Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pogłębienie jeziora przy pomoście - jakie potrzebne pozwolenia?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-06-12

Chcielibyśmy pogłębić jezioro przy legalnie wybudowanym pomoście. Jaka jest procedura otrzymania odpowiedniego pozwolenia? Jakie są konsekwencje pogłębienia jeziora bez wymaganego pozwolenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pogłębienie jeziora przy pomoście - jakie potrzebne pozwolenia?

Pozwolenie na pogłębienie jeziora

Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 9 Prawa budowlanego* – pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Natomiast obecnie obowiązujące Prawo wodne** nie zawiera podziału urządzeń melioracji wodnych na szczegółowe i podstawowe. Artykuł 197 ust. 1 Prawa wodnego zawiera katalog urządzeń melioracji wodnych. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się: służące regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Pozwolenie wodnoprawne

Jezioro nie jest takim urządzeniem. Roboty budowlane wymagają pozwolenia, a także pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 Prawa wodnego – pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.

„Art. 407. 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.

2. Do wniosku dołącza się:

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej „operatem”, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;

2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;

4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;

5) wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Art. 408. Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.”

Urządzenie wodnoprawne wybudowane bez pozwolenia

Przepis art. 64a stanowi tutaj przepis szczególny, odnoszący się do sytuacji, w której urządzenie wodnoprawne zostało już bez wymaganego pozwolenia wybudowane. Wykonanie wykopu bez pozwolenia wodnoprawnego w pierwszej kolejności wymaga rozważenia celowości i zasadności w przedmiocie dokonania legalizacji. Zgodnie z art. 64a ust. 2 Prawa wodnego, jeżeli wykonane urządzenie wodne, o którym mowa w ust. 1, nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, po przedłożeniu przez właściciela tego urządzenia dokumentów, o których mowa w art. 131, może wydać decyzję o legalizacji urządzenia, ustalając jednocześnie, w drodze postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącą 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ceny za udzielenie zgód wodnoprawnych kształtują się następująco (wg obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 roku):

  1. cena za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego – 88,74 zł;
  2. cena za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 221,34 zł;
  3. ocena wodnoprawna – 885,36 zł.

Kary za zniszczenia w świecie roślin lub zwierząt

Nadto artykuł 181 § 1 Kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną tego, kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, zaś § 2 stanowi, że: „Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Artykuł 475 Prawa wodnego stanowi o odpowiedzialności karnej tego, kto niszczy lub uszkadza brzegi śródlądowych wód powierzchniowych, brzegi wód morskich, budowle, w tym mury, niebędące urządzeniami wodnymi, tworzące brzeg lub grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi.

Dobrem chronionym jest środowisko naturalne – ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej – art. 3 pkt 39 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). Przez zniszczenie należy rozumieć spowodowanie śmierci zwierzęcia lub rośliny (por. wyrok SN z 24 czerwca 1993 r., III KKN 98/93, OSNKW 1993/9-10, poz. 84; Górniok [w:] Górniok i in., t. 2, s. 171); przez uszkodzenie – naruszenie materii zwierzęcia lub rośliny. Znamieniem występku z § 1 art. 181 K.k. są znaczne rozmiary zniszczenia, stanowiącego skutek czynu (przestępstwo materialne). Kryterium przyjęcia, czy zniszczenie ma znaczne rozmiary, jest przestrzenna wielkość zniszczonych lub uszkodzonych obiektów przyrody (por. wyrok SN z 27 lipca 1984 r., IV KR 176/84, OSNPG 1985/3, poz. 34; Bogdan (w:) Wróbel, Zoll II/1, s. 549-550; Górniok (w:) Górniok i in., t. 2, s. 171; Radecki, Ochrona gatunkowa, s. 49-50; Radecki (w:) Wąsek, Zawłocki I, s. 759; Nalewajko (w:) Królikowski, Zawłocki, Szczególna I, s. 450). Znamieniem występku z art. 181 § 2 K.k. jest spowodowanie przez sprawcę istotnej szkody. Jest to, obok spowodowania określonych zniszczeń lub uszkodzeń, znamię skutku. Szkoda jest istotna w rozumieniu komentowanego przepisu wtedy, gdy ma ona duże znaczenie przyrodnicze (tak też Szwarczyk (w:) Kodeks, red. Bojarski, s. 429-430; Nalewajko (w:) Królikowski, Zawłocki, Szczególna I, s. 453; Gałązka (w:) Grześkowiak, Wiak, s. 949). Bez znaczenia jest szkoda majątkowa.

Terenami objętymi ochroną są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, obszary „Natura 2000”, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (por. art. 6 ust. 1 u.o.p.). Zachowanie takie stanowi czyn zabroniony, jeżeli jest podjęte wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną.

Pogłębienie istniejącego naturalnego zbiornika wodnego

Sprawa pogłębienia istniejącego naturalnego zbiornika wodnego wymaga dokonania precyzyjnych ustaleń co do zakresu robót ziemnych, celu przedsięwzięcia oraz jego wpływu na gospodarkę wodną i na kształtowanie środowiska przyrodniczego. Od tych ustaleń zależeć będzie przyjęcie właściwego trybu postępowania z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Należy przede wszystkim rozstrzygnąć, w jakim zakresie przepisy Prawa budowlanego mają zastosowanie do pogłębiania naturalnego okresowego zbiornika wodnego w aspekcie przepisów Prawa wodnego.

Artykuł art. 29 Prawa budowlanego zawiera pełne wyliczenie obiektów i robót budowlanych niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub wymagających jedynie zgłoszenia. Skoro w wyliczeniu tym nie ma pogłębienia jeziora, to co do zasady na jego wykonanie wymagane jest pozwolenie na budowę.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

** Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »