Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana użytkowania lokalu na dom pogrzebowy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-05-04

Czy na działce określonej w studium uwarunkowań przestrzennych jako „usługowo-produkcyjna” mogę zmienić sposób użytkowania lokalu na dom pogrzebowy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Na terenie nie ma uchwalonego planu zagospodarowania, jest tylko studium, studium nie jest aktem prawa miejscowego, które kształtuje ład przestrzenny. Oznacza to, że działka nie ma określonego przeznaczenia. Ma Pan na działce budynek, chce Pan zmienić sposób wykorzystania budynku na Dom pogrzebowy. Będzie wymagane uzyskanie warunków zabudowy. A zapisy studium mają pomniejsze znaczenie.

 

Brak regulacji prawnej dotyczącej usytuowania zakładu przedpogrzebowego poza terenem cmentarza nie wyklucza co prawda lokalizacji przedmiotowego obiektu w innym miejscu, jednak w takiej sytuacji konieczne jest odpowiednie zastosowanie w sprawie przepisów dotyczących funkcjonowania domów przedpogrzebowych przy cmentarzach. Jednak aby uzyskać zmianę, konieczna jest pozytywna decyzja WZ.

 

Podstawą do odmowy ustalenia warunków zabudowy dla omawianego zamierzenia wynikać może z analizy zagospodarowania terenów, przeprowadzonej stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) – powoływanego dalej jako „rozporządzenie” – w zakresie wystąpienia przesłanek w szczególności „dobrego sąsiedztwa” określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) – powoływanej jako „u.p.z.p.” Analizę przeprowadza się na obszarze obejmującym nieruchomości znajdujące się w sąsiedztwie, wokół terenu zamierzonej inwestycji, wyznaczonym stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Sprawa dotyczy przedsięwzięcia o specyficznej funkcji, a mianowicie obiektu, który służyć ma wykonywaniu usług przedpogrzebowych, zapewne przechowywaniu zwłok oraz magazynowaniu trumien. W ramach postępowania w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania tego obiektu, organ musi przeprowadzić analizę urbanistyczno-architektoniczną, która jest podstawowym dowodem dla ustalenia zachowania zasady podobieństwa pod względem kontynuacji funkcji na analizowanym terenie. Istotna będzie więc ocena funkcji budynku z funkcją terenów na obszarze analizy.

 

Nie wiem, jakiego rodzaju zabudowania znajdują się w sąsiedztwie, ale planowana inwestycja – zmiana, musi stanowić kontynuację funkcji terenów i ich zabudowy na obszarze poddanym analizie.

 

Celem zasady dobrego sąsiedztwa, wyrażonej w powyższych przepisach, jest zagwarantowanie ładu przestrzennego jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w przyporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania, w szczególności funkcjonalne, środowiskowe, czy kompozycyjno-ostateczne.

 

Obiekt służący przechowywaniu zwłok lokowany na obszarze poddanym analizie jako dość specyficzny może takich relacji przestrzennych nie tworzyć ze względu na swoją funkcję, niezależnie od tego, że spełniałby wymogi techniczno-budowlane.

 

Jednak obawiam się, że organy mogą nie zezwolić na taką zmianę nawet pod kątem studium (choć tak jak wskazuję – zapisy studium nie są tu wiążące). Gdyby zakwalifikować dom przedpogrzebowy jako obiekt o funkcji usługowej, czyli dopuścić do lokalizowania tego rodzaju obiektów na terenach przeznaczonych pod usługi i handel, takie obiekty mogłyby powstawać na przykład w pobliżu lub też w centrach handlowo-usługowych. Przyjęcie takiej interpretacji prowadziłoby do naruszenia powagi miejsc związanych z pochówkiem zmarłych oraz obowiązku zapewnienia odpowiedniej atmosfery ciszy i zadumy, która powinna towarzyszyć ceremoniom pogrzebowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »