Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przebudowa domu bliźniaka

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-03-12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje jako podstawowe przeznaczenie budownictwo jednorodzinne. Mamy dom bliźniak i chcieliśmy przebudować go tak, aby usunąć schody i wewnętrzną klatkę schodową i zrobić ją na zewnątrz budynku. Czyli z tej nowej klatki schodowej byłoby wejście na 4 kondygnacje. Klatka miałaby być konstrukcją z metalu. Czy takie podejście architektoniczne do metamorfozy domu może być powodem odmowy wydania pozwolenia na budowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, organ z urzędu bada m.in. zgodność projektu budowlanego z obowiązującym dla obszaru inwestycji miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na tle przedstawionego przez Panią opisu zamierzenia inwestycja prawdopodobnie spełniać będzie kryteria przebudowy, dla której realizacji niezbędne będzie uprzednie wydanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji ws. pozwolenia na budowę.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze nie zabraniają realizowania inwestycji polegającej na budowie klatki schodowej na zewnątrz budynku, o ile odpowiadać będzie wymogom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), a więc spełniającej m.in. kryterium odległości obiektu od granicy działki (4 m – w przypadku, gdy budynek zwrócony jest do granicy ścianą z oknami lub drzwiami lub 3 m – w przypadku ściany ślepej).

Ograniczenia związane ze sposobem adaptacji i przebudowy budynku może natomiast wprowadzać plan miejscowy, którego ustalenia mogą określać dopuszczalny sposób ingerencji w istniejącą zabudowę.

Źródłem uprawnień organu stanowiącego gminy do regulowania w tym zakresie ładu przestrzennego są przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zgodnie z którymi plan miejscowy określa m. in. zasady kształtowania zabudowy, obejmujące także kwestie dopuszczalności i granic przebudowy istniejących obiektów.

Nie można tracić z pola widzenia, iż ograniczenia takie przewidywać mogą także regulacje dotyczące ochrony konserwatorskiej.

W takim zakresie, organ administracji architektoniczno-budowlanej, stosownie do art. 39 ust. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków wydaje decyzję po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie robót lub po dokonaniu uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Podsumowując, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może wprowadzać ograniczenia w sposobie adaptacji i modernizacji budynku, które mogą skutkować odmową wydania pozwolenia na budowę. Nawet brak takich rygorów w planie nie wyklucza jednak wydania przez organ rozstrzygnięcia odmownego, jeżeli inwestycja nie spełnia m.in. wymogów wynikających z zaleceń konserwatorskich.

Pogłębiona analiza prawna opisanej przez Panią sytuacji wymaga szczegółowego zapoznania się z projektem budowlanym oraz ustaleniami planu miejscowego obowiązującymi dla obszaru planowanej inwestycji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wymiana balustrady w domu wielolokalowym

Mieszkamy w domu wielolokalowym stanowiącym współwłasność. Do naszego lokalu przynależy balkon, który ma metalowe barierki z szerokimi...

 

Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Sąsiedzi mają wybudowany ok. 20 lat temu dom w odległości mniejszej niż 4 m od granicy z naszą działką. W ścianie są okna. Czy jak...

Domy połączone ścianami a przeciekanie wody opadowej

Budynek mój i sąsiada łączą ściany, moja szczytowa, sąsiada boczna. Mój budynek jest wyższy od budynku sąsiada, w związku z tym dach...

 

Podział działki z rozpoczętą budową

Mam pytanie w sprawie podziału działki z rozpoczętą budową dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej. Jest dwóch współwłaścicieli. Art. 95...

 

Zakup domu w stanie surowym postawionym na działce rolnej

Zamierzam kupić dom w stanie surowym zamkniętym postawiony na działce rolnej o powierzchni 4300 m 2 sklasyfikowanej jako RIVb, PsIV...

 

Usytuowanie budynku gospodarczego na działce w zabudowie jednorodzinnej

Usytuowanie budynku gospodarczego na działce w zabudowie jednorodzinnej

Chciałbym na zgłoszenie postawić wolno stojący, parterowy budynek gospodarczy o pow. zabudowy poniżej 35 m 2 z przeznaczeniem na...