Warunki zabudowy dla części działki

• Autor: Maciej Podgórski

Kupiłem działkę, na którą została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Część treści WZ w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z podziałem terenu na działki budowlanej€, z ww. działek wydzielone zostały trzy działki, w tym dwie pod zabudowę. Złożyłem do urzędu gminy wniosek o przeniesienie warunków zabudowy tylko dla mojej działki, ale decyzja była odmowna, uzasadniono to tym, że nie mogę przejąć tylko części decyzji o WZ. Czy istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę bez WZ lub w jaki sposób można przepisać WZ (urząd gminy wstrzymał wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na 9 miesięcy)? Istnieje możliwość przejęcia całej decyzji o warunkach zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeniesienie z powrotem WZ na byłego właściciela.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki zabudowy dla części działki

Przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskał Pan prawidłową informację w lokalnym urzędzie, gdyż są przepisy zabraniające przenoszenia decyzji w części. Artykuł 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, stanowi, że „przeniesienie decyzji jest możliwe tylko w przypadku, gdy nowy podmiot przejmuje wszystkie warunki zawarte w tejże decyzji”.

Nie uzyska Pan pozwolenia na budowę bez uzyskania uprzednio decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, żeby uzyskać pozwolenie na budowę projekt budowlany, który stanowi część wniosku o pozwolenie na budowę, musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy. Oznacza to, że dla terenu, dla którego brak jest planu miejscowego, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Istotnie, jest więc możliwość przejęcia całej decyzji o warunkach zabudowy. Przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy następuje zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według art. 63 ust. 5 tej ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja ta została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w treści tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Kserokopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.
  2. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów.
  3. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
  4. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury.
  5. Dowód uiszczenia 56 zł opłaty skarbowej za wykonanie czynności urzędowej polegającej na przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z częścią I pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nie posiada braków formalnych i innych błędów lub też zostaną one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Zgodnie z artykułem 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, sprawa powinna zostać załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym Urząd powinien Pana poinformować.

Kolejne przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy jest dopuszczalne – choć pogląd ten można uznać za kontrowersyjny. Tak wskazało na przykład Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w decyzji z dnia 8 kwietnia 2008 roku (SKO 4122/6/08), której fragment zamieszczam poniżej:

„Odnosząc się natomiast do uzasadnienia zakwestionowanego rozstrzygnięcia, Kolegium wyjaśnia, iż nie podziela stanowiska organu pierwszej instancji w nim przedstawionego, a dotyczącego bezwarunkowego zakazu dokonywania kolejnych przeniesień decyzji ustalającej warunki zabudowy. 

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ jest zobligowany do przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy na rzecz innego podmiotu, jeżeli zostaną spełnione przewidziane przez ustawę warunki, tj. na przeniesienie wyrazi zgodę strona będąca adresatem decyzji oraz podmiot, który ma się stać nowym adresatem decyzji, przyjmie wszystkie warunki w niej przewidziane”.

Zobacz też: Warunki zabudowy a podział działki

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Maciej Podgórski

O autorze: Maciej Podgórski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »