Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przesunięcie budynku o 1 metr

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-25

Dostałem pozwolenie na budowę domu na terenie bez planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpocząłem budowę i zrobiłem zmianę, która interpretowana jest jako zmiana istotna (przesunięcie budynku o 1 metr z zachowaniem wszystkich granic i ciągłości linii zabudowy). W międzyczasie uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, w którym zaznaczono, że w mojej lokalizacji takie domy są niedozwolone. Normalnie złożyłbym wniosek o nowe warunki zabudowy na podstawie działającego pozwolenia na budowę, ale nie mogę tego zrobić, ponieważ nowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na zabudowę tego rodzaju. Czy jest jakieś prawne rozwiązanie problemu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wybudował Pan dom na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, jak rozumiem nie zachował Pan położenia domu względem planu zagospodarowania działki (tak mam rozumieć przesunięcie), ale nie naruszył Pan przepisów wykonawczych ustawy Prawo budowlane – warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Nie ma Pan racji, że w przypadku braku planu wystarczyłoby wystąpić o nowe WZ.

Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

„1. projektu zagospodarowania działki lub terenu;

2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;

3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;

4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6. wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:”

Obecnie doprowadzenie Pana inwestycji do zgodności z prawem będzie wymagać wydania decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawo budowlane.

PINB w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Legalizacja będzie możliwa pod warunkiem zgodności zmienionej inwestycji z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy. Następnie organ nadzoru budowlanego wyda decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego, co otworzy drogę inwestorowi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Decyzję o WZ ma Pan. Została skonsumowana przez decyzję o pozwoleniu na budowę.

Tu pojawić się może problem z planem, ale też nie bez wyjścia.

Powinien Pan zaskarżyć plan zagospodarowania przestrzennego. Plan powinien uwzględniać wydane i skonsumowane decyzje WZ wydane dla danego terenu.

Uchwalenie planu w trakcie Pana inwestycji, blokujące de facto możliwość wybudowania tego, co Pan w trakcie uchwalania planu buduje na podstawie decyzji – narusza Pana interes. Jest podstawą do uchylenia planu zagospodarowania w tym zakresie przez sąd administracyjny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nadbudowa poddasza bez pozwolenia

Nadbudowa poddasza bez pozwolenia

W roku 2004 podnieśliśmy cały dom o dwa pustaki i przykryliśmy go nowym, trochę zmienionym dachem. W związku z tym budynek się podniósł...

Domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej

Posiadam domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej. Ostatnio czytałem na temat możliwości legalizacji obiektów budowlanych...

 

Podniesienie ściany kolankowej bez projektu

Inwestor podniósł ścianę kolankową bez projektu. Podniesienie to nie wykracza poza maksymalną wielkość w planie zagospodarowania. Dom w tym stanie...

 

Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

Planuję budowę domu na działce rolnej, posiadam warunki zabudowy. Chodzi jednak o drogę dojazdową. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi...

 

Warunki zabudowy dla 4 działek

W 2012 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki i ustalono, że inwestycja będzie obejmować 4 domy jednorodzinne. Dla terenu nie...

 

Wyburzenie ściany nośnej bez pozwolenia, konsekwencje

Wyburzyłem ścianę nośną w mieszkaniu, zastępując ją podciągiem. O przebudowie została poinformowana przez sąsiada inspekcja nadzoru...