Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oczekiwanie na uprawomocnienie pozwolenia na budowę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-21

Otrzymałem nieprawomocne pozwolenie na budowę, gdzie jest kilka stron postępowania, jedna ze stron nie odebrała korespondencji po dwukrotnym awizowaniu. Urzędnik nie chce mi uprawomocnić pozwolenia i twierdzi, że jeszcze jest dwutygodniowy termin od ostatecznej możliwości doręczenia. W mojej ocenie jest to nielogiczne, ponieważ osoba, która nie odebrała, nie ma możliwości odwołania się ponieważ nie wie o toczącym się postępowaniu. Jak to wygląda od strony prawnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania w terminie umożliwia stronie niezadowolonej z wydanego rozstrzygnięcia ponowne rozpoznanie sprawy przez organ odwoławczy.

Zgodnie z treścią art. 44:

„§ 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43:

1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;

2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.

§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy”.

Zastosowanie instytucji doręczenia zastępczego z art. 44 wymaga łącznego spełnienia czterech przesłanek. Pierwszą z przesłanek jest niemożność doręczenia pisma w sposób określony w art. 42, a następnie w art. 43 (tj. w przypadku nieobecności adresata doręczenia pisma za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu). Drugą z przesłanek jest pozostawienie pisma na przechowanie przez okres 14 dni w placówce pocztowej danego operatora pocztowego albo w urzędzie właściwej gminy (miasta). Trzecią przesłanką jest zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, w placówce pocztowej albo w urzędzie właściwej gminy (miasta). Czwartą przesłanką jest, w sytuacji niepodjęcia przez adresata przesyłki we wskazanym terminie, pozostawienie powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia

Z upływem 14 dni od awizowania liczy się termin na wniesienie odwołania dla strony. Bez względu na to, czy podjęła przesyłkę z decyzją z poczty, czy nie. Jest to tzw. doręczenie zastępcze. Prawnie skuteczne. Od dnia, kiedy przesyłka jest zwracana przez pocztę – 15. dzień od 1. awizowania – liczy się jako początek terminu do wniesienia odwołania od decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przyleganie dwóch budynków sąsiednich do granicy wąskiej działki

Jestem właścicielem małej działki budowlanej o szerokości 14 m. Od strony zachodniej – w granicy z moją działką od lat stoi dom...

 

Zgoda na budowę przed wejściem w życie MPZP

Moje pytanie dotyczy prawa administracyjnego i związane jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) wydanym dla miejscowości,...

 

Czy do powierzchni użytkowej zalicza się powierzchnię suteren?

Czy przy zniesieniu współwłasności do powierzchni użytkowej powinno się wliczać powierzchnią użytkową suteren (podłoga położona jest poniżej terenu 90...

 

Budowa domku letniskowego na działce rolnej

Budowa domku letniskowego na działce rolnej

Sprawa dotyczy budowy domku letniskowego na działce rolnej. Posiadam 2 działki rolne w atrakcyjnej lokalizacji nad morzem. Każda z działek ma 500...

Pozwolenie na budowę chlewni

Staram się o pozwolenie na budowę chlewni. Uzyskałem decyzję prawomocną o warunkach zabudowy i komplet dokumentów z wszelkimi decyzjami...

 

Rów na działce budowlanej a pozwolenie na budowę

Kupiłam działkę budowlaną, przez która na mapkach na samym środku przebiegał rów. W rzeczywistości rowu tam nie ma, rolnicy dawno go rozkopali....

 

Budowa domu przed przekształceniem działki

Moi rodzice posiadają działkę rolną i chcą ją przekwalifikować na budowlaną, lecz to długo trwa. Czy po przepisaniu działki na mnie (mam...