Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa zmiany odległości linii zabudowy od strony drogi publicznej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-01

W warunkach zabudowy otrzymałem obowiązującą linię zabudowy od drogi powiatowej (w terenie zabudowanym) dla budynku frontowego w odległości 12 m. Złożyłem wniosek o zmianę tej odległości na 8 m. Decyzja jest odmowna. W przedmiotowym postępowaniu występują dodatkowe strony – sąsiedzi po obydwu stronach mojej nieruchomości, których zgoda jest niezbędna do wydania pozytywnej decyzji zmieniającej. Sąsiedzi nie wyrazili zgody, chociaż nie narusza to ich interesów. Dowiedziałem się, że mogę wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie warunków zabudowy z określeniem odległości linii zabudowy od drogi. Sądzę, że tryb odwoławczy trwałby długo i nie jestem pewny, czy byłby dla mnie korzystny, dlatego postanowiłem po raz drugi wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Czy taka droga przyniesie mi oczekiwany rezultat? Czy mam szansę na odwołanie się od negatywnej dla mnie decyzji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Nie sądzę, aby nowy wniosek przyniósł Panu inny wynik. Chyba że decyzja będzie oparta o inne przesłanki i inny wniosek (tu konieczna byłaby analiza decyzji, którą Pan otrzymał).

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidują wymóg wskazania linii zabudowy zarówno w planie miejscowym, jak i w decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest w razie braku planu miejscowego. Wymóg ten dotyczy linii zabudowy od strony dróg publicznych.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu podstawą ustalenia warunków zabudowy w decyzji administracyjnej jest wniosek inwestora, który musi spełniać wymagania określone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu – wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu, decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Spośród tych uzgodnień koniecznymi w niniejszej sprawie ze względu na jej przedmiot były uzgodnienia, o jakich mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt 8 ustawy o planowaniu.

Z treści przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia wynika, że organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy. Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.

Zarówno językowa, jak i celowościowa wykładnia przepisów art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu nie pozwala na przyjęcie, że istnieje obowiązek wyznaczenia linii zabudowy nie tylko od frontu działki znajdującego się przy drodze publicznej, ale z każdej strony tej działki. Przepisy § 4 ust. 2-4 rozporządzenia ws. wymagań nowej zabudowy konsekwentnie posługują się w odniesieniu do linii zabudowy liczbą pojedynczą, a nie mnogą. Potwierdzenie, że ustalana jest tylko jedna linia zabudowy od strony drogi publicznej zawiera natomiast wprost ust. 3 powołanego paragrafu. Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas zgodnie z tym przepisem, obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., II SA/Łd 31/12, LEX nr 1139080, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 sierpnia 2014 r., II SA/Gl 218/14, LEX nr 1500305, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 lutego 2015 r., II SA/Ol 1295/14, LEX nr 1635013, Alicja Plucińska-Filipowicz Komentarz Lex do § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Żaden przepis nie określa wymogu zgody sąsiadów na zmianę linii zabudowy, stąd konieczność analizy decyzji. Linię zabudowy określa organ na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia, a nie stanowiska sąsiadów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Czy sąsiad może ją zablokować inwestycję celu publicznego?

Właśnie otrzymałam decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ku mojemu zdziwieniu otrzymał ją także właściciel sąsiedniej...

Ponowny wniosek o pozwolenie na budowę a opłata skarbowa

Składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokonano opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ...

Pozwolenie na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Jestem stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Zostało zakończone postępowanie dowodowe....

Wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym przeznaczeniu - nieruchomość na terenach kolejowych

Posiadam na terenach kolejowych nieruchomość – dawny dworzec, i chciałbym złożyć wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym...

Odległości między budynkami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

Na mojej działce, w odległości pół metra od granicy posiadam dawno już wybudowany budynek gospodarczy o wysokości 5,5 m, bez okien...

Sąsiedztwo gruntu przeznaczonego w MPZP pod drogę niewystarczające dla uzyskania pozwolenia na budowę

Zamierzam kupić działkę i w wybudować na niej dom. Teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Według tego planu...

Odziedziczenie budynków bez odbioru budowlanego - jak zalegalizować?

Wraz z siostrą odziedziczyłam działkę z dwoma budynkami. Pierwszy budynek mieszkalny, drugi garaże z nadbudówką. Jak się okazało, garaże...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »