Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inny kolor dachówki niż określony w warunkach zabudowy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-05

W warunkach zabudowy wskazano kolor dachu jako naturalny, czerwony lub brązowy. Bardzo chcemy mieć dach grafitowy lub czarny. Czy można zmienić warunki zabudowy i czy taka procedura nie wstrzyma budowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 64 w związku z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy określa:

  • rodzaj inwestycji;
  • warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie np.: ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków czy dóbr kultury współczesnej, a także obsługi infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,
  • linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanej w odpowiedniej skali.

Integralną częścią takiej decyzji jest więc załącznik graficzny, wyznaczający przede wszystkim linie rozgraniczające, ale również inne uwarunkowania, zgodne z art. 61 ustawy oraz rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalono kolor dachu. Jeśli z uwagi na obszar – np. będący pod opieką konserwatora zabytków – nie ma mowy o zmianie tych parametrów.

Co prawda przepisy przewidują możliwość zmiany decyzji o warunkach zabudowy, ale gmina nie musi wyrazić na to zgody. Warunki zabudowy mają na celu ustalenie pewnych parametrów co do ładu przestrzennego.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

NSA w wyroku z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. akt II OSK 828/11, LEX 1138216, podkreślił, że „w odniesieniu do decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest dopuszczalna zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a., przy czym przepisami szczególnymi, o jakich mowa w powołanym przepisie, są regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Może więc Pani złożyć wniosek o zamianę warunków zabudowy. Zmiana pozwolenia na budowę jest wymagana tylko w przypadku istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu.

Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami zmianami istotnymi są takie zmiany, które powodują powiększenie kubatury budynku, jego gabarytów (takich jak wysokość, szerokość, długość). Natomiast zmiana koloru dachu czy rodzaju pokrycia już istotne nie są.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Budowa domu na działce rolnej

Budowa domu na działce rolnej

Chciałbym wybudować dom na działce rolnej. Jak to zrobić? W naszej gminie uchwalony został plan miejscowy. Dodam, że rolnikiem nie jestem, prowadzę...

Kiedy można budować w granicy?

Kiedy można budować w granicy?

Kiedy można budować w granicy działki? Czy właściciel sąsiedniej działki może wybudować dom bez otworów okiennych od mojej strony w odległości...

Odwołanie do SKO przez sąsiada

Mam działkę rolną, na której chcę wybudować dom jako rolnik. Obok są tylko działki rolne. Sąsiad złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium...

 

Antresola wybudowana bez pozwoleń

Jakie sankcje grożą prezesowi spółki z o.o., który bez zgłaszania tego faktu do odpowiednich urzędów zatrudni firmę, a ta zbuduje antresolę...

 

Inwestycja na działce rolnej w granicach miasta a warunki zabudowy

Jestem właścicielem działki rolnej (klasa III) o pow. 0,7 ha znajdującej się w granicach miasta powiatowego z dostępem do drogi....

 

Warunki zabudowy dla 4 działek

W 2012 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki i ustalono, że inwestycja będzie obejmować 4 domy jednorodzinne. Dla terenu nie...