Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inny kolor dachówki niż określony w warunkach zabudowy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-05

W warunkach zabudowy wskazano kolor dachu jako naturalny, czerwony lub brązowy. Bardzo chcemy mieć dach grafitowy lub czarny. Czy można zmienić warunki zabudowy i czy taka procedura nie wstrzyma budowy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Zgodnie z art. 64 w związku z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy określa:

  • rodzaj inwestycji;
  • warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie np.: ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków czy dóbr kultury współczesnej, a także obsługi infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,
  • linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanej w odpowiedniej skali.

Integralną częścią takiej decyzji jest więc załącznik graficzny, wyznaczający przede wszystkim linie rozgraniczające, ale również inne uwarunkowania, zgodne z art. 61 ustawy oraz rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalono kolor dachu. Jeśli z uwagi na obszar – np. będący pod opieką konserwatora zabytków – nie ma mowy o zmianie tych parametrów.

Co prawda przepisy przewidują możliwość zmiany decyzji o warunkach zabudowy, ale gmina nie musi wyrazić na to zgody. Warunki zabudowy mają na celu ustalenie pewnych parametrów co do ładu przestrzennego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

NSA w wyroku z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. akt II OSK 828/11, LEX 1138216, podkreślił, że „w odniesieniu do decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest dopuszczalna zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a., przy czym przepisami szczególnymi, o jakich mowa w powołanym przepisie, są regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Może więc Pani złożyć wniosek o zamianę warunków zabudowy. Zmiana pozwolenia na budowę jest wymagana tylko w przypadku istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu.

Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami zmianami istotnymi są takie zmiany, które powodują powiększenie kubatury budynku, jego gabarytów (takich jak wysokość, szerokość, długość). Natomiast zmiana koloru dachu czy rodzaju pokrycia już istotne nie są.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »