Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup działki budowlanej z pozwoleniem na budowę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zamierzam kupić działkę budowlaną z prawomocnym, aktualnym pozwoleniem na budowę. Jednakże projekt, na który to pozwolenie zostało wydane, mi nie odpowiada i chciałbym wybudować zupełnie inny dom. W urzędzie dowiedziałem się, że budowa zupełnie nowego projektu poprzez wprowadzenie projektu zamiennego (zmiana istniejącego pozwolenia na budowę) w tym przypadku będzie nierealna – urząd nie zaakceptuje znacznych odstępstw od projektu. Czy ja, nabywając grunt od obecnego właściciela, będę miał prawo wnioskować o wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę? Czy tylko obecny właściciel gruntu jako strona pozwolenia ma takie prawo i to on przed podpisaniem aktu notarialnego powinien złożyć wniosek o wygaszenie? Proszę o poradę, jakie mam możliwości w tej sytuacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki budowlanej z pozwoleniem na budowę

W opisanej przez Pana sprawie ma Pan dwa wyjścia:

  1. poczekać aż pozwolenie na budowę wygaśnie samo,
  2. przenieść na siebie pozwolenie na budowę – za zgodą poprzedniego adresata decyzji i PINB i zawnioskować o wygaśnięcie pozwolenia.

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

Stosownie do treści art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego (w skrócie P.b.) decyzja o pozwoleniu na budową wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Nie ulega wątpliwości, że na podstawie ww. przepisu pozwolenie na budowę wygasa z mocy prawa z dniem ziszczenia się jednej z przesłanek określonych w art. 37 ust. 1 P.b., a wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę na podstawie art. 37 ust. 1 P.b. ma charakter deklaratoryjny. Deklaratoryjność tej decyzji (stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę), a więc jej charakter potwierdzający a nie stricte prawnokształtujący, nie oznacza jednak, że przesłanki stanowiące podstawę jej wydania mogą być ustalane jako element stanu faktycznego w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę, a zatem że bez uzyskania odrębnej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę można rozstrzygać (w postępowaniu o zmianę pozwolenia na budowę), czy to pozwolenie wygasło czy też nie.

Przepis art. 37 ust. 1 P.b. stanowi podstawę do wszczęcia odrębnego postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę i do wydania w tym postępowaniu decyzji stwierdzającej to wygaśnięcie, jeśli zaistnieją ku temu podstawy. Odmienne stanowisko zaprezentowane przez organy w sprawie niniejszej, zgodnie z którym organ rozpatrujący wniosek o zmianę pozwolenia na budowę może samodzielnie ustalać jako przesłankę swego rozstrzygnięcia fakt wcześniejszego wygaśnięcia pozwolenia na budowę (bez uzyskania ostatecznej decyzji w tym przedmiocie) jest nie do przyjęcia. Pozbawia bowiem stronę postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę kontroli instancyjnej oraz sądowoadministracyjnej.

Postępowanie to będzie miało na celu eliminację stanu niepewności odnośnie przysługującego danemu podmiotowi prawa do realizacji określonego zamierzenia budowlanego. Istnienie w obrocie prawnym decyzji bezprzedmiotowej (podlegającej wygaśnięciu) rodzi bowiem pozory istnienia określonych uprawnień [vide wyroki z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt II OSK 354/17 oraz z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Ke 267/17, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl, powoływanej dalej w skrócie jako CBOSA oraz A. Plucińska-Filipowicz (red.), A. Kosicki, komentarz do art. 37 P.b., System Informacji Prawnej Lex, teza 18].

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Orzecznictwo dopuszcza możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę w części (w zakresie obiektu mogącego samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem), chociaż art. 40 Prawa budowlanego wyraźnie mówi o przeniesieniu decyzji na rzecz innego podmiotu (w domyśle – decyzji w całości).

Można stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy inwestor rezygnuje z realizacji inwestycji.

Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego nie może stanowić podstawy do zmiany decyzji pozwolenia na budowę – temu służy wyłącznie szczególna regulacja przepisu art. 36a Prawa budowlanego (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 1147/12).

Ale najpierw decyzja musiałaby zostać przeniesiona na Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »