Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki zabudowy dla części działki

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-05-22

Kupiłem działkę, na którą została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Część treści WZ w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z podziałem terenu na działki budowlanej€, z ww. działek wydzielone zostały trzy działki, w tym dwie pod zabudowę. Złożyłem do urzędu gminy wniosek o przeniesienie warunków zabudowy tylko dla mojej działki, ale decyzja była odmowna, uzasadniono to tym, że nie mogę przejąć tylko części decyzji o WZ. Czy istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę bez WZ lub w jaki sposób można przepisać WZ (urząd gminy wstrzymał wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na 9 miesięcy)? Istnieje możliwość przejęcia całej decyzji o warunkach zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeniesienie z powrotem WZ na byłego właściciela.

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

Uzyskał Pan prawidłową informację w lokalnym urzędzie, gdyż są przepisy zabraniające przenoszenia decyzji w części. Artykuł 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, stanowi, że „przeniesienie decyzji jest możliwe tylko w przypadku, gdy nowy podmiot przejmuje wszystkie warunki zawarte w tejże decyzji”.

Nie uzyska Pan pozwolenia na budowę bez uzyskania uprzednio decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, żeby uzyskać pozwolenie na budowę projekt budowlany, który stanowi część wniosku o pozwolenie na budowę, musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy. Oznacza to, że dla terenu, dla którego brak jest planu miejscowego, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Istotnie, jest więc możliwość przejęcia całej decyzji o warunkach zabudowy. Przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy następuje zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według art. 63 ust. 5 tej ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja ta została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w treści tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Kserokopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.
  2. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów.
  3. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
  4. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury.
  5. Dowód uiszczenia 56 zł opłaty skarbowej za wykonanie czynności urzędowej polegającej na przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z częścią I pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nie posiada braków formalnych i innych błędów lub też zostaną one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Zgodnie z artykułem 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, sprawa powinna zostać załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym Urząd powinien Pana poinformować.

Kolejne przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy jest dopuszczalne – choć pogląd ten można uznać za kontrowersyjny. Tak wskazało na przykład Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w decyzji z dnia 8 kwietnia 2008 roku (SKO 4122/6/08), której fragment zamieszczam poniżej:

„Odnosząc się natomiast do uzasadnienia zakwestionowanego rozstrzygnięcia, Kolegium wyjaśnia, iż nie podziela stanowiska organu pierwszej instancji w nim przedstawionego, a dotyczącego bezwarunkowego zakazu dokonywania kolejnych przeniesień decyzji ustalającej warunki zabudowy. 

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ jest zobligowany do przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy na rzecz innego podmiotu, jeżeli zostaną spełnione przewidziane przez ustawę warunki, tj. na przeniesienie wyrazi zgodę strona będąca adresatem decyzji oraz podmiot, który ma się stać nowym adresatem decyzji, przyjmie wszystkie warunki w niej przewidziane”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »