Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy?

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-11-18 • Aktualizacja: 2022-05-10

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy? A jeśli się tak stało, czy kierownik budowy może potwierdzić prawidłowe ich wykonanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy?

Wpisy inwestora w dzienniku budowy

Kwestię tego, kto ma prawo dokonywać wpisów do dziennika budowy, reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zgodnie z jego § 9 „do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

  1. inwestor;
  2. inspektor nadzoru inwestorskiego;
  3. projektant;
  4. kierownik budowy;
  5. kierownik robót budowlanych;
  6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
  7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych”.

A zatem niewątpliwie inwestor ma prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Należy jednak zaznaczyć, że inwestor ma prawo do dokonywania w dzienniku budowy wpisów dotyczących tylko i wyłącznie wykonywania robót budowlanych oraz przebiegu tychże robót w zakresie nienależącym do kompetencji innych osób upoważnionych do tego, aby dokonywać wpisów wskazanych w punktach wyżej. A zatem nie może on wkraczać w kompetencje np. kierownika budowy.

Zobacz też: Brak wpisów w dzienniku budowy

Odpowiedzialność kierownika budowy za dziennik

Zgodnie z § 11 „za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy”. To samo wynika z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo budowalne. Co więcej, zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy Prawo budowlane „do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: prowadzenie dokumentacji budowy”.

Art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowalne wskazuje zaś, że dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Potwierdzanie wpisów przez kierownika budowy

Przechodząc więc do pytania, czy kierownik budowy może potwierdzać wpisy dokonywane przez inspektora, wskazać należy, że tak. Co więcej, § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy wskazuje, że pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. To zaś oznacza, że tak naprawdę każda osoba, która pełni na budowie samodzielną funkcję techniczną (w tym kierownik budowy) ma obowiązek, aby poświadczyć w dzienniku budowy, że zapoznała się z treścią danego wpisu w dzienniku budowy. Zwracam także uwagę, że w art. 45a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane mamy wskazanie, że przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany: potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego.

A zatem kierownik budowy nie tyle potwierdza wpisy inwestora, ile oświadcza, że się z nimi zapoznał. Jest on bowiem odpowiedzialny za cały dziennik budowy i za jego poprawność.

Zaginięcie dziennika budowy

Jeśli w dzienniku budowy brak jest podpisów kierownika budowy, a kierownik oświadcza, że dziennik budowy zaginął, to wówczas sytuacja nie jest wcale prosta. Utrata dziennika budowy rodzi bowiem wiele problemów dla inwestora, zwłaszcza w zakresie ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu, bowiem, jak wiadomo, do wniosku o pozwolenie na użytkowanie trzeba dołączyć oryginał dziennika budowy. Jeśli więc inwestor dowie się, że zaginął dziennik budowy, to wówczas powinien on niezwłocznie wystąpić do organu, który wydał pozwolenie na budowę, o wydanie kolejnego tomu tego dziennika budowy. W tym nowo wydanym tomie dziennika kierownik budowy powinien uwzględnić szczegółowe informacje dotyczące zaginięcia poprzedniego tomu dziennika budowy oraz zrealizowanych do tej pory robót budowlanych, a następnie kierownik budowy winien prowadzić dziennik zgodnie z obowiązkami wynikającymi z cytowanego wcześniej rozporządzenia i ustawy Prawo budowlane.

Musi Pani bowiem mieć na uwadze, że zaginiony czy zniszczony dziennik budowy nie podlega odtworzeniu. Wynika to z tego, że wówczas w kolejnym tomie dziennika budowy należałoby zamieszczać wpisy z datą wcześniejszą niż data wydania nowego tomu tego dokumentu, a takie działanie od lat organy nadzoru budowlanego uznają za nieprawidłowe.

Problemy z pozwoleniem na użytkowanie

A zatem, inwestor, który po utracie dziennika budowy uzyskał nowy tom dziennika budowy i ten nowy tom będzie systematycznie uzupełniany przez kierownika budowy, powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Jeśli jednak od utraty dziennika budowy minęło sporo czasu, a inwestor nie wniósł o kolejny tom, to wówczas uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie dużo bardziej trudne. Organ nadzoru budowanego nakaże wówczas zapewne przygotowanie stosownych opinii i ekspertyz dotyczących obiektu oraz przeprowadzi postępowanie dowodowe wraz z oględzinami obiektu. Ta procedura jest zaś nie tylko czasochłonna, ale i kosztowna.

Podsumowując, jeśli dziennik budowy zaginął, należy wystąpić o wydanie jego kolejnego tomu, podając jako przyczynę zaginięcie poprzedniego dziennika budowy. Wystąpić musi inwestor do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Skoro bowiem art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowalne określa, że dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, to wnioskować należy, że także dalsze prowadzenie robót budowlanych bez rejestracji ich przebiegu z uwagi na brak dziennika budowy nie jest możliwe. Z uwagi na brak regulacji w przepisach, które to wprost odnosiłyby się do sytuacji zaginięcia dziennika budowy, należy w drodze analogii powołać się na treść § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, który to dopuszcza możliwość kontynuacji rejestracji przebiegu robót budowlanych w kolejnym tomie (cytuję: „Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie”). Wówczas istotne jest ustalenie zakresu wykonanych robót budowlanych.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia nie jest dopuszczalne dokonywanie wpisów z datą wsteczną. Z tego więc wynika, że w sytuacji zaginięcia/zniszczenia dziennika budowy inwestor może wystąpić do właściwego nadzoru budowlanego o przeprowadzenie stosownej kontroli. W myśl art. 84 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowalne do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. W ten sposób można ustalić zakres wykonanych robót budowlanych, a następnie, kontynuując roboty budowlane, dokonywać dalszych, bieżących wpisów do dziennika budowy. A zatem po wpłynięciu wniosku o wydanie kolejnego tomu z uwagi na zaginięcie dziennika budowy organ ma prawo wydać kolejny tom i przeprowadzić kontrolę, kierownik zaś systematycznie go od tej pory uzupełniać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »