Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa zmiany odległości linii zabudowy od strony drogi publicznej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-01

W warunkach zabudowy otrzymałem obowiązującą linię zabudowy od drogi powiatowej (w terenie zabudowanym) dla budynku frontowego w odległości 12 m. Złożyłem wniosek o zmianę tej odległości na 8 m. Decyzja jest odmowna. W przedmiotowym postępowaniu występują dodatkowe strony – sąsiedzi po obydwu stronach mojej nieruchomości, których zgoda jest niezbędna do wydania pozytywnej decyzji zmieniającej. Sąsiedzi nie wyrazili zgody, chociaż nie narusza to ich interesów. Dowiedziałem się, że mogę wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie warunków zabudowy z określeniem odległości linii zabudowy od drogi. Sądzę, że tryb odwoławczy trwałby długo i nie jestem pewny, czy byłby dla mnie korzystny, dlatego postanowiłem po raz drugi wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Czy taka droga przyniesie mi oczekiwany rezultat? Czy mam szansę na odwołanie się od negatywnej dla mnie decyzji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie sądzę, aby nowy wniosek przyniósł Panu inny wynik. Chyba że decyzja będzie oparta o inne przesłanki i inny wniosek (tu konieczna byłaby analiza decyzji, którą Pan otrzymał).

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidują wymóg wskazania linii zabudowy zarówno w planie miejscowym, jak i w decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest w razie braku planu miejscowego. Wymóg ten dotyczy linii zabudowy od strony dróg publicznych.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu podstawą ustalenia warunków zabudowy w decyzji administracyjnej jest wniosek inwestora, który musi spełniać wymagania określone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu – wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu, decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Spośród tych uzgodnień koniecznymi w niniejszej sprawie ze względu na jej przedmiot były uzgodnienia, o jakich mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt 8 ustawy o planowaniu.

Z treści przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia wynika, że organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy. Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.

Zarówno językowa, jak i celowościowa wykładnia przepisów art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu nie pozwala na przyjęcie, że istnieje obowiązek wyznaczenia linii zabudowy nie tylko od frontu działki znajdującego się przy drodze publicznej, ale z każdej strony tej działki. Przepisy § 4 ust. 2-4 rozporządzenia ws. wymagań nowej zabudowy konsekwentnie posługują się w odniesieniu do linii zabudowy liczbą pojedynczą, a nie mnogą. Potwierdzenie, że ustalana jest tylko jedna linia zabudowy od strony drogi publicznej zawiera natomiast wprost ust. 3 powołanego paragrafu. Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas zgodnie z tym przepisem, obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., II SA/Łd 31/12, LEX nr 1139080, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 sierpnia 2014 r., II SA/Gl 218/14, LEX nr 1500305, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 lutego 2015 r., II SA/Ol 1295/14, LEX nr 1635013, Alicja Plucińska-Filipowicz Komentarz Lex do § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Żaden przepis nie określa wymogu zgody sąsiadów na zmianę linii zabudowy, stąd konieczność analizy decyzji. Linię zabudowy określa organ na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia, a nie stanowiska sąsiadów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy sąsiad może ją zablokować inwestycję celu publicznego?

Właśnie otrzymałam decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ku mojemu zdziwieniu otrzymał ją także właściciel sąsiedniej...

 

Ponowny wniosek o pozwolenie na budowę a opłata skarbowa

Składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokonano opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ...

 

Pozwolenie na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Jestem stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Zostało zakończone postępowanie dowodowe....

 

Wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym przeznaczeniu - nieruchomość na terenach kolejowych

Posiadam na terenach kolejowych nieruchomość – dawny dworzec, i chciałbym złożyć wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym...

 

Odległości między budynkami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

Na mojej działce, w odległości pół metra od granicy posiadam dawno już wybudowany budynek gospodarczy o wysokości 5,5 m, bez okien...

 

Sąsiedztwo gruntu przeznaczonego w MPZP pod drogę niewystarczające dla uzyskania pozwolenia na budowę

Zamierzam kupić działkę i w wybudować na niej dom. Teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Według tego planu...

 

Odziedziczenie budynków bez odbioru budowlanego - jak zalegalizować?

Wraz z siostrą odziedziczyłam działkę z dwoma budynkami. Pierwszy budynek mieszkalny, drugi garaże z nadbudówką. Jak się okazało, garaże...