Konieczność dołączenia się do kanalizacji

• Data: 2023-09-20 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Otrzymałem pismo o wykonaniu przyłącza kanalizacji do wykonanej 3 lata temu kanalizacji miejskiej. Ww. kanalizacja jest po drugiej stronie drogi od posesji. Pismo wzywa mnie do złożenia prośby o wydanie warunków do końca miesiąca i wykonania przyłącza do jesieni. Wykonanie to z mojej strony na terenie posesji nie budzi zastrzeżeń, natomiast wykonanie przebicia na drugą stronę ulicy uważam za nadużycie. Mam też zastrzeżenie odnośnie tego, czy to ja mam wystąpić o warunki przyłącza, czy zakład gospodarki ma mi wydać te warunki. Na posesji jest zbiornik stały. Nowy kanał sanitarny został wybudowany w drodze od tyłu działki, nie w dojazdowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konieczność dołączenia się do kanalizacji

Przyłącze kanalizacyjne

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Nadto zwracam uwagę, że „przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Zatem to ustawodawca określił podmiot, obowiązany do poniesienia kosztów przyłącza, zaś przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi o obowiązku właściciela przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej” (wyrok SA w Warszawie, sygn. akt VII AGa 1747/18).

Zaznaczam także, że „jeżeli na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna, to przyłączem jest odcinek przewodu pomiędzy wewnętrzną instalacją a tą studzienką, natomiast dalsza część przewodu do rury głównej stanowi już element sieci” (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2021 r., sygn. akt II SA/Wr 619/20).

Wobec powyższego w świetle aktualnego orzecznictwa uznać należy, że „jeżeli na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna, to przyłączem jest odcinek przewodu pomiędzy wewnętrzną instalacją a tą studzienką, natomiast dalsza część przewodu do rury głównej stanowi już element sieci. Jeżeli na nieruchomości brak jest studzienki, to przyłączem jest odcinek przewodu pomiędzy wewnętrzną instalacją a granicą nieruchomości, dalsza część tego przewodu prowadząca do sieci stanowi element tejże sieci” (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2021 r., sygn. akt II SA/Wr 619/20).

Zaś „budowę przyłączy do sieci, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozumianych jako przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do kanalizacji, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości” (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2020 r., sygn. akt II SA/Gd 672/19).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek wykonania przyłącza

Następnie wyjaśniam, że zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Z powyższego przepisu wynika, że w opisanym przypadku istnieje obowiązek podłączenia do kanalizacji.

Jednakże zauważyć należy, że w myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1. Dopiero realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Nadto wskazuję, że „akt nakazujący przyłączenie do sieci ma charakter związany, co oznacza, że w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych we właściwych przepisach, organ ma obowiązek wydać decyzję o takiej treści. Konieczność jej wydania nie została pozostawiona ocenie organu i nie ma charakteru uznaniowego, nie zależy od takich okoliczności, jak sytuacja życiowa czy majątkowa osoby zobowiązanej” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 2784/19).

Nie można również pominąć faktu, że „z faktu, że sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy nie wynika jeszcze kompetencja dla organu stanowiącego gminy do wprowadzania opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci podmiotów chcących z niej korzystać. Przyłączenie do sieci nie może być zatem uzależnione od poniesienia przez odbiorcę jeszcze innych kosztów, niż wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Go 160/18).

Podsumowując, przepisy nakładają na właściciela nieruchomości obowiązku wybudowania przyłącza na jego koszt. Skoro element pod drogą jest częścią sieci, uznać należałoby, że nie wchodzi w zakres obowiązków właściciela nieruchomości przyłączanej, a jest elementem sieci, za który odpowiada gmina. Nie wiem jednak, jakie argumenty przytacza gmina, która jest w posiadaniu wszelkich informacji i dokumentacji w sprawie. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »