Domek wypoczynkowy na własny użytek na terenie przeznaczonym pod usługi turystyczne

• Data: 2023-08-04 • Autor: Wioletta Dyl

Posiadam działkę na terenie przeznaczonym pod usługi turystyczne – pole namiotowe lub camping. Nieruchomość znajduje się w granicy ujemnego oddziaływania zbiornika retencyjnego. Dla działki nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Czy na działce tego typu można postawić domek drewniany lub murowany na fundamentach dla swojego użytku na wypoczynek, np. na zgłoszenie bez pozwolenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domek wypoczynkowy na własny użytek na terenie przeznaczonym pod usługi turystyczne

Przeznaczenie usługowo-turystyczne terenu w MPZP

Wymagane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oznaczenie terenu jako teren usługowy oznaczony symbolem „U” lub jako teren turystyczny „Ut”. Ponadto będą Pana obowiązywały przepisy ustawy o usługach turystycznych oraz przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) – ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. W związku z tym należy uznać, iż przepisów MPZP w istocie nie należy interpretować rozszerzająco, a ograniczenia dotyczące zagospodarowania danego terenu powinny jasno wynikać z warunków ustalonych w danym planie. Jeżeli zatem dany MPZP zakłada przykładowy katalog zabudowy w zakresie turystyki i nie zawiera przepisów ograniczających ten typ zabudowy jedynie do określonej klasy budynków, to tym samym trudno uznać, iż realizacja budynku rekreacji indywidualnej jest nie do pogodzenia z tak ustalonymi postanowieniami planu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Usługi hotelarskie

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) – przez usługi hotelarskie należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Zgodnie z powyższym, jeśli postawiony przez Pana budynek będzie przeznaczony na cel mieszący się w pojęciu usług hotelarskich, jako jednego z typów usług turystycznych, to brak przesłanek do uznania, iż inwestycja ta jest sprzeczna z zacytowanymi w pytaniu postanowieniami MPZP. Należy bowiem wskazać, że na podstawie art. 3 ustawy w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego – każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny i ochrony własnego interesu prawnego.

Domek wypoczynkowy a realizacja MPZP – teren zabudowy usług turystyki

Jeżeli na wymienionej działce posadowi Pan budynek rekreacji indywidualnej, a starosta wniesie sprzeciw, podnosząc w uzasadnieniu, iż budowa obiektu narusza ustalenia MPZP, ponieważ inwestycja położona jest na obszarze oznaczonym w MPZP symbolem „Ut”, opisanym jako teren zabudowy usług turystyki – można wskazać, że MPZP nie przybliża, co należy rozumieć pod pojęciem usług turystyki na obszarach opisanych jako tereny „Ut”. MPZP w ustaleniach ogólnych może wskazywać, iż na wszystkich terenach usług turystycznych oznaczonych symbolem „Ut” należy lokalizować usługi turystyczne (zabudowa pensjonatowa, hotelowa), jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. Jeżeli MPZP zawiera obszar oznaczony symbolem „Ut”, tam rzeczywiście usługi turystyki stanowić powinna zabudowa pensjonatowa, hotelowa, chociaż ww. sformułowanie MPZP mogą np. sugerować, że wskazane w nim wyliczenie dopuszczalnego przeznaczenia, w formie usług turystyki, ma charakter katalogu otwartego, przykładowego. Zatem o ile w zgłoszonym budynku mogą być świadczone usługi wynajmu, powyższe mieści się w zakresie usług turystycznych. Nie można domniemywać ewentualnych ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenu, o ile nie wynikają one z treści MPZP w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

Należy również podkreślić, iż organ w ewentualnym sprzeciwie powinien określić w sposób wystarczająco jasny, które z postanowień MPZP są nie do pogodzenia z planowaną inwestycją. Konkludując – w mojej opinii może Pan wspomniany budynek realizować.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »