Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa garażu 2 metry od granicy działki

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-05-12

Chcę wybudować garaż o powierzchni zabudowy mniejszej niż 35m2 w odległości 2 metrów od granicy działki, ale nie z sąsiednia działką budowlaną, a z drogą gminną. Odległość skraju drogi gminnej do mojej granicy wynosi 4,4 metra. Dla mojej działki nie ma warunków zabudowy. Czy mogę to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane budowa garażu  o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie jednak z przepisem art. 30 prawa budowlanego, taka budowa wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, czyli staroście. Dopiero po upływie 21 dni od dokonanego zgłoszenia i niezłożenia w tym terminie przez starostę sprzeciwu możliwe jest rozpoczęcie budowy.

Decyzję o warunkach zabudowy potrzebowałby Pan w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę, natomiast we wskazanym przez Pana przypadku nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie, w związku z czym nie ma konieczności uzyskiwania przez Pana warunków zabudowy. Ponadto ustawa Prawo budowlane przewiduje pewne szczegółowe sytuacje, w których do zgłoszenia wymagane jest posiadanie decyzji o warunkach zabudowy, ale nie dotyczy to sytuacji budowy garażu o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Natomiast odnosząc się do kwestii wskazywanych przez Pana odległości od sąsiedniej działki, należy wskazać, że zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co do zasady ”budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy”.

Przepisy rozporządzenia przewidują szereg wyjątków od ww. odległości, jednak dotyczą one wymaganych odległości od sąsiedniej działki budowlanej, natomiast, jak wynika z Pana pytania, istotna dla Pana jest odległość od sąsiedniej działki stanowiącej drogę gminną.

Kwestia odległości obiektów budowlanych (a więc również garażu) uregulowana została w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z art. 43 tej ustawy obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: w przypadku drogi ogólnodostępnej gminnej – 6 m w terenie zabudowy, 15 m poza terenem zabudowy.  Oznacza to, że we wskazanym przez Pana przypadku garaż powinien zostać usytuowany w odległości  6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni (w przypadku terenu zabudowanego).

Zgodnie natomiast z ustępem 2 wyżej wymienionego przepisu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego m.in. przy drodze ogólnodostępnej gminnej, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Wyrażenie takiej zgody powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako wyrażenie zgody.

Odpowiadając zatem na zadane przez Pana pytanie, należy stwierdzić, że co do zasady nie może Pan wybudować garażu w odległości  4,4 metra od granicy jezdni, chyba że jeszcze przez dokonaniem zgłoszenia organowi budowy uzyska Pan zgodę zarządcy drogi na takie usytuowanie garażu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Legalizacja budynków graniczących z cmentarzem

Jakie przepisy budowlane obowiązują w wypadku garażu blaszanego i budynku gospodarczego w pobliżu granicy z cmentarzem? Czy są jakieś...

 

Brak zgody małej wspólnoty na budowę garażu

W naszej małej wspólnocie mieszkaniowej są 3 rodziny. Na gruncie (w ogrodzie) stoją 2 garaże sąsiadów. Obecnie pozostali członkowie wspólnoty nie...

 

Czy garaż sąsiada stoi zgodnie z przepisami?

Za moim garażem sąsiad wybudował swój w odległości około 60 cm od mojej tylnej ściany swoją ścianą boczną. Zarówno moja ściana tylna jak...

 

Zabudowa podziemnej hali garażowej

Czy zrobienie zabudowy w podziemnej hali garażowej bloku mieszkalnego wymaga pozwolenia na budowę oraz czy podlega jakimkolwiek innym obostrzeniom? Zabudowa...

 

Rozbiórka drewnianej stodoły i postawienie budynku murowanego

Jestem właścicielem starej, drewnianej stodoły, która obecnie nadaje się tylko do rozbiórki. Stodoła ta nie posiada fundamentu, posadowiona jest po prostu na...

 

Dobudowanie garażu do domu jednorodzinnego

Dobudowanie garażu do domu jednorodzinnego

Pytanie dotyczy usytuowania na działce garażu mającego być dobudówką do domu jednorodzinnego. Działka ma szerokość 25 m. Stanie na niej dom parterowy...