Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-05-08

Czy jest możliwość ogrodzenia działki rolnej oraz wykopania studni? Przesyłam wypis z planu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni

Brak zakazu ogrodzenia działki rolnej

Zasadniczo nie jest zabronione ogrodzenie działki rolnej. Zgodnie z brzmieniem art. 4 Prawa budowlanego (w skrócie P.b.) jest to możliwe, jeśli nie sprzeciwiają się temu inne przepisy, w tym ustalenia obowiązującego m.p.z.p. Znam tylko krótki wypis, nie odniosę się do całego planu.

Wymagany przez art. 4 Prawa budowlanego warunek zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami odnosi się także do przepisów prawa miejscowego, jakim jest m.p.z.p. Zaliczenie ogrodzenia do urządzeń budowlanych nie wyklucza, że jest ono również obiektem budowlanym (budowlą), co wynika z brzmienia art. 29 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 3 pkt 6 P.b. O ogrodzeniu jako urządzeniu budowlanym można mówić wtedy, kiedy jego budowa objęta jest pozwoleniem na budowę dotyczącym, np. domu jednorodzinnego lub kiedy chodzi o budowę ogrodzenia innego niż te, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 P.b. Jeżeli natomiast sprawa dotyczy wyłącznie ogrodzenia, należy traktować je jako obiekt budowlany wymagający zgłoszenia (tak wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2314/10). W kontekście definicji obiektu budowlanego (art. 3 pkt 1 P.b.) należy uznać, że urządzenia budowlane stanowią, obok budynku albo budowli, część określonego obiektu budowlanego. W zależności od konkretnego stanu faktycznego, ogrodzenia mogą stanowić urządzenia budowlane związane z innymi obiektami jako część obiektu budowlanego, ale również mogą występować jako wyodrębnione obiekty budowlane.

Postawienie ogrodzenia działki rolnej nie jest wyłączeniem spod produkcji rolnej

Na działkach rolnych jest zakaz przeznaczania ich na cele nierolne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, a art. 11 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, że wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do m.in. klasy III, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne (co ma miejsce w niniejszej sprawie) – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Ogrodzenie działki nie stanowi wyłączenia jej spod produkcji rolnej. Nie jest sprzeczne z planem zagospodarowania.

Uzbrojenie terenu – wykopanie studni na działce rolnej

Przez uzbrojenie terenu rozumie się – jak wynika to z art. 2 pkt 13 u.p.z.p. oraz art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 65 i z późn. zm.) – drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne. Co do zasady przez uzbrojenie terenu w wodę należy rozumieć podłączenie terenu inwestycji do sieci wodociągowej, a jedynie w razie braku takiej możliwości, co jednak jest dopuszczalne, także w drodze zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody. W związku z tym indywidualne ujęcie wody jest alternatywnym sposobem zaopatrzenia działki w wodę, jednakże tylko w wyjątkowych okolicznościach, tj. wówczas gdy dotychczas nie wybudowano sieci wodociągowej umożliwiającej przyłączenie do niej uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku, nie istnieje projekt budowy linii sieci wodociągowej, a także gdy właściwa jednostka organizacyjna nie zagwarantowała, w drodze umowy zawartej z inwestorem, wykonania w przyszłości takiej sieci wodociągowej.

Co prawda ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm., dalej w skrócie u.z.z.w.) z oczywistych względów nie reguluje problematyki zaopatrzenia nieruchomości z indywidualnych ujęć wody, to jednakże poprzez wprowadzenie zapisów obligujących tylko przedsiębiorstwo do zawarcia umowy, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki (art. 6 ust. 1 u.z.z.w.) pozwala na przyjęcie systemowej wykładni, że odbiorca wody nie ma obowiązku zawarcia umowy, co oznacza, że może on wobec tego korzystać z indywidualnego ujęcia wody w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi. 

Studnia może być uznana za uzbrojenie działki – które dopuszczone jest planem – o ile ie ma możliwości podłączenia działki do wodociągu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »