Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie do uzupełnienia projektu budowlanego

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-03-30

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania mi pozwolenia na budowę – otrzymałem stosowne pismo ze starostwa. Po 2 tygodniach otrzymałem postanowienie wzywające mnie do uzupełnienia mojego projektu budowlanego, w którym są różne braki, o których wcześniej nie było mowy. Czy takie postępowanie urzędników jest prawidłowe? Czy można nakazywać uzupełnianie braków po wcześniejszym już wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do uzupełnienia projektu budowlanego

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem robót określonych w art. 29-31.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest procesem skomplikowanym, wymagającym profesjonalnej wiedzy, doświadczenia i przygotowania zawodowego, a procedury administracyjne ze względu na ich wieloetapowość ,skomplikowanie oraz uczestnictwo wielu instytucji powodują ich znaczne wydłużenie. Niemniej jednak procedury są już na tyle przez lata opanowane, że stosowny organ administracji terenowej ma na wydanie tej decyzji 65 dni.

Zgodnie z art. 32 i 33 Prawa budowlanego – do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor musi dołączyć:

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; w przypadku projektu typowego uprawniony projektant musi wykonać adaptację projektu architektoniczno-budowlanego;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do niego oraz z bilansem terenu wykonanymi przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych (w skali 1:500);
 4. decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku gdy nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości);
 5. warunki techniczne dostawy mediów: gazu, energii elektrycznej oraz wody i odbioru ścieków;
 6. wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów;
 7. decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (konieczna tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę I-III);
 8. oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia;
 9. kserokopię z nadania uprawnień projektowych oraz aktualny wpis do izby architektów projektantów wykonujących opracowanie.

Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Po dostarczeniu dokumentów organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Badana jest też kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, a także czy projekt budowlany został wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

W razie spełnienia powyższych wymagań właściwy organ wydaje decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu budowę.

Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

Jeżeli jednak inwestor chce uzyskać odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego (poprzedzającą wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę), jest zobowiązany złożyć do organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

1. Decyzja taka może być wydana wyłącznie temu, kto:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana);
 • złożył, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • posiada, w przypadku inwestycji polegającej na wznoszeniu i wykorzystywaniu sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, ważne pozwolenie ministra do spraw gospodarki morskiej (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej) lub dyrektora właściwego urzędu morskiego (jeżeli taki plan jest).

2. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego może zostać wydana po:

 • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000).
 • Wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – w przypadku zatwierdzania projektu gazociągu o zasięgu krajowym lub przewidzianego do realizacji w wyniku przepisów międzynarodowych.

Ponadto:

 • w przypadku decyzji zatwierdzającej projekt budowlany robót prowadzonych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, należy uzyskać od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenie na projektowany zakres prac;
 • w przypadku obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, konieczne są uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany dotyczący budowy na obszarze Pomnika Zagłady lub w jego strefie ochronnej wymaga uzyskania zgody właściwego wojewody.

3. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana). Projekt należy dostosować zakresem i treścią do specyfiki obiektu i skomplikowania planowanych robót budowlanych.

Powinien on zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie;
 • projekt architektoniczno-budowlany z określeniem funkcji, formy i konstrukcji obiektu budowlanego (także rozwiązania materiałowe i techniczne, dostępność dla niepełnosprawnych);
 • w odpowiednich przypadkach oświadczenia gestorów sieci o możliwości przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci (w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:
  – odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo
  – audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej, wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu);
 • oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia z drogą publiczną;
 • w przypadku niektórych inwestycji wyniki badań geologicznych i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego

Do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego powinny być dołączone:

 1.  Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także z oświadczeniem autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 2. Zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego (wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego) powinno być aktualne w czasie sporządzania projektu.
 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołącza się, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego dotyczącego wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymagane jest załączenie pozwolenia na taką inwestycję (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej wydaje je właściwy minister do spraw gospodarki morskiej, a jeżeli plan jest przyjęty to dyrektor właściwego urzędu morskiego).
 5. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego należy dołączyć do wniosku dotyczącego zatwierdzenie projektu budowlanego dotyczącego obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.
 6. Do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo.
  a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo
  b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej, wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu;
 7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy) należy dołączyć do wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.
 8. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra należy dołączyć do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nieobjętych polskimi przepisami i normami).
 9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, jeśli jej wydanie jest wymagane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy).
 10. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.
 11. Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika (wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie – w wysokości 17 zł).

Odwołanie od decyzji organu wzywającej do uzupełnienia projektu po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia projektu pomimo wcześniejszego zatwierdzenia go pozwoleniem na budowę

Jak widać, rzecz jest nader skomplikowana i jeżeli uzyskał Pan zatwierdzenie projektu budowlanego w powyższym trybie, a jeszcze przed wystąpieniem o pozwolenie budowlane, to nie powinno być ono przedmiotem ponownej analizy organu administracyjnego. W takim przypadku można złożyć odwołanie od decyzji organu wzywającej do uzupełnienia projektu, powołując się już na fakt oficjalnego, formalnego zatwierdzenia projektu.

Jeżeli jednak projekt budowlany nie był zatwierdzany w opisanym trybie i nie ma Pan na niego odrębnej decyzji, to w takim razie projekt jest badany przez stosowny organ administracyjny na wstępie (po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę) pod względem kompletności dokumentów, a w dalszej fazie powstępowania – pod względem merytorycznym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »