Artykuł 34 Prawo budowlane


Jeżeli potrzebujesz indywidualnej interpretacji Artykułu 34 Prawo budowlane, kliknij tutaj i opisz problem w formularzu na stronie. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania

budownictwa, planowania

z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2a. Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej.

2b.Uprawnienia budowlane do projektowania wodpowiedniej specjalności, októrych mowa wart.15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności.

3. Projekt budowlany zawiera:

 1. 1)  projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do

  celów projektowych lub jej kopii [poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta], obejmujący:

  1. a)  określenie granic działki lub terenu,

  2. b)  usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów

   budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych

   sytuowanych poza obiektem budowlanym,

  3. c)  sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

  4. d)  układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych

   elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów,

   w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,

  5. e)  informację o obszarze oddziaływania obiektu;

 2. 2)  projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:

  1. a)  układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących

   i projektowanych obiektów budowlanych,

  2. b)  zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę

   projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali

   mieszkalnych,

  3. c)  charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,

  4. d)  opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu

   budowlanego,

  5. e)  projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na

   otoczenie, w tym środowisko,

  6. f)  charakterystykę ekologiczną,

Zmiana w pkt 1w ust. 3 w art. 34 wejdzie w życie z dn. 1.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

 1. g)  informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 2. h)  opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, októrych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,

 3. i)  informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

 4. j)  postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;

 1. 3)  projekt techniczny obejmujący:

  1. a)  projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń

   statyczno-wytrzymałościowych,

  2. b)  charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,

  3. c)  projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

  4. d)  w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub

   geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

  5. e)  inne opracowania projektowe;

 2. 4)  w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi omożliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

 3. 5)  opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.

  3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub

montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3b. Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

3c. Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

3d. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- -budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:
1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli

jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:

 1. a)  opracowania projektu w przypadku projektanta,

 2. b)  sprawdzenia projektu w przypadku projektanta sprawdzającego;

[3) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.]

<3) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.>
<3e. W
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również

imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:

 1. 1)  osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział poz. 11).

  w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie;

 2. 2)  projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do

  którego dołączone jest oświadczenie.

  3f. Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu,

projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci:

 1. 1)  papierowej albo

 2. 2)  elektronicznej.>

  4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt

architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu wdecyzji opozwoleniu na budowę.

[4a.Zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu

Nowe brzmienie pkt 3 w ust. 3d oraz dodane ust. 3e i 3f w art. 34 wejdą w życie z dn. 1.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 r.

zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.]

<4a. W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej zatwierdzeniu podlegają po trzy egzemplarze tych projektów, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.>

<4b. W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.>

5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

<5a. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno- -budowlanego składa się w:
1) postaci papierowej albo

Nowe brzmienie ust. 4a w art. 34 wejdzie w życie z dn. 1.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

Dodany ust. 4b w art. 34 wejdzie w życie z dn. 1.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

2) formie dokumentu elektronicznego elektronicznego, o którym mowa w ust. 5c. 5b. Minister właściwy do spraw

za pośrednictwem

adresu

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku owydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, w tym w formie dokumentu elektronicznego wrozumieniu ustawy zdnia 17lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność

zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.

Dodane ust. 5a– 5c w art. 34 wejdą w życie z dn. 1.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

5c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5a, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.>

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

 1. 1)  szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość

  projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;

 2. 2)  szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu ijego charakteru oraz zakwalifikowania go do

  odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

  Art. 34a. Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu. Do informacji stosuje się odpowiednio przepis art. 30a pkt 1.

Art. 34b. Mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.


Budowa nowego domu w miejsce starego

Budowa nowego domu w miejsce starego

Posiadam stary, drewniany dom (gajówkę), który wymaga zburzenia, bo jest cały spróchniały. Nie jest to zabytek. Chciałabym na jego miejscu zbudować nowy drewniany dom. Planu zagospodarowania nie ma. Działka znajduje się w lesie, jest otoczona państwowym lasem. Plan geodezyjny działki zawiera drogę prywatną do działki, która przez las jest połączona...

Wymogi budowlane dla lokalu na przedszkole

Wymogi budowlane dla lokalu na przedszkole

Wynajmuję lokal użytkowy pod przedszkole (budynek mieszkalny, na dole lokale użytkowe). Jestem na etapie jego przygotowywania do wymogów budowlanych w tym zakresie (wybicie otworu w ścianie zewnętrznej – nie jest to ściana nośna). Problem w tym, że architekt, który sporządza projekt, nie potrafi mi dokładnie określić, jaki ma to być...

Czy można zgłosić do odbioru budynek bez przyłącza wodociągowego?

Czy można zgłosić do odbioru budynek bez przyłącza wodociągowego?

Dom jednorodzinny został wybudowany i wykończony zgodnie z pozwoleniem z 2008 r. Prace zakończono w 2009 r. Posiadamy wszystkie dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, łącznie z oświadczeniem kierownika budowy. Brakuje nam przyłącza wodociągowego z powodu braku...Wyroki i orzecznictwo powiązane z Artykułem 34 Prawo budowlane


II SA/Bk 526/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

II SA/Sz 755/21 - Wyrok WSA w Szczecinie

II SA/Ol 445/21 - Wyrok WSA w Olsztynie

II SA/Po 288/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

II SA/Łd 362/21 - Wyrok WSA w Łodzi

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »