Kategoria: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie samowoli z działki sąsiada

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-09-24

Na działce sąsiedniej i w granicy mojej działki sąsiad przed rokiem 1992 wybudował bez zgody moich rodziców budynek garażu oraz inny budynek. Od 2006 roku po śmierci rodziców jestem współwłaścicielem działki nr X. W czerwcu tego roku działka sąsiednia wraz z zabudowaniami zmieniła właściciela. Czy w obecnej sytuacji możliwe jest usunięcie tej „samowoli budowlanej” na podstawie prawa administracyjnego lub Kodeksu cywilnego, gdyż budynki te ograniczają możliwości racjonalnej zabudowy naszej działki? Czy zgodność z planem zagospodarowania będzie badana na dzień wybudowania obiektów, czy na dzień obecny? Zaznaczam, że tej chwili jest opracowywany nowy plan zagospodarowania terenu dla tych działek. Co jest lepsze w tej sytuacji: plan czy warunki zabudowy? Proszę o podanie wariantów postępowania, kosztów i szans na powodzenie. Załączam mapę.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Nie można usunąć czyjego budynku, bo ogranicza zabudowę na działce sąsiedniej – ani na podstawie Kodeksu cywilnego, ani Prawa budowlanego. Fakt, że rodzice nie wyrazili zgody na budowę w granicy, nie czyni z budynku samowoli budowlanej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

 

Art. 103 ust. 2 stanowi, że przepisu art. 48 obecnie obowiązującej ustawy (dot. samowoli) nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 103 ust. 2 zastosowanie mają dotychczasowe przepisy, tj. ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo budowlane, w tym m.in. naruszony art. 28 ust. 1, który mówi, że roboty budowlane, z wyjątkiem rozbiórek, można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 1974 r. „obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część: znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia”. Samowolną inwestycję należy rozpatrywać w oparciu o przepisy budowlane z okresu budowy oraz aktualne przepisy o planowaniu przestrzennym. W związku z tym organ przeanalizuje, czy lokalizacja obiektu narusza aktualne przepisy o planowaniu przestrzennym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem „każde postępowanie w sprawie samowoli powstałej pod rządami Prawa budowlanego z 1974 r. winno zakończyć się decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub też w przypadku braku możliwości legalizacji decyzją o rozbiórce obiektu. Przy czym samo stwierdzenie niezgodności wybudowanego obiektu z przepisami nie jest podstawą do zastosowania art. 37 ustawy (nakaz rozbiórki). Skutkiem naruszenia tych przepisów muszą być okoliczności wymienione w tym przepisie, tj. niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. Wystąpienie jednego z wymienionych wyżej stanów musi być wykazane w sposób nie budzący wątpliwości. Nie wystarczy podanie, że wystąpiło samo zagrożenie, lecz należy je ściśle określić i podać, w jakich okolicznościach organ to zagrożenie upatruje. Zagrożenie musi być realne, a nie tylko teoretyczne” (wyrok WSA w Kielcach z 8.07.2010 r., sygn. akt II SA/Ke 325/10).

 

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 3 ustawy z 1974 r. podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest stwierdzenie zdatności do użytku wykonanego obiektu. Organ oceni, czy zgromadzone dokumenty potwierdzają, że inwestycja jest zgodna z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie powoduje niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia ani niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia, a obiekt jest w dobrym stanie technicznym.

 

Jeśli jest to samowola wybudowana bez pozwolenia i dokumentacji, to PINB się tym zajmie, ale niekoniecznie usunie. Natomiast, czy lepsze są WZ czy plan zagospodarowania – nie sposób wskazać bez analizy otoczenia zagospodarowania działki i projektu planu czy studium, jeśli już jest uchwalone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »