Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zalegalizować domek na kołach, ale przykryty wiatą?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-11-16

Jakie kroki należy podjąć, by zalegalizować „domek holenderski” stojący (ma koła) już na działce? Nie jest połączony trwale z gruntem, ale przykryty wiatą.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Kwestię dotyczące legalizacji domku kanadyjskiego można rozwiązać na dwa sposoby.

Po pierwsze, jeśli domek nie jest związany na stałe z gruntem – fundamentami, wylewką czy też instalacją elektryczną lub wodociągową, to obiekt ten uznać można zgodnie z art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego za tymczasowy obiekt budowlany. Obiektem takim jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Prawo budowlane przewiduje, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie e nie późniejszym niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy (posadowienia domku na działce). Takiej sytuacji wymaga się jedynie dokonania zgłoszenia do starosty tego faktu. Minusem tego postępowania jest fakt, iż po upływie 120 dni powinien Pan przestawić domek w inne miejsce i kolejny raz dokonać zgłoszenia.

Należy jednak podkreślić, że brak trwałego połączenia z gruntem obiektu budowlanego sam przez się nie decyduje o tym, czy obiekt ten wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia, bądź może być zwolniony z tych rygorów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2003 r., sygn. akt IV SA 2977/0).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Druga, i ostatnio coraz częstsza interpretacja terminu „domek holenderski”, prowadzi do wniosku, iż na jego postawienie na działce wymagane jest pozwolenie na budowę. Stosownie do art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego obiektem budowlanym jest: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (lit. a), budowla stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (lit. b) oraz obiekt małej architektury (lit. c). Przy czym, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Bk 506/07, „pojęcie »budowla« nie oznacza, że ma to być budynek wzniesiony od podstaw i trwale związany z gruntem, lecz jest to każdy inny obiekt wolnostojący, służący m.in. do sezonowego zamieszkiwania i użytkowany jako domek letniskowy”. Na budowę zaś obiektu konieczne jest uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 28 ust. 1 prawa budowlanego.

W sprawie opartej na stanie faktycznym zbliżonym do Pańskiego WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Ol 381/12, stwierdził:

„Jak wynika ze zgromadzonego w rozpoznawanej sprawie materiału dowodowego, na działce ustawiono przyczepę kempingową (domek holenderski), do której dobudowano zadaszony drewniany taras, a także podłączono przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nie budzi zatem wątpliwości, iż przedmiotowa przyczepa kempingowa pełni funkcję mieszkalno – letniskową. Należy przy tym zaznaczyć, iż ustalenia te nie były kwestionowane przez stronę skarżącą na żadnym etapie postępowania. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę sposób użytkowania przyczepy i przystosowanie jej do zamieszkiwania letniskowego, jak i okres jej funkcjonowania na działce należy stwierdzić, iż jest to obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane. Należy zauważyć, iż kwestia charakteru prawnego przyczepy kempingowej w świetle przepisów Prawa budowlanego była wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa sądowoadministracyjnego , które jednoznacznie uznaje ustawione na gruncie przyczepy kempingowe, nie spełniające w danej chwili swojej pierwotnej funkcji transportowo – komunikacyjnej, za obiekty budowlane (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 384/11). Zatem posadowienie przyczepy kempingowej wymagało stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane uzyskania pozwolenia na budowę.”

Ponieważ Pańska przyczepa znajduje się już na działce i jest obudowana wiatą, to konieczna jest jej legalizacja. Procedura legalizacyjna wszczynana jest z urzędu – gdy organ poweźmie informacje lub na osobisty wniosek właściciela. Wniosek składa się na piśmie do właściwego organu nadzoru budowlanego, brak jest ustawowego wzoru takiego wniosku, zazwyczaj każdy organ posiada własny. Organ następnie dokonuje oględzin obiektu (domku) oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. A także do złożenia:

  • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. Następnie organ wylicza opłatę legalizacyjną. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia nakładającego opłatę legalizacyjną nie zostanie ona uregulowana, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest wydać decyzję o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy opłata legalizacyjna została uregulowana, a budowa bez wymaganego zgłoszenia robót budowlanych została zakończona, wnioskodawca/inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego (zasada tzw. milczącej zgody). W przypadku wydania decyzji o nakazie rozbiórki inwestor/właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest na swój koszt dokonać rozbiórki obiektu budowlanego objętego tym nakazem (art. 48–49).

Pojęcie »rozbiórka obiektu budowlanego« nie jest tożsame z rozebraniem na poszczególne części obiektu zrealizowanego w innym miejscu i jedynie ustawionego na danym terenie, a takim obiektem jest niewątpliwie przyczepa kempingowa. W takim wypadku wykonanie rozbiórki polega na usunięciu (wywiezieniu) obiektu z terenu, na którym został nielegalnie posadowiony (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 1504/10).

Tak więc wystarczy, że złoży Pan wniosek, a potem organ sam wskaże Panu kolejne kroki konieczne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Budowa ogrodzenia bez zgłoszeń i zezwoleń - czy to możliwe?

Jestem właścicielem długiej działki. Na jednym jej końcu jest droga gminna, a na drugim powiatowa. Chciałbym wybudować ogrodzenie o wysokości 1,5...

Legalizacja ogrodzenia od strony ulicy

10 lat temu wybudowałam kuty płot na słupkach metalowych od strony ulicy na długości około 30 m bez zgłoszenia do starostwa. Czy mogę teraz zalegalizować...

Odnowienie ogrodzenia wokół działki

Wybudowałam nowy dom i w miejsce starego, zardzewiałego ogrodzenia postawiłam nowe ogrodzenie w linii rozgraniczenia działki, w której...

Budowa altany blisko granicy działki

Sąsiad wybudował altanę bez zgłoszenia blisko granicy mojej działki. Po interwencji inspektora nadzoru budowlanego usunął ją. Po tym wydarzeniu sąsiad...

Budowa ogrodu zimowego na istniejącym tarasie

Posiadam taras w swoim domu. Zarówno dom i taras znajdują się w granicy działki sąsiada. Chciałabym wybudować na tarasie ogród zimowy, który...

Dobudowanie ganku

W 2012 r. dobudowałam ganek przy wejściu do budynku mieszkalnego bez pozwolenia na budowę. Po kontroli nadzoru budowlanego dostałam decyzję o rozbiórce...

Co można wybudować na działce ROD?

Jestem użytkownikiem działki ROD, posiadam altanę o obrysie 25 m 2 . Chciałbym dodatkowo wybudować narzędziownię wolnostojącą, tak aby...

Ogrodzenie z płyt betonowych o wysokości 2,5 m

Sąsiad postawił ogrodzenie międzysąsiedzkie z płyt betonowych o wysokości 2,5 m bez porozumienia ze mną. Ogrodzenie zacienia ogród oraz cześć...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »