Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunkowe zezwolenie na użytkowanie - zgłoszenie zakończenia robót czy budowy?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-09-23

Posiadam decyzję – zezwolenie na użytkowanie części budynku mieszkalnego wydaną kilka lat temu, ale warunkowo (wykończenie budynku i działki). Inwestor zobowiązany jest zawiadomić urząd o zakończeniu robót. Czy należy zgłosić zakończenie robót, czy też zakończenie budowy? Czy nowy właściciel musi przepisać pozwolenie na budowę i na częściowe użytkowanie na siebie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Warunkowe zezwolenie na użytkowanie - zgłoszenie zakończenia robót czy budowy?

W myśl art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji”.

W myśl art. 55 ustawy „przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych”.

Prawo budowlane dopuszcza możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie części obiektu budowlanego. Wynika to z art. 59 ust.2 prawa budowlanego, zgodnie z którym właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie określić warunki użytkowania tego obiektu. 

Zgodnie z tą ustawą (art. 54) do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, można co do zasady przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku objęte są m.in. nowe budynki użyteczności publicznej oraz budynki wielorodzinne. Pozwolenie na użytkowanie jest także wymagane jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z ustawą organ nadzoru budowlanego odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.

Obecnie inwestycja nie jest zakończona. Nie zgłoszono zakończenia robót. W przypadku sprzedaży nieruchomości na nabywcę powinno być przeniesione prawo z decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na częściowe użytkowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Stary budynek gospodarczy bez pozwolenia

Stary budynek gospodarczy bez pozwolenia

Jestem właścicielką nieruchomości mieszkalnej, którą przepisali mi rodzice w 1988 r. Nie mieszkam tam, nadal mieszkańcami są moi rodzice. Na terenie...

Modyfikacja funkcji budynku po uzyskaniu warunków zabudowy, problem z pozwoleniem na budowę

Złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy budynku z garażem (nie ma planu miejscowego), ale w decyzji powierzchnia zabudowy...

 

Zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego lub pozwolenia na budowę po podziale działki

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego, które wkrótce zostanie sprzedawane z wyłączeniem fragmentu, na którym znajduje się nasz rodzinny dom. Obok...

 

Budowa na działce rolnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako RM

Posiadam gospodarstwo rolne i ziemię rolną V i VI klasy. Zakupiłam sąsiadującą z moim domem i zabudowaniami gospodarczymi działkę...

 

Dwa stykające się domy na dwóch działkach, czy można wybudować?

Dwa stykające się domy na dwóch działkach, czy można wybudować?

Posiadam 11-arową działkę. Chciałbym ją podzielić i wybudować na każdej z tych działek domek o pow. 35 m 2 , ale w ten...

Budynek nie spełnia kryteriów zabytku a wpis do gminnej ewidencji zabytków

Budynek nie spełnia kryteriów zabytku a wpis do gminnej ewidencji zabytków

Chciałbym się dowiedzieć, o co chodzi z tym wpisaniem budynku do ewidencji zabytków skoro budynek został przebudowany w latach...

Odległości obiektów od działki rolnej, budowlanej i drogi gminnej

Odległości obiektów od działki rolnej, budowlanej i drogi gminnej

W jakiej odległości od granicy działki (od granicy z sąsiednią działką oraz od granicy z drogą publiczną) można zgodnie z prawem zbudować...