natomiast, czy lepsze są WZ czy plan zagospodarowania – nie sposób wskazać bez analizy otoczenia zagospodarowania działki i projektu planu czy studium, jeśli już jest uchwalone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Budynek gospodarczy w gospodarstwie rolnym

Posiadam gospodarstwo rolne. W latach 90. wybudowaliśmy budynek gospodarczy bez pozwoleń. Jak go teraz zalegalizować bez rozbiórki? Budowa zakończona...

 

Nadzór budowlany stawia zarzutu co do prawidłowego wykonania remontu, co robić?

Pięć lat temu zrobiłam remont domu. Wykonany został plan remontu zgłoszony do urzędu miasta. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy sąsiedzi nasłali...

 

Kontrola PINB dotycząca sposobu użytkowania domu

Od kilku miesięcy mieszkam w nowym domu mieszkalnym. Zorganizowałem w nim jedną imprezę, a kilka razy wynająłem 2 pokoje. Teraz będę miał...

 

Dom wybudowany niezgodnie z pozwoleniem na budowę

Mam problem z wybudowanym domem niezgodnie z pozwoleniem na budowę – poszerzony został garaż oraz zrobione piwnice pod całym budynkiem,...

 

Koszty legalizacji werandy

W 2003 roku zakupiłem dom szeregowy, piętrowy wraz z werandą. Sprzedający nie poinformował mnie, że weranda została dobudowana do istniejącego budynku...

 

Kara za zrobienie fundamentów domu bez pozwolenia - legalizacja czy rozbiórka?

Od dłuższego czasu załatwiam ze swoim partnerem dokumenty dotyczące budowy domu. Jeszcze nie otrzymaliśmy pozwolenia, ale postanowiliśmy zrobić fundamenty....

 

Nakaz inspektora budowlanego wprowadzenia zmian w starym budynku ze względu na wymogi przeciwpożarowe

Wiosną tego roku wymieniliśmy pokrycie dachowe na bardzo starym budynku gospodarczym stojącym przy granicy działki. Remont był podyktowany wymogami...