Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dojazd przez działkę częściowo rolną

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-01

Posiadam działkę częściowo rolną, częściowo budowlaną. Chciałbym wykonać dojazd (drogę utwardzoną) przez działkę rolną do nowego domu. Jakie formalności muszę spełnić zgodnie z prawem? Rozumiem, że Prawo budowlane nie dotyczy działki rolnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, ale na działkach rolnych także obowiązują przepisy Prawa budowlanego. Co więcej art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego mówi o tym, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na m.in. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Warto jednocześnie wskazać za komentatorami [tak m.in. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2011], że z powyższego przepisu wynika, że wykonywanie tego rodzaju robót na gruncie niebędącym działką budowlaną wymaga pozwolenia na budowę.

Jeżeli zatem droga leży na działkach budowlanych, to jej utwardzenie w zakresie nakładałoby na Pana jedynie obowiązek zgłoszenia prac. Gdyby zaś działka nie była budowlaną, to inwestycja taka wymagałabym uzyskania pozwolenia na budowę.

Na takim samym stanowisku stoi orzecznictwo sądowe. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 1398/2009, „charakter robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu nie ulega zmianie nawet gdyby przyjąć, iż na miejsce dotychczasowego utwardzenia betonowego została położona kostka brukowa. Nadal bowiem mamy do czynienia z utwardzeniem powierzchni gruntu, które to utwardzenie składa się z warstwy płyt betonowych i warstwy kostki brukowej”.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego zamiar wykonania utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, przy czym dla oceny prawnej dokonanej samowoli nie ma znaczenia, czy inwestor nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowych robót świadomie, czy uczynił to z powodu nieznajomości przepisów prawa.

Na działkach zaś niemających charakteru budowlanej wymagane jest uzyskanie pozwolenia. Wykonanie prac budowlanych bez wymaganego zgłoszenia czy pozwolenia stanowi samowolę budowlaną. Takie stanowisko, że utwardzenie gruntu wymaga zgłoszenia/pozwolenia jest już ujednolicone w orzecznictwie sądowym.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgłoszenia wymaga zamiar utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Prawo budowlane nie zawiera norm, które określałyby pojęcie „utwardzenie gruntu”. W literaturze i orzecznictwie sądowym reprezentowany jest pogląd, że są to wszelkiego rodzaju prace, które wiążą się z utwardzeniem powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych takich jak. np. wykonanie płyty betonowej, ułożenie kostki brukowej itp. (tak: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK 99/2007).

Definicję działki budowlanej zawiera:

  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami, według której za działkę budowlana należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie pojęcie to oznacza: nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego
  • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać m.in. działki budowlane, zdefiniowane zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Reasumując:

  1. jeśli droga ma być wykonana na działce rolnej – musi Pan uzyskać pozwolenie,
  2. jeśli na działce budowlanej – wystarczy zgłoszenie.

Nie może Pan wykonać tych prac bez zachowania powyższych warunków, bowiem narazi się Pan na odpowiedzialność finansową z powodu dopuszczenia się samowoli budowlanej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Kupiłem działkę z pozwoleniem na budowę, ale chciałbym zmienić projekt domu. Czy muszę warunki zabudowy z poprzedniego właściciela przepisać na siebie?...

 

Stawianie bilbordów na wynajem

Chciałem zająć się wynajmowaniem powierzchni reklamowych. Ma to polegać na tym, że będę stawiał bilbordy w miastach i wynajmował je ludziom...

 

Budowa domu na nie swojej działce – jakie formalności?

Budowa domu na nie swojej działce – jakie formalności?

Czy jest możliwość budowy domu na nie swojej działce? Syn otrzymał w spadku po babci dużą działkę wraz z domem i zabudowaniami...

Roboty ziemne na nieużywanej działce

Wykonałem wykop pod budynek mieszkalny i część piasku wywiozłem na moją inną działkę z zamiarem wykorzystania tego piasku do utwardzenia części...

 

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej?

Na podstawie zgłoszenia do wydziału architektury adaptowałem mój biurowiec na hostel. Adaptacja polegała tylko na przystosowaniu pokoi biurowych na pokoje...

 

Odziedziczenie budynków bez odbioru budowlanego - jak zalegalizować?

Wraz z siostrą odziedziczyłam działkę z dwoma budynkami. Pierwszy budynek mieszkalny, drugi garaże z nadbudówką. Jak się okazało, garaże...