Wykonywanie projektów budowlanych przez studenta bez uprawnień

• Autor: Wioletta Dyl

Chciałbym założyć jednoosobową działalność - pracownię projektową, która świadczyłaby usługi wykonywania projektów budowlanych. Ze względu na to, że jestem jeszcze na studiach i nie posiadam stosowanych uprawnień, nie mogę raczej zaliczyć jej do PKD 71.11.z, jednak od osób znajdujących się w podobnej sytuacji dowiedziałem się, że wykorzystują oni kategorię 41.10.z, która już nie posiada zapisu o wymaganiu wiedzy specjalistycznej. Czy mógłbym wybrać taką kategorię i jak wtedy powinienem nazywać usługę? Czy nie mogą się w niej znaleźć jakieś konkretne słowa? Czy wybierając PKD 41.10.z, mogę rozliczać się w formie ryczałtu 5,5%? Działalność chciałbym również rozszerzyć o PKD 47.91.z, czy jest możliwe połączenie tych dwóch kategorii? Jest ona chyba objęta 3% ryczałtem, czy w tym wypadku usługi projektowe mogę rozliczać według 5,5% ryczałtu, a produkty ze sprzedaży internetowej według 3% ryczałtu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonywanie projektów budowlanych przez studenta bez uprawnień

Projekty budowlane a uprawnienia

Projekt budowlany może zostać sporządzony wyłącznie przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wpisanego na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Twórca projektu budowlanego powinien posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby inżynierów budownictwa lub architektów, które załącza się do wykonanego projektu. Pewne jest to, że projekt zgodny z prawem budowlanym może wykonać jedynie projektant, który ma ww. odpowiednie uprawnienia.

Wskazana przez Pana klasyfikacja, tj. PKD 41.10.Z, dotyczy realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Podklasa PKD 41.10.Z obejmuje: realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Podklasa PKD 41.10.Z nie obejmuje: robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z, działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Jak widać, podanie tego kodu PKD w swojej działalności wyłącza sporządzanie projektów.

Zryczałtowany podatek dochodowy od projektów

Niemniej gdyby Pan się zdecydował na realizację (zatem wykonawstwo) takich projektów, to faktycznie taka działalność objęta jest ryczałtem 5,5%.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej »spółką«”.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy „opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

 • opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
 • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
 • jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki”.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym „od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W myśl art. 4 ust. 1. ww. ustawy pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). Zgodnie z powołanym przepisem przez:

 • roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 • obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Klasyfikacja usług pracowni projektowej

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

W tym miejscu wyjaśniam, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Natomiast wskazał Pan, że zamierza rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej polegające na projektowaniu, a nie na realizacji tych projektów, niemniej jednak wskazany kod, tj.:

 • 41.20Z – to roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • 41.10.Z – to realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług działalność sklasyfikowana została pod symbolami: 41.00.30.0, 41.00.40.0.

Okoliczności, których wystąpienie powoduje, że podatnik nie może dokonać wyboru opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub traci prawo do dalszego stosowania tej formy opodatkowania wymienione są ww. art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I tak z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego, nie mogą skorzystać:

 • opłacający podatek w formie karty podatkowej,
 • korzystający z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:
  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów,
  • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
   – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli przedsiębiorca lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał na podstawie umowy o pracę czynności wchodzące w zakres działalności przedsiębiorcy lub spółki.

W załącznik Nr 2 do ustawy zawarto wykaz usług, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W załączniku tym w pozycjach:

 • 2 – pod symbolem PKWiU 41.00.10.0 wymieniono usługi objęte grupowaniem „budynki mieszkalne”,
 • 3 – pod symbolem PKWIU 41.00.20.0 wymieniono usługi objęte grupowaniem „budynki niemieszkalne”.

Oznacza to, iż przychody uzyskane z usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi opisane przez Pana nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem świadczone przez Pana usługi mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Proszę jednak pamiętać, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług, a nie od symbolu PKD zamieszczonego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Skoro więc świadczone przez Pana usługi polegające na budowaniu lub realizacji projektów mieszczą się w ramach robót budowlanych, mogą być opodatkowane zgodnie z cyt. powyżej art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałtem według stawki 5,5% przychodu.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Ponadto, warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sprzedaż przez internet

Natomiast PKD 47.91.Z – to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Klient dokonuje wyboru towaru w oparciu o ogłoszenia, katalogi, informacje dostarczone na stronie internetowej, modele albo inny środek reklamy i składa swoje zamówienie za pośrednictwem poczty, telefonu lub przez Internet (zwykle poprzez specjalne środki zapewnione w ramach takiej strony internetowej). Nabyte towary mogą być albo bezpośrednio ściągnięte z Internetu lub fizycznie dostarczone do klienta.

Podklasa PKD 47.91.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,
 • dowolnego produktu przez Internet,
 • bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,
 • prowadzoną na aukcjach internetowych.
 •  

Podklasa PKD 47.91.Z nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych poprzez Internet, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1, 45.3,
 • sprzedaży detalicznej motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli poprzez Internet, sklasyfikowanej w 45.40.Z.

Z powyższej analizy ustawodawstwa o zryczałtowanym podatku dokonanej przy okazji realizacji projektów budowlanych wynika, iż jeżeli u podatnika nie występują powyższe ograniczenia oraz rodzaj działalności, którą zamierza prowadzić, nie zawiera się w załączniku nr 2 do ww. ustawy, wówczas nie ma przeszkód, aby sprzedaż przez internet towarów handlowych, wyrobów, produktów w stanie nieprzetworzonym była opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym. W myśl art. 12 ust.1 pkt 5b ww ustawy o zryczałtowanym podatku stawka ryczałtu jaką należy opodatkować daną sprzedaż internetową towarów handlowych wynosi 3%.

Pana pozarolnicza działalność gospodarcza jako taka stanowi jedno źródło przychodów. Potwierdza to także pośrednio treść wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie ma tam dwóch wpisów. Dla jednej osoby fizycznej wpis jest jeden, ale obejmujący wszystkie możliwe i dopuszczalne przepisami formy aktywności (np. właśnie sprzedaż detaliczna przez Internet, realizacja projektów budowlanych). Niedopuszczalne jest opodatkowanie dochodów z jednej działalności podatkiem według skali podatkowej, a z drugiej podatkiem liniowym. Natomiast dopuszczalne są następujące formy łączenia form opodatkowania z różnych rodzajów działalności gospodarczej:

 • zryczałtowany podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy,
 • zryczałtowany podatek dochodowy i podatek według skali podatkowej,
 • zryczałtowany podatek dochodowy i podatek liniowy,
 • podatek liniowy i podatek liniowy,
 • podatek według skali podatkowej i podatek według skali podatkowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »