Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odległość wiatraka od budynku mieszkalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-13 • Aktualizacja: 2021-07-05

Rozważam zakup działki pod budowę domu, która zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzeni jest przeznaczona pod budownictwo mieszkalne i usługowe. W odległości około 500 m od działki znajduje się elektrownia wiatrowa. Od niedawna obowiązuje tzw. ustawa odległościowa, która ogranicza minimalną odległość wiatraka od budynku mieszkalnego (10 x wysokość wiatraka). W przypadku interesującej mnie działki wymagana minimalna odległość jest niespełniona. Czy w związku z tym mogę spodziewać się odmowy wydania pozwolenia na budowę? Czy plany zagospodarowania przestrzeni będą musiały być przez gminę zaktualizowane tak, aby spełnić wymagania ustawy odległościowej? Obawiam się sytuacji, że po zakupie działki wybudowanie domu okaże się niemożliwe ze względów prawnych.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odległość wiatraka od budynku mieszkalnego

Norma odległościowa

Słusznie ma Pan obawy, że nie będzie mógł zabudować działki, jeśli nie spełnia normy odległościowej.

Zgodnie z art. 4. 1. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

1) elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz 2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej – jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Gmina nie będzie musiała zmieniać planu zagospodarowania.

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy odległość określoną zgodnie z art. 4 uwzględniają: 1) organy gminy – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany; 2) organy gminy oraz wojewoda – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany; 3) organy gminy i wojewoda – przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy; 4) organy administracji architektoniczno-budowlanej – przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia.

Z uwagi na to, iż lokalizacja elektrowni wiatrowej będzie możliwa tylko w zakresie planu, w planie muszą znaleźć się zapisy o odległościach.

Nawet jeśli w planie istniejącym nie zostaną wprowadzone zapisy, to pozostałe ograny mogą odmówić pozwolenia na budowę lub zgłosić sprzeciw.

Zgodnie z art. 13. 1. pozwolenia na budowę dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc. 4. Zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w stosunku do których organ przed dniem wejścia w życie ustawy nie wniósł sprzeciwu, pozostają skuteczne. 5. Zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których do dnia wejścia w życie ustawy nie upłynął termin na wniesienie sprzeciwu, ocenia się według przepisów dotychczasowych.

Założenia planu a odległość budynku mieszkalnego

Zgodnie z art. 15 pkt 8 w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ustawa weszła w życie.

Jeśli z planu będzie wynikało, że można budować budynek w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka, to otrzyma Pan pozytywną decyzję. W innym wypadku niestety nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »