Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dobudowa wiatrołapu a problem z sąsiadem

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-06-19

Na mojej działce chciałam dobudować wiatrołap do wejścia głównego do budynku mieszkalnego. Wiatrołap będzie dobudowany w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką. Uzyskałam stosowne pozwolenie na budowę i posiadam dziennik budowy, w którym na każdym etapie budowy są robione wpisy przez kierownika budowy. Problem jest po stronie sąsiada, który kategorycznie nie zgadza się na budowę. Sprawa trafiła do SKO, później do urzędu wojewódzkiego, który nakazał dostarczyć dodatkowe dokumenty, m.in. projekt nasłonecznienia sąsiedniej działki w kontekście nowej budowy. Po dostarczeniu ww. dokumentów wojewoda podtrzymał decyzję starosty powiatowego, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, i tym sposobem sprawa stała się ostateczna. Na podstawie tej decyzji zgłosiłam do nadzoru budowlanego rozpoczęcie robót budowlanych. Sąsiadka zaskarżyła decyzję wojewody, gdzie właśnie toczy się sprawa. Budowa jest już prawie ukończona. Jest zgodna z prawem budowlanym i projektem. Była nawet kontrola z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, po zgłoszeniu przez mojego sąsiada, która stwierdziła, że budowa jest zgodna z decyzją o pozwoleniu na budowę i z projektem. Dokonany został również stosowny wpis w dzienniku budowy i sporządzony protokół. Jeżeli wyrok WSA będzie dla mnie jako inwestora niekorzystny, czyli sąd uzna za zasadną skargę sąsiada na decyzję wojewody, co się stanie z moją budową, która już jest prawie ukończona? Czy będę musiała dokonać rozbiórki, co dla mnie będzie fatalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o koszty? Jakie są w tym zakresie rozwiązania prawne? Co jeszcze może z prawnego punktu widzenia zrobić sąsiad, który kategorycznie nie zgadza się na budowę i nie jest możliwe w tej sprawie jakiekolwiek porozumienie? Czy mogę spać spokojnie, nie martwiąc się o rozbiórkę wiatrołapu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dobudowa wiatrołapu a problem z sąsiadem

Uchylenie decyzji wojewody po wybudowaniu wiatrołapu

Jak rozumiem, spełnia Pani wszelkie warunki techniczne i inne do wybudowania wiatrołapu. Nie znam treści akt postępowania, nie wiem, czy były jakiekolwiek uchybienia proceduralne. Skupię się na skutkach uchylenia decyzji po wybudowaniu wiatrołapu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie zawiera regulacji, która wprost odnosiłaby się do konsekwencji stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę albo jej uchylenia po zrealizowaniu obiektu budowlanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W zależności od przyjętej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę albo jej uchylenie po wybudowaniu obiektu budowlanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę skutkuje koniecznością:

  • uzyskania nowego pozwolenia na budowę wydanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej albo

  • przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania naprawczego na podstawie art. 51 ust. 7 w zw. z art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3.

Konsekwencje stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2286/12, stwierdził, że „w sytuacji, gdy stwierdzono nieważność pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego, czy też je uchylono, po wykonaniu obiektu budowlanego (zakończeniu robót budowlanych), powstaje stan, w którym wykonane roboty budowlane w całości lub w części nie mają oparcia w legalnie istniejącej dokumentacji. Taka sytuacja oznacza zaś, że może być stosowany odpowiednio przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 p.b., który pozwala, po nałożeniu obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, dokonanie następnie ustaleń, ocen i rozstrzygnięć, o których mowa w art. 51 ust. 4 i 6 p.b. To, czy będzie miał odpowiednie zastosowanie art. 51 ust. 1 pkt 3, czy art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2 p.b., zależy od okoliczności rozpoznawanej sprawy”.

W wyroku z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 687/12, NSA podniósł, że „art. 51 ust. 7 nie stanowi przeszkody, aby doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem polegało na przedłożeniu dodatkowego projektu budowlanego, jego ocenie i ewentualnym zatwierdzeniu. Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem może polegać również na tym, że po zakończeniu budowy, jeżeli wyeliminowano pozwolenie na budowę i zatwierdzony projekt budowlany, sporządzony zostanie projekt budowlany zamienny z uwzględnieniem wykonanych robót budowlanych”.

Stosownie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 maja 2004 r. (sygn. akt IV SA 4725/02) „legalizacja obiektu budowlanego, który został wybudowany w oparciu o ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o pozwolenie na budowę, a następnie decyzje te bądź jedna z nich zostały wyeliminowane z obrotu prawnego powinna mieć miejsce w trybie art. 59 Prawa Budowlanego”.

Czy konieczna będzie legalizacja?

Natomiast stwierdzenie zgodności wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę, ponieważ decyzje zostały wyeliminowane z obrotu prawnego, powinno się odbywać w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projekt budowlany, który jako akt techniczny, a nie akt administracyjny (akt prawny) zachowuje swoja wartość jako dokument, w oparciu o który była wykonana budowa.

Proszę się więc nie obawiać. Wybudowała Pani wiatrołap w oparciu o prawomocną decyzję. Jeśli budowa nie narusza warunków ani przepisów prawa, nie ma mowy o rozbiórce. Ani opłacie legalizacyjnej. Przedstawi Pani projekt powykonawczy – i na tym kończy się postępowanie naprawcze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »