Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budynek gospodarczy a odległość od lasu

Posiadam działkę leśną (LsV) o wymiarach 17 m x 94 m z wydanymi warunkami budowy (dom jednorodzinny, zabudowa minimum 4 m od granicy działki drogi). Działa jest ogrodzona, brama wjazdowa. Wystąpiłem do Lasów Państwowych o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (do 500 m2 – darmowe). Dokumenty zostały wysłane, postępowanie administracyjne jest w trakcie, więc decyzja/pozwolenie zostanie wydane. Powierzchnie wyłączoną załączam (tzw. kontur). Kontur ma wymiary 14 m x 36 m. Co do przyszłościowej budowy domu, to z prawa wiem, że można zbudować dom przy samej granicy lasu, jeśli las jest na działce oraz jest wybudowany z odpowiednich materiałów przeciwpożarowych (to już projektant powinien zaprojektować). A jak to odbywa się z budową budynku gospodarczego do 35 m2 na zgłoszenie? Jak blisko można wybudować takie pomieszczenie? Czy też można przy samym lesie (LsV), czy musza być zachowane 3–4 m (w zależności od drzwi/okien), czy musi być wybudowany ze specjalnych materiałów przeciwpożarowych jak w przypadku budynku mieszkalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budynek gospodarczy a odległość od lasu

Odległość budynków od lasu

Uregulowania prawne dotyczące odległości budynków od lasu reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W niniejszej opinii będę nazywać je Rozporządzeniem.

Podstawowa minimalna odległość jaką musimy zachować między lasem a budynkiem mieszkalnym, niewielkim garażem, budynkiem gospodarczym, wynosi:

  • 12 m – jeśli ściany i przekrycie dachu są nierozprzestrzeniające ognia, oraz
  • 16 m – jeśli ściany lub przekrycie dachu budynku są rozprzestrzeniające ogień.

Taka odległość jest wymagana, jeżeli ściana nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego i ma powyżej 65% powierzchni o odpowiedniej szczelności ogniowej. Jeśli większa powierzchnia ściany nie ma tej wymaganej szczelności ogniowej, odległości te są jeszcze większe. Wymagania dotyczące klas odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku są w § 216 Rozporządzenia.

Zbliżenie budynku do lasu

Rozporządzenie wprowadza jednak wyjątki od owych wymagań 12 i 16 m. Otóż, budynek można zbliżyć do lasu, jeżeli obszar, na którym znajduje się granica lasu przeznaczony jest w mpzp pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a gdy nie ma planu, gdy grunty leśne objęto zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc. A zatem nie zlokalizuje Pan budynku (nawet gospodarczego) bliżej lasu, gdy teren na którym jest ten las jest oznaczony w mpzp jako leśny, a gdy nie ma planu miejscowego – gdy działka ma użytek leśny, ale też nigdy na tym terenie nie było planu miejscowego i grunty nie są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

Jeśli zaś któryś z ww. warunków występuje, to budynki można zlokalizować:

  • minimum 4 m od lasu – gdy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce albo
  • w dowolnej odległości od lasu – gdy granica lasu znajduje się na tej samej działce co budynek.

Budynek mieszkalny przy lesie

W takiej odległości od lasu można budować m.in. budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacyjne do 3 kondygnacji nadziemnych, a także wolnostojące budynki gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej do 2 kondygnacji oraz wolnostojące garaże do 2 stanowisk postojowych, pod warunkiem, że:

  • są wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia,
  • nie zawierają pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • mają klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana przez przepisy.

Rozporządzenie uznaje za ściany nierozprzestrzeniające ognia takie, które są wykonane z wyrobów o odpowiedniej klasie reakcji na ogień. W skrócie: jeśli wszystkie warstwy ściany są wykonane z wyrobów niepalnych lub niezapalnych, to ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia. Tak naprawdę zarówno ściany drewniane odpowiednio zabezpieczone przeciwogniowo, jak i murowane ocieplone styropianem mogą być ścianami nierozprzestrzeniającymi ognia – musi ona jednak być pod tym katem zbadana. Badania takie są dostępne u producentów systemów ociepleń, często na ich stronach internetowych.

Podsumowując, budynek gospodarczy na zgłoszenie wymaga stosowania tych samych przepisów.

§ 278 ust. 8a Rozporządzenia wskazuje bowiem: „Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213, wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:

1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m,

2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się

– jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009)”.

§ 213 stanowi zaś: „Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczą budynków:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych;

2) wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:

a) o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,

c) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną;

3) wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2;

4) inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m3”.

Rozporządzenie zatem wprost to wskazuje, nie ograniczając się do budynków mieszkalnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »