Wykorzystanie muru oporowego sąsiada przy granicy do budowy pomieszczenia gospodarczego

• Data: 2024-05-16 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Mur oporowy nie jest ogrodzeniem, ale w pewnych sytuacjach może nim być. W artykule poruszamy kwestię murów oporowych jako budowli, do których należy stosować odpowiednie przepisy Prawa budowlanego. Omawiamy ich ważną rolę w zabezpieczaniu terenu przed osuwaniem się ziemi oraz wyjaśniamy, dlaczego konstrukcja ta wymaga specjalnego traktowania w świetle przepisów, a wszystko na przykładzie zapytania pani Beaty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykorzystanie muru oporowego sąsiada przy granicy do budowy pomieszczenia gospodarczego

Pani Beata, właścicielka domu jednorodzinnego w okolicy, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania, chciałaby wykorzystać mur oporowy sąsiada do swojej niewielkie inwestycji. Przedstawiła sytuację następująco: przy granicy z sąsiadem (5 cm od granicy) jest ogrodzenie w formie muru oporowego, który pani Beata chciałaby wykorzystać i zadaszyć, by powstało pomieszczenie gospodarcze albo nawet gospodarczo-garażowe. Zapytała więc, czy może to zrobić na zgłoszenie bez projektu i pozwoleń budowlanych. Przy czym podała, że o murze oporowym brak informacji w dokumentach.

Mur oporowy

Pani Beata podała, że mur oporowy jest postawiony jako ogrodzenie, ale uważam, że to bez znaczenia, skoro faktycznie jest murem oporowym. Nawet jeśli uznamy, że jest to ogrodzenie w formie muru oporowego, to jego przeważającą funkcją jest zabezpieczenie terenu przed osuwaniem się ziemi. Inaczej by się go nie stawiało, tylko postawiło ogrodzenie w sensie ścisłym – nawet z przęseł betonowych, ale jednak ogrodzenie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Mur a ogrodzenie

Nawiasem mówiąc, formalnie nie musi być ogrodzeniem, skoro nie jest w granicy, jak Pani pisze. Nie musi być więc tzw. urządzeniem granicznym w myśl art. 154 Kodeksu cywilnego.

Art. 154 [Urządzenia na granicy]

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania”.

Skoro więc nawet kwestia ogrodzenia jest wątpliwa prawnie, to jest to budowla – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a jeszcze dokładniej – konstrukcja oporowa.

Art. 3 [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o (…) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Mur oporowy niestanowiący ogrodzenia

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 21 Prawa budowlanego „pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodzeń o wysokości ponad 2,20 m, ale wymaga zgłoszenia”. Od ogrodzenia objętego zakresem tego przepisu, odróżnić jednak należy właśnie konstrukcję oporową, która w myśl art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego stanowi budowlę wymagającą uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakładając nawet, że mur oporowy na nieruchomości pani Beaty jest ogrodzeniem, to zgodnie z orzecznictwem, czyli wykładnią prawa, jeżeli dominującą funkcją konstrukcji jest zabezpieczanie przed osuwaniem się ziemi, należy uznać, że jest to mur oporowy. Jednocześnie też przyjąć należy, że mur, który pełni funkcję konstrukcji oporowej, zabezpieczającej przed osuwaniem się ziemi z terenu wyżej położonego, nie jest ogrodzeniem.

Bez względu bowiem na to, czy znajduje się na granicy z nieruchomością sąsiednią, czy też w innym miejscu, nie ma charakteru ogrodzenia jako obiektu odgradzającego poszczególne części terenu, skoro jego podstawową funkcją jest zabezpieczenie skarpy (nasypu, wzniesienia) przed osuwaniem się. To, że przy okazji mur taki może pełnić funkcję ogrodzenia, nie definiuje go jako ogrodzenia objętego zakresem art. 29 Prawa budowlanego, gdyż funkcja ogrodzeniowa jest funkcją dodatkową, pełnioną niejako przy okazji zabezpieczania skarpy przed osuwaniem. Nie wyłącza ona tym samym kwalifikacji muru oporowego jako obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. (sygn. akt IV SA/Po 780/15).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Mur bez pozwolenia na budowę

W przypadku przedstawionym przez panią Beatę, zarówno gdy mur oporowy nie jest ogrodzeniem (bo nie jest w granicy), jak i gdyby założyć, że jest ogrodzeniem, to i tak na jego postawienie wymagane było pozwolenie na budowę. A to oznacza, że budowlę tę należy traktować jako samowolę budowlaną i rozważanie, czy obecnie można planowane prace tylko zgłaszać, jest niestety, bez oparcia w prawie.

Należy rozważać procedurę legalizacji i, ewentualnie, w jej ramach, tzw. przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego. To są jednak sugestie nieco na wyrost na obecnym etapie.

Reasumując, z formalnego punktu widzenia stan prawny przedmiotowej konstrukcji nie pozwala bez jej legalizacji na bezpośrednią odpowiedź na zadane pytanie.

Przykłady

 

Przykład ze wspólnoty mieszkaniowej

W jednej ze wspólnot mieszkaniowych na przedmieściach, na skarpie graniczącej z parkingiem, postawiono mur oporowy. Inwestycja ta była konieczna, aby zapobiec osuwaniu się ziemi, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu zaparkowanych pojazdów oraz dostępu do budynków. Mimo że mur pełni również funkcję estetycznego ogrodzenia, jego głównym zadaniem była jednak ochrona przed erozją terenu.

 

Przykład z budowy domu na działce z nachyleniem

Właściciel działki budowlanej zdecydował się na postawienie muru oporowego wzdłuż tylnej granicy swojej posiadłości, gdzie teren znacznie się wznosił. Dzięki temu możliwe było nie tylko wykorzystanie większej części działki pod budowę domu, ale również zabezpieczenie konstrukcji przed potencjalnymi uszkodzeniami, które mogłyby wyniknąć z przesuwającej się ziemi.

 

Przykład z modernizacji obszaru rekreacyjnego

W ramach modernizacji miejskiego parku przy stawie rekreacyjnym zbudowano mur oporowy, aby ustabilizować brzegi i zapobiec ich osuwaniu się. Mur ten, oprócz swojej podstawowej funkcji ochronnej, został zaprojektowany w taki sposób, aby harmonijnie komponować się z otoczeniem, pełniąc dodatkowo rolę estetyczną i służąc jako element małej architektury.

Podsumowanie

 

Mur oporowy pełni kluczową rolę w zabezpieczaniu terenu przed osuwaniem się ziemi, stanowiąc nie tylko element funkcjonalny, ale często również estetyczny. Jego obecność w krajobrazie miejskim czy prywatnej posesji wykracza poza prostą definicję ogrodzenia, podkreślając znaczenie odpowiedniego projektowania i realizacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Rozumienie i stosowanie tych zasad jest istotne dla bezpieczeństwa i stabilności zarówno terenów prywatnych, jak i publicznych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady w zakresie Prawa budowlanego lub pomocy w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej murów oporowych? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w redagowaniu pism, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo Twojej inwestycji. Napisz do nas, korzystając z formularza pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. (sygn. akt IV SA/Po 780/15

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Grzegorz Stefanowski

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »