Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki zabudowy dla części działki

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-05-22

Kupiłem działkę, na którą została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Część treści WZ w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z podziałem terenu na działki budowlanej€, z ww. działek wydzielone zostały trzy działki, w tym dwie pod zabudowę. Złożyłem do urzędu gminy wniosek o przeniesienie warunków zabudowy tylko dla mojej działki, ale decyzja była odmowna, uzasadniono to tym, że nie mogę przejąć tylko części decyzji o WZ. Czy istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę bez WZ lub w jaki sposób można przepisać WZ (urząd gminy wstrzymał wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na 9 miesięcy)? Istnieje możliwość przejęcia całej decyzji o warunkach zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeniesienie z powrotem WZ na byłego właściciela.

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Uzyskał Pan prawidłową informację w lokalnym urzędzie, gdyż są przepisy zabraniające przenoszenia decyzji w części. Artykuł 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, stanowi, że „przeniesienie decyzji jest możliwe tylko w przypadku, gdy nowy podmiot przejmuje wszystkie warunki zawarte w tejże decyzji”.

Nie uzyska Pan pozwolenia na budowę bez uzyskania uprzednio decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, żeby uzyskać pozwolenie na budowę projekt budowlany, który stanowi część wniosku o pozwolenie na budowę, musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy. Oznacza to, że dla terenu, dla którego brak jest planu miejscowego, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Istotnie, jest więc możliwość przejęcia całej decyzji o warunkach zabudowy. Przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy następuje zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według art. 63 ust. 5 tej ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja ta została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w treści tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Kserokopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.
  2. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów.
  3. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
  4. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury.
  5. Dowód uiszczenia 56 zł opłaty skarbowej za wykonanie czynności urzędowej polegającej na przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z częścią I pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nie posiada braków formalnych i innych błędów lub też zostaną one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Zgodnie z artykułem 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, sprawa powinna zostać załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym Urząd powinien Pana poinformować.

Kolejne przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy jest dopuszczalne – choć pogląd ten można uznać za kontrowersyjny. Tak wskazało na przykład Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w decyzji z dnia 8 kwietnia 2008 roku (SKO 4122/6/08), której fragment zamieszczam poniżej:

„Odnosząc się natomiast do uzasadnienia zakwestionowanego rozstrzygnięcia, Kolegium wyjaśnia, iż nie podziela stanowiska organu pierwszej instancji w nim przedstawionego, a dotyczącego bezwarunkowego zakazu dokonywania kolejnych przeniesień decyzji ustalającej warunki zabudowy. 

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ jest zobligowany do przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy na rzecz innego podmiotu, jeżeli zostaną spełnione przewidziane przez ustawę warunki, tj. na przeniesienie wyrazi zgodę strona będąca adresatem decyzji oraz podmiot, który ma się stać nowym adresatem decyzji, przyjmie wszystkie warunki w niej przewidziane”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Rozbiórka budynku na podstawie zgłoszenia

Czy rozbiórka budynku przylegającego do budynku na sąsiedniej działce na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi, na które nie wniesiono sprzeciwu, nie...

Ważność warunków zabudowy

Posiadam prawomocne warunki zabudowy na budowę 3 budynków jednorodzinnych na jednej działce. Plan miejscowy jest w trakcie opracowywania. Zamierzam obecnie...

Aprobaty techniczne, jakie przepisy obowiązują?

Aprobaty techniczne. Czy art. 39 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych nadal obowiązuje*?

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew

Na użytkowanej przeze mnie działce rodzinnego ogrodu działkowego znajdują się trzy 50-letnie drzewa iglaste. Czy na podstawie obowiązujących przepisów mogę...

Budowa domku letniskowego na działce rolnej

Sprawa dotyczy budowy domku letniskowego na działce rolnej. Posiadam 2 działki rolne w atrakcyjnej lokalizacji nad morzem. Każda z działek ma 500...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »