Budowa dwóch garaży ze wspólną ścianą

• Data: 2023-08-11 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Z bratem ż zakupiliśmy działki sąsiadujące ze sobą i chcielibyśmy wybudować domy i garaże w tzw. lustrzanym odbiciu. Żeby zaoszczędzić miejsce, bo działki niewielkie, a garaże wybraliśmy dwustanowiskowe z pomieszczeniem gospodarczym o wymiarach 10 x 6 m, chcemy, aby garaże miały wspólną ścianę na granicy działki, co zarówno obniży koszty budowy, jak i zaoszczędzi miejsce. Niestety starostwo nie pozwala nam tak wybudować i wydali pozwolenia, że garaże mogą być budowane 3 m od granicy działki – to jest 6 m zmarnowanego terenu. Czy zatem jeśli oboje z bratem napiszemy oświadczenie, że wyrażamy zgodę na budowę w granicy działki, to starostwo będzie musiało to uznać i pozwoli nam na wybudowanie na granicy? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa dwóch garaży ze wspólną ścianą

Odległość garażu od granicy działki

W opisanym przez Panią przypadku bezwzględne zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jego § 12 wskazuje:

„1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.

3. Dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się:

1) budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;

2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;

3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

5. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2–4, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

6. Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

2) 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, dopuszcza się zmniejszenie odległości okapu zwróconego w stronę granicy działki budowlanej do 1 m.

8. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271–273, nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3.

9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się.

10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1–9, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie administracyjne

Generalnie są opcje, by ta odległość była mniejsza niż 3 m, na co wskazuje wprost § 12 Rozporządzenia, ale wówczas sąsiednie działki do działki objętej wyjątkiem będą znajdowały się w obszarze odziaływania obiektu. Tacy sąsiedzi będą wówczas stroną postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z art. 28 Prawa budowlanego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Mogą oni wnieść sprzeciw wobec planowanej lokalizacji (mniejszej niż 3 m). Skoro sąsiad to rodzina, to sprzeciwu nie wniesie. Jeśli więc inne działki nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, to tylko brat byłby stroną w decyzji o pozwoleniu na budowę w jednej z odległości wskazanych w par.§ 12 ust. 2–4 jako wyjątku od odległości 3 m. Jeśli mpzp nie dopuszcza wprost lokalizacji innej niż ustawowa, pozostaje analiza wyjątków z § 12 ust. 3 i 4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Proszę jednak mieć na względzie, że skorzystanie z wyjątków z ust. 3 i 4 dotyczy sytuacji, gdy nie ma dla terenu mpzp. Jeśli jest, to tylko mpzp może wprowadzić wyjątek od ustawowej odległości 4 i 3 m. Potwierdzają to zgodnie sądy, np. WSA w Poznaniu w wyroku z 17 kwietnia 2019 r, sygn. akt II SA/Po 12/19:

„Regulacja zawarta w § 12 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) dotyczy dopuszczalności sytuowania budynku gospodarczego lub garażu bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 ścianą bez okien i drzwi, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, lecz jedynie wówczas, gdy dla danego terenu (działki) nie obowiązuje plan miejscowy”.

Obecne przepisy nie przewidują budowy w granicy za zgodą sąsiada.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »