Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadzór budowlany wymaga projektu przyłącza przy odbiorze domu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-07-26 • Aktualizacja: 2021-07-05

Chcę dokonać odbioru domu jednorodzinnego, lecz pojawił się problem z kablem zasilania (WLZ), który jest już podłączony ze skrzynką dostawcy, zatem prąd jest. Mam również umowę z dostawcą oraz pomiar geodezyjny dokonany podczas prac przyłączeniowych. Nie ma natomiast kartki z projektem tego kabla. Podobno musi być oddzielny projekt i pozwolenie na położenie tego kabla. Czy można złożyć dokumenty bez tego projektu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nadzór budowlany wymaga projektu przyłącza przy odbiorze domu

Odbiór domu przez nadzór budowlany

Kwestie dotyczące odbioru domu przez nadzór budowlany uregulowane są w ustawie – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 57 ust. 1:

„Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7) (uchylony);

7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), o ile jest wymagane;

8) pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1, czyli rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (art.  57ust. 1a)”.

Projekt i dokumentacja przyłącza

Kiedy w dokumentacji znajduje się już inwentaryzacja, geodeta, wykonując opracowanie, nanosi na nim przebieg wszelkich przyłączy. Dodatkowo dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania przyłączy jest umowa o dostawę prądu oraz protokół przyłączenia. Oba te dokumenty wskazują, iż przyłączenie zostało wykonane zgodnie z obowiązującym prawem. To nie Państwo muszą posiadać dokumentację techniczną przyłącza, ale firma ją wykonująca, bowiem to oni uzyskiwali zgody administracyjne.

Skonsultowałam Państwa przypadek zarówno z geodetą, jak i z nadzorem budowlanym, i oba podmioty poinformowały mnie, że wystarczającym dokumentem jest inwentaryzacja, wyjątkowo, czasem w mniejszych gminach prosi się o pozostałe 2 dokumenty, ale nie jest to wymóg ustawowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »