Kategoria: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uczestnictwo w kontroli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) u sąsiada

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-04-02

Na mój wniosek u sąsiada będzie przeprowadzona kontrola budynku gospodarczego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Powodem jest wykorzystanie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy. W zawiadomieniu o kontroli PINB prosi o osobisty udział w czynnościach kontrolnych. Czy mam obowiązek uczestnictwa w kontroli? Jeżeli tak, to jak mam się zachować, czy coś podpisywać? Jeżeli nie mam obowiązku uczestnictwa w kontroli, to czy będzie to miało wpływ na dalszy rozwój sprawy?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Zasady i tryb oraz właściwość organów w zakresie podejmowania czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań nadzoru budowlanego regulują przepisy art. 80 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 81a ust. 2 ustawy „czynności kontrolne w zakresie zadań nadzoru budowlanego przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku”. Ustawodawca nie zaliczył zatem do kategorii podmiotów, których udział w czynnościach kontrolnych organu nadzoru budowlanego ma charakter obowiązkowy osób zgłaszających potencjalne naruszenie oraz właścicieli lub posiadaczy innego tytułu prawnorzeczowego do nieruchomości sąsiedniej. Z przepisów powszechnie obowiązujących nie sposób jest zatem wywieść wprost obowiązku Pańskiego uczestnictwa w oględzinach obiektu objętego kontrolą.

Jednocześnie, stosownie do art. 81a ust. 3 ustawy Prawo budowlane, „w razie nieobecności osób, które powinny uczestniczyć w kontroli, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do obiektów należących do osób niebędących przedsiębiorcami czynności mogą być wykonywane przez organ w obecności przywołanego pełnoletniego świadka”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na tle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, można jednak domniemywać, że obiekt będący przedmiotem kontroli stanowi miejsce prowadzenia działalności gospodarczej właściciela nieruchomości sąsiedniej, a w konsekwencji nie będzie do niego znajdować odpowiedniego zastosowania przepis art. 81a ust. 3 ustawy, pozwalający organowi na powołanie świadka oględzin.

Jeżeli natomiast kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą, z daleko posuniętej ostrożności zasadne jest wystąpienie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wyjaśnienie podstaw wezwania do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.

Warto w tym miejscu jednak wskazać, że o czynnościach organu nadzoru budowlanego powiadamia się tym samym pismem zarówno podmiot kontrolowany, jak i zgłaszającego naruszenie, przy czym co do zasady do udziału w kontroli zobligowany jest właściciel nieruchomości, zapewniający inspektorom dostęp do obiektu oraz inne podmioty wyczerpująco wskazane w ustawie.

Zasadne jest zatem przyjęcie hipotezy, że zawarty w zawiadomieniu obowiązek stawiennictwa odnosi się wyłącznie do podmiotu kontrolowanego (właściciela nieruchomości), zaś – jako zgłaszający – został Pan jedynie poinformowany tym samym pismem o podjęciu wnioskowanych czynności.

Podsumowując, w mojej ocenie brak jest normatywnych podstaw zobowiązywania Pana przez organ nadzoru budowlanego do uczestnictwa w kontroli obiektu znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej, o ile nie zachodzi okoliczność określona w art. 81a ust. 3 ustawy Prawo budowlane, tj. gdy nie jest możliwe zapewnienie udziału podmiotów ustawowo do tego zobowiązanych, a podmiot kontrolowany nie jest przedsiębiorcą.

Wymaga ponadto zauważenia, że weryfikacja obecności osób zobowiązanych do udziału w oględzinach odbywa się dopiero w toku prowadzonych czynności kontrolnych, zaś powołanie do uczestnictwa w czynnościach świadka ma charakter doraźny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »