Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni

Czy jest możliwość ogrodzenia działki rolnej oraz wykopania studni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni

Brak zakazu ogrodzenia działki rolnej

Zasadniczo nie jest zabronione ogrodzenie działki rolnej. Zgodnie z brzmieniem art. 4 Prawa budowlanego (w skrócie P.b.) jest to możliwe, jeśli nie sprzeciwiają się temu inne przepisy, w tym ustalenia obowiązującego m.p.z.p. Znam tylko krótki wypis, nie odniosę się do całego planu.

Wymagany przez art. 4 Prawa budowlanego warunek zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami odnosi się także do przepisów prawa miejscowego, jakim jest m.p.z.p. Zaliczenie ogrodzenia do urządzeń budowlanych nie wyklucza, że jest ono również obiektem budowlanym (budowlą), co wynika z brzmienia art. 29 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 3 pkt 6 P.b. O ogrodzeniu jako urządzeniu budowlanym można mówić wtedy, kiedy jego budowa objęta jest pozwoleniem na budowę dotyczącym, np. domu jednorodzinnego lub kiedy chodzi o budowę ogrodzenia innego niż te, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 P.b. Jeżeli natomiast sprawa dotyczy wyłącznie ogrodzenia, należy traktować je jako obiekt budowlany wymagający zgłoszenia (tak wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2314/10). W kontekście definicji obiektu budowlanego (art. 3 pkt 1 P.b.) należy uznać, że urządzenia budowlane stanowią, obok budynku albo budowli, część określonego obiektu budowlanego. W zależności od konkretnego stanu faktycznego, ogrodzenia mogą stanowić urządzenia budowlane związane z innymi obiektami jako część obiektu budowlanego, ale również mogą występować jako wyodrębnione obiekty budowlane.

Zobacz też: Wykopanie stawu na działce rolnej

Postawienie ogrodzenia działki rolnej nie jest wyłączeniem spod produkcji rolnej

Na działkach rolnych jest zakaz przeznaczania ich na cele nierolne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, a art. 11 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, że wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do m.in. klasy III, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne (co ma miejsce w niniejszej sprawie) – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Ogrodzenie działki nie stanowi wyłączenia jej spod produkcji rolnej. Nie jest sprzeczne z planem zagospodarowania.

Przeczytaj też: Czy można ogrodzić działkę rolną

Uzbrojenie terenu – wykopanie studni na działce rolnej

Przez uzbrojenie terenu rozumie się – jak wynika to z art. 2 pkt 13 u.p.z.p. oraz art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 65 i z późn. zm.) – drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne. Co do zasady przez uzbrojenie terenu w wodę należy rozumieć podłączenie terenu inwestycji do sieci wodociągowej, a jedynie w razie braku takiej możliwości, co jednak jest dopuszczalne, także w drodze zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody. W związku z tym indywidualne ujęcie wody jest alternatywnym sposobem zaopatrzenia działki w wodę, jednakże tylko w wyjątkowych okolicznościach, tj. wówczas gdy dotychczas nie wybudowano sieci wodociągowej umożliwiającej przyłączenie do niej uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku, nie istnieje projekt budowy linii sieci wodociągowej, a także gdy właściwa jednostka organizacyjna nie zagwarantowała, w drodze umowy zawartej z inwestorem, wykonania w przyszłości takiej sieci wodociągowej.

Co prawda ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm., dalej w skrócie u.z.z.w.) z oczywistych względów nie reguluje problematyki zaopatrzenia nieruchomości z indywidualnych ujęć wody, to jednakże poprzez wprowadzenie zapisów obligujących tylko przedsiębiorstwo do zawarcia umowy, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki (art. 6 ust. 1 u.z.z.w.) pozwala na przyjęcie systemowej wykładni, że odbiorca wody nie ma obowiązku zawarcia umowy, co oznacza, że może on wobec tego korzystać z indywidualnego ujęcia wody w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi. 

Studnia może być uznana za uzbrojenie działki – które dopuszczone jest planem – o ile ie ma możliwości podłączenia działki do wodociągu.

Zobacz również: Studnia na działce rolnej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »