Kupno działki z projektem i pozwoleniem na budowę

• Data: 2024-04-04 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W Prawie budowlanym znajdują się przepisy, które określają, po jakim czasie pozwolenie na budowę traci ważność. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej. Wyjaśnimy również, czy można przenieść pozwolenie na budowę na inną osobę. Z prośbą o omówienie tych kwestii zwrócił się do nas pan Julian, który chce kupić działkę z projektem i pozwoleniem na budowę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupno działki z projektem i pozwoleniem na budowę

Pan Julian zamierza kupić działkę budowlaną z prawomocnym, aktualnym pozwoleniem na budowę. Jednakże projekt, na który to pozwolenie zostało wydane, mu nie odpowiada i chciałby wybudować zupełnie inny dom. W urzędzie pan Julian dowiedział się, że budowa zupełnie nowego projektu poprzez wprowadzenie projektu zamiennego (zmiana istniejącego pozwolenia na budowę) w tym przypadku będzie nierealna – urząd nie zaakceptuje znacznych odstępstw od projektu. W związku z tym pan Julian zadał nam kilka pytań: „Czy ja, nabywając grunt od obecnego właściciela, będę miał prawo wnioskować o wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę? Czy tylko obecny właściciel gruntu jako strona pozwolenia ma takie prawo i to on przed podpisaniem aktu notarialnego powinien złożyć wniosek o wygaszenie? Proszę o poradę, jakie mam możliwości w tej sytuacji”.

 

W opisanej przez pana Juliana sprawie dotyczącej zakupu działki z pozwoleniem na budowę pan Julian ma dwa wyjścia:

  1. Poczekać, aż pozwolenie na budowę wygaśnie samo,
  2. Przenieść na siebie pozwolenie na budowę – za zgodą poprzedniego adresata decyzji i PINB i zawnioskować o wygaśnięcie pozwolenia.

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

Stosownie do treści art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego (w skrócie P.b.) „decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata”.

Nie ulega wątpliwości, że na podstawie ww. przepisu pozwolenie na budowę wygasa z mocy prawa z dniem ziszczenia się jednej z przesłanek określonych w art. 37 ust. 1 P.b., a wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę na podstawie art. 37 ust. 1 P.b. ma charakter deklaratoryjny. Deklaratoryjność tej decyzji (stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę), a więc jej charakter potwierdzający, a nie stricte prawnokształtujący, nie oznacza jednak, że przesłanki stanowiące podstawę jej wydania mogą być ustalane jako element stanu faktycznego w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę, a zatem że bez uzyskania odrębnej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę można rozstrzygać (w postępowaniu o zmianę pozwolenia na budowę), czy to pozwolenie wygasło, czy też nie.

Przepis art. 37 ust. 1 P.b. stanowi podstawę do wszczęcia odrębnego postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę i do wydania w tym postępowaniu decyzji stwierdzającej to wygaśnięcie, jeśli zaistnieją ku temu podstawy. Odmienne stanowisko zaprezentowane przez organy w sprawie niniejszej, zgodnie z którym organ rozpatrujący wniosek o zmianę pozwolenia na budowę może samodzielnie ustalać jako przesłankę swego rozstrzygnięcia fakt wcześniejszego wygaśnięcia pozwolenia na budowę (bez uzyskania ostatecznej decyzji w tym przedmiocie), jest nie do przyjęcia. Pozbawia bowiem stronę postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę kontroli instancyjnej oraz sądowoadministracyjnej.

Postępowanie to będzie miało na celu eliminację stanu niepewności odnośnie do przysługującego danemu podmiotowi prawa do realizacji określonego zamierzenia budowlanego. Istnienie w obrocie prawnym decyzji bezprzedmiotowej (podlegającej wygaśnięciu) rodzi bowiem pozory istnienia określonych uprawnień [vide wyroki z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt II OSK 354/17, oraz z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Ke 267/17, A. Kosicki, Komentarz do art. 37 P.b., System Informacji Prawnej Lex, teza 18].

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Orzecznictwo dopuszcza możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę w części (w zakresie obiektu mogącego samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem), chociaż art. 40 Prawa budowlanego wyraźnie mówi o przeniesieniu decyzji na rzecz innego podmiotu (w domyśle – decyzji w całości).

Można stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy inwestor rezygnuje z realizacji inwestycji.

Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego nie może stanowić podstawy do zmiany decyzji pozwolenia na budowę – temu służy wyłącznie szczególna regulacja przepisu art. 36a Prawa budowlanego (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 1147/12).

Ale najpierw decyzja musiałaby zostać przeniesiona na pana Juliana.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1

Inwestor A otrzymał pozwolenie na budowę kompleksu mieszkalnego. Niestety, z powodu trudności finansowych, nie rozpoczął prac w ciągu 3 lat od uzyskania decyzji, co skutkowało automatycznym wygaśnięciem pozwolenia na budowę. Inwestor musiał ponownie aplikować o pozwolenie, co znacznie opóźniło realizację projektu.

 

Przykład 2

Przedsiębiorca B, który planował rozbudowę swojej fabryki, zakupił działkę budowlaną z pozwoleniem na budowę od innego przedsiębiorstwa, które zrezygnowało z inwestycji. Dzięki możliwości przeniesienia pozwolenia na budowę przedsiębiorca B mógł kontynuować proces budowlany bez konieczności przechodzenia przez całą procedurę aplikacyjną od nowa, co pozwoliło na szybsze rozpoczęcie prac i minimalizację formalności.

 

Przykład 3

Inwestor C rozpoczął budowę obiektu handlowego, jednak z powodu nieoczekiwanych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego musiał tymczasowo wstrzymać prace. Przerwa trwała dłużej niż 3 lata, co zgodnie z przepisami Prawa budowlanego skutkowało wygaśnięciem pozwolenia na budowę. Aby wznowić działania, inwestor C musiał uzyskać nowe pozwolenie.

Podsumowanie

Zrozumienie zasad dotyczących wygaśnięcia oraz przeniesienia pozwolenia na budowę jest kluczowe dla każdego inwestora i uczestnika procesu budowlanego. Prawo budowlane określa jasne ramy czasowe i procedury, których nieprzestrzeganie może prowadzić do znaczących opóźnień i dodatkowych kosztów. Przytoczone przykłady pokazują, jak omówione przepisy działają w praktyce.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących pozwolenia na budowę lub masz problemy z jego wygaśnięciem? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism, aby Twoja inwestycja przebiegała bez zakłóceń. Już dziś skontaktuj się z nami poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
3. Wyroki  Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt II OSK 354/17
4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Ke 267/17
5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 1147/12

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »