Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uczestnictwo w kontroli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) u sąsiada

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-04-02

Na mój wniosek u sąsiada będzie przeprowadzona kontrola budynku gospodarczego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Powodem jest wykorzystanie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy. W zawiadomieniu o kontroli PINB prosi o osobisty udział w czynnościach kontrolnych. Czy mam obowiązek uczestnictwa w kontroli? Jeżeli tak, to jak mam się zachować, czy coś podpisywać? Jeżeli nie mam obowiązku uczestnictwa w kontroli, to czy będzie to miało wpływ na dalszy rozwój sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady i tryb oraz właściwość organów w zakresie podejmowania czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań nadzoru budowlanego regulują przepisy art. 80 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 81a ust. 2 ustawy „czynności kontrolne w zakresie zadań nadzoru budowlanego przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku”. Ustawodawca nie zaliczył zatem do kategorii podmiotów, których udział w czynnościach kontrolnych organu nadzoru budowlanego ma charakter obowiązkowy osób zgłaszających potencjalne naruszenie oraz właścicieli lub posiadaczy innego tytułu prawnorzeczowego do nieruchomości sąsiedniej. Z przepisów powszechnie obowiązujących nie sposób jest zatem wywieść wprost obowiązku Pańskiego uczestnictwa w oględzinach obiektu objętego kontrolą.

Jednocześnie, stosownie do art. 81a ust. 3 ustawy Prawo budowlane, „w razie nieobecności osób, które powinny uczestniczyć w kontroli, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do obiektów należących do osób niebędących przedsiębiorcami czynności mogą być wykonywane przez organ w obecności przywołanego pełnoletniego świadka”.

Na tle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, można jednak domniemywać, że obiekt będący przedmiotem kontroli stanowi miejsce prowadzenia działalności gospodarczej właściciela nieruchomości sąsiedniej, a w konsekwencji nie będzie do niego znajdować odpowiedniego zastosowania przepis art. 81a ust. 3 ustawy, pozwalający organowi na powołanie świadka oględzin.

Jeżeli natomiast kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą, z daleko posuniętej ostrożności zasadne jest wystąpienie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wyjaśnienie podstaw wezwania do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.

Warto w tym miejscu jednak wskazać, że o czynnościach organu nadzoru budowlanego powiadamia się tym samym pismem zarówno podmiot kontrolowany, jak i zgłaszającego naruszenie, przy czym co do zasady do udziału w kontroli zobligowany jest właściciel nieruchomości, zapewniający inspektorom dostęp do obiektu oraz inne podmioty wyczerpująco wskazane w ustawie.

Zasadne jest zatem przyjęcie hipotezy, że zawarty w zawiadomieniu obowiązek stawiennictwa odnosi się wyłącznie do podmiotu kontrolowanego (właściciela nieruchomości), zaś – jako zgłaszający – został Pan jedynie poinformowany tym samym pismem o podjęciu wnioskowanych czynności.

Podsumowując, w mojej ocenie brak jest normatywnych podstaw zobowiązywania Pana przez organ nadzoru budowlanego do uczestnictwa w kontroli obiektu znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej, o ile nie zachodzi okoliczność określona w art. 81a ust. 3 ustawy Prawo budowlane, tj. gdy nie jest możliwe zapewnienie udziału podmiotów ustawowo do tego zobowiązanych, a podmiot kontrolowany nie jest przedsiębiorcą.

Wymaga ponadto zauważenia, że weryfikacja obecności osób zobowiązanych do udziału w oględzinach odbywa się dopiero w toku prowadzonych czynności kontrolnych, zaś powołanie do uczestnictwa w czynnościach świadka ma charakter doraźny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy w przypadku samowoli budowlanej dochodzi do przedawnienia?

Budynek, a dokładnie obora, został wybudowany w latach 70-80, nie znam konkretnej daty. Jest to samowola budowlana, nie było żadnych planów...

 

Odpowiedzialność z tytułu samowoli budowlanej

Nielegalnie dobudowuję pomieszczenie mieszkalne. Sąsiadka zgłosiła mnie do nadzoru budowlanego. Jaka kara mi grozi? Czy jest sposób, żeby skończyć tę...

 

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995 r.

Problem dotyczy legalizacji samowoli budowlanej sprzed 1995 r.. Tato ma dom, który odbiega od projektu. Był budowany pomiędzy 1990 a 1994 r. i nie...

 

Zarzuty o nielegalną rozbiórkę budynku

Zarzuty o nielegalną rozbiórkę budynku

Dokonałem częściowej rozbiórki budynku w oparciu o art. 31 Prawa budowlanego. Katastrofalny stan budynku został określony w ekspertyzie...

Zasypanie przez sąsiada rowu melioracyjnego

Jakie są możliwości prawne w zakresie postępowania administracyjnego (ewentualnie cywilnego) dotyczące przywrócenia przez sąsiada stanu zgodnego...

 

Donos do starostwa o postawieniu budynku gospodarczego na działce

Gospodarstwo rolne ma ok 3,5 ha. W jednym końcu jest siedlisko zabudowane, w drugim – na działce rolnej, przy lesie i łąkach, został...

 

Dom zbudowano częściowo na działce gminnej, jakie konsekwencje grożą inwestorowi?

Dom został wybudowany w roku 1995 na własnej działce [teren budowlany – budynki jednorodzinne], a częściowo na działce gminnej określonej...