Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dojazd przez działkę częściowo rolną

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Posiadam działkę częściowo rolną, częściowo budowlaną. Chciałbym wykonać dojazd (drogę utwardzoną) przez działkę rolną do nowego domu. Jakie formalności muszę spełnić zgodnie z prawem? Rozumiem, że Prawo budowlane nie dotyczy działki rolnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dojazd przez działkę częściowo rolną

Obowiązek przepisów Prawa budowlanego na działce rolnej

Niestety, ale na działkach rolnych także obowiązują przepisy Prawa budowlanego. Co więcej art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego mówi o tym, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na m.in. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Zobacz też: Utwardzenie drogi wewnętrznej

Czy wykonywanie dojazdu drogą utwardzoną przez działkę rolną wymaga pozwolenia na budowę?

Warto jednocześnie wskazać za komentatorami [tak m.in. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2011], że z powyższego przepisu wynika, że wykonywanie tego rodzaju robót na gruncie niebędącym działką budowlaną wymaga pozwolenia na budowę.

Jeżeli zatem droga leży na działkach budowlanych, to jej utwardzenie w zakresie nakładałoby na Pana jedynie obowiązek zgłoszenia prac. Gdyby zaś działka nie była budowlaną, to inwestycja taka wymagałabym uzyskania pozwolenia na budowę.

Na takim samym stanowisku stoi orzecznictwo sądowe. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 1398/2009, „charakter robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu nie ulega zmianie nawet gdyby przyjąć, iż na miejsce dotychczasowego utwardzenia betonowego została położona kostka brukowa. Nadal bowiem mamy do czynienia z utwardzeniem powierzchni gruntu, które to utwardzenie składa się z warstwy płyt betonowych i warstwy kostki brukowej”.

Przeczytaj też: Utwardzenie działki rolnej

Wymagane zgłoszenia przy wykonywaniu utwardzenia gruntu na działkach budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego zamiar wykonania utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, przy czym dla oceny prawnej dokonanej samowoli nie ma znaczenia, czy inwestor nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowych robót świadomie, czy uczynił to z powodu nieznajomości przepisów prawa.

Na działkach zaś niemających charakteru budowlanej wymagane jest uzyskanie pozwolenia. Wykonanie prac budowlanych bez wymaganego zgłoszenia czy pozwolenia stanowi samowolę budowlaną. Takie stanowisko, że utwardzenie gruntu wymaga zgłoszenia/pozwolenia jest już ujednolicone w orzecznictwie sądowym.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgłoszenia wymaga zamiar utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Prawo budowlane nie zawiera norm, które określałyby pojęcie „utwardzenie gruntu”. W literaturze i orzecznictwie sądowym reprezentowany jest pogląd, że są to wszelkiego rodzaju prace, które wiążą się z utwardzeniem powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych takich jak. np. wykonanie płyty betonowej, ułożenie kostki brukowej itp. (tak: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK 99/2007).

Ustawy zawierające definicję działki budowlanej

Definicję działki budowlanej zawiera:

  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami, według której za działkę budowlana należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie pojęcie to oznacza: nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego
  • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać m.in. działki budowlane, zdefiniowane zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Reasumując:

  1. jeśli droga ma być wykonana na działce rolnej – musi Pan uzyskać pozwolenie,
  2. jeśli na działce budowlanej – wystarczy zgłoszenie.

Nie może Pan wykonać tych prac bez zachowania powyższych warunków, bowiem narazi się Pan na odpowiedzialność finansową z powodu dopuszczenia się samowoli budowlanej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »