Pochylenie nawierzchni miejsca postojowego

• Autor: Kinga Karaś

Odbieram właśnie mieszkanie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym i stwierdziłem, że wybrane przy zakupie miejsce jest niefunkcjonalne. Moim zdaniem nawierzchnia jest za bardzo pochylona, więc odmówiłem odbioru miejsca postojowego. W związku z tą sprawą mam pytanie. W jakim procencie pochylenie nawierzchni miejsca postojowego jest dopuszczalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pochylenie nawierzchni miejsca postojowego

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej.

Podstawę prawną stanowi: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwane dalej: rozporządzeniem), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwana dalej: ustawą deweloperską).

Warunki techniczne pochylni

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z warunkami technicznymi dotyczącymi pochylni.

Zgodnie z § 70 rozporządzenia maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać wielkości określonych w tabeli, zgodne z którą:

1. Maksymalne nachylenie pochylni dla samochodów w garażach wielostanowiskowych jedno- i dwupoziomowych wynosi:

– na zewnątrz, bez przekrycia % nachylenia: 15

– wewnątrz budynku lub pod dachem % nachylenia: 20

2. Maksymalne nachylenie pochylni dla samochodów w garażach wielostanowiskowych:

– na zewnątrz, bez przekrycia % nachylenia: 15

– wewnątrz budynku lub pod dachem % nachylenia: 15

3. Maksymalne nachylenie pochylni dla samochodów w garażach wielostanowiskowych:

– na zewnątrz, bez przekrycia % nachylenia: 25

– wewnątrz budynku lub pod dachem % nachylenia: 25

Zobacz też: Wymiary miejsca parkingowego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Garaż podziemne i parametry miejsc postojowych

Zgodnie z § 103 rozporządzenia:

„1. Do garażu położonego poniżej lub powyżej terenu należy zapewnić dojazd dla samochodów za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu nie większym niż określone w § 70 lub zastosować odpowiednie urządzenia do transportu pionowego.

2. W garażu przeznaczonym dla więcej niż 25 samochodów na każdej kondygnacji, należy stosować pochylnie o szerokości co najmniej 5,5 m, umożliwiające ruch dwukierunkowy, lub osobne, jednopasmowe pochylnie o szerokości co najmniej 2,7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodów.

3. W garażu przeznaczonym dla nie więcej niż 25 samochodów na kondygnacji, dopuszcza się zastosowanie wyłącznie pochylni jednopasmowych, pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu.

4. W garażu jedno- i dwupoziomowym, przeznaczonym dla nie więcej niż 10 samochodów na kondygnacji, dopuszcza się zastosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizacji świetlnej.”

Na gruncie § 106:

„1. W garażu podziemnym i wielopoziomowym nadziemnym jako dojścia należy stosować schody odpowiadające warunkom określonym w § 68.

2. W garażu jednopoziomowym podziemnym i nadziemnym dopuszcza się wykorzystanie jako dojścia pochylni przeznaczonych do ruchu samochodów, jeżeli ich nachylenie nie przekracza 10% oraz istnieje możliwość wydzielenia bezpiecznego pasma ruchu pieszego o szerokości co najmniej 0,75 m.

3. Nie wymaga się wydzielenia pasma ruchu pieszego na pochylni dwupasmowej, a w garażu o pojemności do 25 samochodów włącznie na kondygnacji – także na pochylni jednopasmowej.

4. Stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 70.

5. W garażu wielopoziomowym lub stanowiącym kondygnację w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku użyteczności publicznej należy zainstalować urządzenia dźwigowe lub inne urządzenia podnośne umożliwiające transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje, które wymagają dostępności dla tych osób.”

Warunki te powinny zostać spełnione już na etapie pozwolenia na budowę. Jednak należy pamiętać, iż na gruncie ustawy Prawo budowlane dopuszczalne jest wprowadzenie nieistotnych odstępstw od pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowalne:

„1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”

Ust. 5a stanowi, iż:

„5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.”

Zgodnie z art. 29 ustawy deweloperskiej:

„1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:

1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22;

2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2;

3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;

4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;

5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;

6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.”

Pochylenie miejsca parkingowego

Umowa deweloperska przewiduje konieczność wskazania w prospekcie określenia powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.

W prospekcie nie jest wymagane wskazywanie wielkości pochyłu (warunków technicznych, na podstawie których wydawane jest pozwolenie na budowę).

Podsumowując, dopuszczalna pochylnia w garażu wynosi od 10 do 25% w zależności od charakteru garażu.

Jeżeli w pozwoleniu na budowę zostało uwzględnione inne procentowe pochylenie, to jego zmiana w granicach wyznaczonych przez warunki techniczne stanowi nieistotne odstępstwo od decyzji o pozwolenie na budowę. Z uwagi na powyższe nie daje to podstaw do odstąpienia od umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »