Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykorzystanie muru oporowego sąsiada przy granicy do budowy pomieszczenia gospodarczego

Grzegorz Stefanowski • Opublikowane: 2022-08-18

Dom jednorodzinny, nie ma planu zagospodarowania. Przy granicy z sąsiadem (5 cm od granicy) jest ogrodzenie w formie muru oporowego. Chcę wykorzystać ten mur i zadaszyć, by powstało pomieszczenie gospodarcze, może gospodarczo-garażowe. Czy mogę to zrobić na zgłoszenie bez projektu i pozwoleń budowlanych? O murze nie ma informacji w dokumentach.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykorzystanie muru oporowego sąsiada przy granicy do budowy pomieszczenia gospodarczego

Mur oporowy

Podała Pani, iż mur oporowy jest postawiony jako ogrodzenie, ale moim zdaniem nie ma to znaczenia, skoro i tak jest murem oporowym. Nawet jeśli uznamy, że jest to ogrodzenie w formie muru oporowego, to jego przeważającą funkcją jest zabezpieczenie terenu przed osuwaniem się ziemi. Inaczej by się go nie stawiało, tylko postawiło ogrodzenie w sensie ścisłym – nawet z przęseł betonowych, ale jednak ogrodzenie.

Mur a ogrodzenie

Nawiasem mówiąc, formalnie nie musi być ogrodzeniem, skoro nie jest w granicy, jak Pani pisze. Nie musi być więc tzw. urządzeniem granicznym w myśl art. 154 Kodeksu cywilnego.

„Art. 154 [Urządzenia na granicy]

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania”.

Skoro więc nawet kwestia ogrodzenia jest wątpliwa prawnie, to jest to budowla – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a jeszcze dokładniej – konstrukcja oporowa.

„Art. 3 [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o (…) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”.

Mur oporowy niestanowiący ogrodzenia

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 21 Prawa budowlanego „pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodzeń o wysokości ponad 2,20 m, ale wymaga zgłoszenia”. Od ogrodzenia objętego zakresem tego przepisu, odróżnić jednak należy właśnie konstrukcję oporową, która w myśl art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego stanowi budowlę wymagającą uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakładając nawet, że mur oporowy na Pani nieruchomości jest ogrodzeniem, to zgodnie z orzecznictwem, czyli wykładnią prawa, jeżeli dominującą funkcją konstrukcji jest zabezpieczanie przed osuwaniem się ziemi, należy uznać, że jest to mur oporowy. Jednocześnie też przyjąć należy, że mur, który pełni funkcję konstrukcji oporowej, zabezpieczającej przed osuwaniem się ziemi z terenu wyżej położonego, nie jest ogrodzeniem.

Bez względu bowiem na to, czy znajduje się na granicy z nieruchomością sąsiednią, czy też w innym miejscu, nie ma charakteru ogrodzenia jako obiektu odgradzającego poszczególne części terenu, skoro jego podstawową funkcją jest zabezpieczenie skarpy (nasypu, wzniesienia) przed osuwaniem się. To, że przy okazji mur taki może pełnić funkcję ogrodzenia nie definiuje go jako ogrodzenia objętego zakresem art. 29 Prawa budowlanego, gdyż funkcja ogrodzeniowa jest funkcją dodatkową pełnioną niejako przy okazji zabezpieczania skarpy przed osuwaniem. Nie wyłącza ona tym samym kwalifikacji muru oporowego jako obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. (sygn. akt IV SA/Po 780/15).

Mur bez pozwolenia na budowę

W Pani przypadku, zarówno gdy mur oporowy nie jest ogrodzeniem (bo nie jest w granicy), jak i gdyby założyć, że jest ogrodzeniem, to i tak na jego postawienie wymagane było pozwolenie na budowę. A to oznacza, że budowlę tę należy traktować jako samowolę budowlaną i rozważanie, czy obecnie można planowane prace tylko zgłaszać, jest niestety, bez oparcia w prawie.

Należy rozważać procedurę legalizacji i, ewentualnie, w jej ramach, tzw. przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego. To są jednak, sugestie, na obecnym etapie, nieco na wyrost.

Reasumując, z formalnego punktu widzenia stan prawny przedmiotowej konstrukcji nie pozwala, bez jej legalizacji, na bezpośrednią odpowiedź na zadane pytanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »