Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup drogi wewnętrznej od gminy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-12

Posiadam grunty orne, miedzy którymi są wytyczone drogi dojazdowe widniejące jedynie na mapie ewidencyjnej. Chciałbym odkupić od gminy te drogi, gdyż w tej chwili są zaorane i nikt z nich nigdy nie korzystał. Jak przeprowadzić wykup drogi wewnętrznej gminnej przebiegającej miedzy gruntami ornymi? Jakie koszty będę musiał ponieść w związku z likwidacją (przekształceniem) tych dróg na grunty orne?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Sprawa nie jest taka prosta. Musi Pan zacząć od wniosku do gminy o wykup gruntu. Może okazać się to w ogóle niemożliwe. Musi zostać podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż konkretnie oznaczonej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym – nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Jest to możliwe, gdy nieruchomości stanowiące własność gminy mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Rada gminy musi wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki właścicielowi działki przylegającej.

W opisanej sprawie działka jest drogą i może być tak zagospodarowana. Skoro jest to droga gminna, prawdopodobnie nie będzie jej Pan mógł kupić. Jeśli jednak to się powiedzie, to kolejnym krokiem jest przekształcenie.

Zgodnie z treścią załącznika numer 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, pkt 3 pkt 7 lit. a – do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty w granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie są drogą w rozumieniu rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego (podobnie wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1440/07 oraz wyrok NSA z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt II FSK 483/07). Stanowisko [...] takie zaprezentowane zostało także w wyrokach WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 361/10 i III SA/Wa 226/10, oraz w wyroku NSA z dnia 16 października 2009 r., sygn. akt II FSK 784/08.

Niekiedy przeznaczenie gruntów jest określone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli więc plan określa te działki na drogi, na szlaki komunikacyjne – to bez zmiany planu zagospodarowania nic Pan nie będzie mógł zrobić. Podstawę wniosku o zmianę stanowi art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi: „zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”.

Jeśli już przejdzie Pan powyższe kroki, to zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. Na wniosek właściciela lub dzierżawcy zostaje wszczęte postępowanie dotyczące zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Starostwo przesyła wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w 2 egzemplarzach oraz upoważnienie dla klasyfikatora wskazanego we wniosku do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntu.

Po wykonaniu klasyfikacji zgodnie z art. 22 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego osoba zgłaszająca zmiany jest obowiązana dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, tzw. operat klasyfikacyjny.

Starosta wyda decyzję administracyjną, która stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, czyli zmianę na grunt rolny.

Szczegółowe informacje dotyczących klasyfikacji gleboznawczej gruntów można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Koszt usługi klasyfikatora uzależniony jest od wielkości obszaru klasyfikacji gruntów i wynosi ok. 370 zł za klasyfikację gruntów o powierzchni do 1 ha; 130 zł za każdy następny rozpoczęty hektar, plus VAT. Co więcej, dochodzi koszt usługi wykonanej przez geodetę, wynosi on od 300 zł w górę i uzależniony jest od obszaru, dla jakiego opracowywana jest dokumentacja geodezyjna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »