Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z wodami opadowymi z drogi publicznej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-09-11

Sprawa dotyczy problemu z wodami opadowymi z drogi publicznej. Z drogi publicznej przylegającej do mojej posesji wszelkie wody opadowe spływają na moją działkę. Droga nie ma rowów ani odpływów. Przez ten fakt mój podjazd jest zniszczony. Rok temu sąsiadowi gmina naprawiła zjazd, ja dostaję decyzję odmowną. Co mogę zrobić w mojej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwodnienie drogi i prawidłowe jej odprowadzenie należy do zarządcy drogi. Wniosek w tym temacie należy złożyć do wójta lub burmistrza czy prezydenta miasta na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

 

Art. 29 Prawa wodnego reguluje sytuacje, w których doszło do naruszenia istniejących stosunków wodnych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu „właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu wody ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie”.

Dodatkowo na właścicielu gruntu, stosownie do art. 29 ust. 2 Prawa wodnego, ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. W przypadku zaś spowodowania przez właściciela gruntu zmian stanu wody na gruncie, które to zmiany szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może na podstawie art. 29 ust. 3 Prawa wodnego decyzją nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Ustalenie, czy zachodzą podstawy do zastosowania tego przepisu, następuje w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez właściwe organy administracyjne.

 

Z treści art. 29 ust. 3 Prawa wodnego wynika, że przesłankami wydania nakazów w tym trybie jest ustalenie, że właściciel gruntu spowodował zmiany stanu wody na swoim gruncie i zmiany te wywierają szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie. Organ zobowiązany jest ustalić trzy grupy okoliczności: fakt zmian na gruncie, zmianę stosunków wodnych i szkodliwy wpływ tych zmian na Pana grunt.

 

Z treści art. 29 ust. 2 Prawa wodnego wynika, że nie ma znaczenia, kto faktycznie dokonał zmian na gruncie, a jedynie fakt, iż właściciel, w tym wypadku jednostka której powierzono nieruchomość w trwały zarząd, ma obowiązek zapewnić, aby taka zmiana nie wpływała szkodliwie na nieruchomości sąsiednie.

 

Jeśli to faktycznie woda uszkodziła Pana zjazd, czy nastąpiło to z innej przyczyny leżącej po stronie zarządcy drogi, to ma obowiązek naprawy na podstawie przywrócenia stanu poprzedniego w związku z odszkodowaniem. Ale należałoby udowodnić, że to zarządca odpowiada za uszkodzony zjazd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana przeznaczenia gruntu stanowiącego wewnętrzną drogę konieczną

W jaki sposób zmienić przeznaczenie użytkowe gruntu, który figuruje w rejestrach gminy jako działka do przyłączenia, a w rzeczywistości jest...

 

Podział działki z budynkiem

Czy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ma prawo żądać od geodety uprawnionego, wykonującego podział działki z budynkiem...

 

Brak dojazdu do własnej działki po remoncie drogi

Jestem właścicielem działki rolnej. Rok temu był remont i po remoncie drogi nie mam dojazdu do własnej działki. Chcę obecnie zbudować na niej dom,...

 

Podstawa prawna przycięcia żywopłotu na granicy działki

Proszę o podstawę prawną przycięcia żywopłotu do wymaganej wysokości 220 cm na granicy działki z sąsiadem.

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Aktualnie dla działki rolnej brak jest MPZP, grunt III kl. b, w poprzednim MPZP do 1.01.2003 r. miał przeznaczenie RM. Mam zaświadczenie z UG...

 

Zakaz budowy studni i brak linii wodociągowej

Zgodnie z planem zagospodarowania mogę się budować na mojej działce, ale nie wolno mi kopać studni, ponieważ działka leży w pasie ochronnym strefy...

 

Kupno działki budowlanej od wspólnoty wiejskiej

Chcę kupić działkę budowlaną od wspólnoty wiejskiej gruntowej. Jestem członkiem tej wspólnoty. Moja dalsza rodzina kupiła już dwie działki od wspólnoty...