Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana użytkowania lokalu na dom pogrzebowy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-05-04

Czy na działce określonej w studium uwarunkowań przestrzennych jako „usługowo-produkcyjna” mogę zmienić sposób użytkowania lokalu na dom pogrzebowy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Na terenie nie ma uchwalonego planu zagospodarowania, jest tylko studium, studium nie jest aktem prawa miejscowego, które kształtuje ład przestrzenny. Oznacza to, że działka nie ma określonego przeznaczenia. Ma Pan na działce budynek, chce Pan zmienić sposób wykorzystania budynku na Dom pogrzebowy. Będzie wymagane uzyskanie warunków zabudowy. A zapisy studium mają pomniejsze znaczenie.

 

Brak regulacji prawnej dotyczącej usytuowania zakładu przedpogrzebowego poza terenem cmentarza nie wyklucza co prawda lokalizacji przedmiotowego obiektu w innym miejscu, jednak w takiej sytuacji konieczne jest odpowiednie zastosowanie w sprawie przepisów dotyczących funkcjonowania domów przedpogrzebowych przy cmentarzach. Jednak aby uzyskać zmianę, konieczna jest pozytywna decyzja WZ.

 

Podstawą do odmowy ustalenia warunków zabudowy dla omawianego zamierzenia wynikać może z analizy zagospodarowania terenów, przeprowadzonej stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) – powoływanego dalej jako „rozporządzenie” – w zakresie wystąpienia przesłanek w szczególności „dobrego sąsiedztwa” określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) – powoływanej jako „u.p.z.p.” Analizę przeprowadza się na obszarze obejmującym nieruchomości znajdujące się w sąsiedztwie, wokół terenu zamierzonej inwestycji, wyznaczonym stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Sprawa dotyczy przedsięwzięcia o specyficznej funkcji, a mianowicie obiektu, który służyć ma wykonywaniu usług przedpogrzebowych, zapewne przechowywaniu zwłok oraz magazynowaniu trumien. W ramach postępowania w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania tego obiektu, organ musi przeprowadzić analizę urbanistyczno-architektoniczną, która jest podstawowym dowodem dla ustalenia zachowania zasady podobieństwa pod względem kontynuacji funkcji na analizowanym terenie. Istotna będzie więc ocena funkcji budynku z funkcją terenów na obszarze analizy.

 

Nie wiem, jakiego rodzaju zabudowania znajdują się w sąsiedztwie, ale planowana inwestycja – zmiana, musi stanowić kontynuację funkcji terenów i ich zabudowy na obszarze poddanym analizie.

 

Celem zasady dobrego sąsiedztwa, wyrażonej w powyższych przepisach, jest zagwarantowanie ładu przestrzennego jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w przyporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania, w szczególności funkcjonalne, środowiskowe, czy kompozycyjno-ostateczne.

 

Obiekt służący przechowywaniu zwłok lokowany na obszarze poddanym analizie jako dość specyficzny może takich relacji przestrzennych nie tworzyć ze względu na swoją funkcję, niezależnie od tego, że spełniałby wymogi techniczno-budowlane.

 

Jednak obawiam się, że organy mogą nie zezwolić na taką zmianę nawet pod kątem studium (choć tak jak wskazuję – zapisy studium nie są tu wiążące). Gdyby zakwalifikować dom przedpogrzebowy jako obiekt o funkcji usługowej, czyli dopuścić do lokalizowania tego rodzaju obiektów na terenach przeznaczonych pod usługi i handel, takie obiekty mogłyby powstawać na przykład w pobliżu lub też w centrach handlowo-usługowych. Przyjęcie takiej interpretacji prowadziłoby do naruszenia powagi miejsc związanych z pochówkiem zmarłych oraz obowiązku zapewnienia odpowiedniej atmosfery ciszy i zadumy, która powinna towarzyszyć ceremoniom pogrzebowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Niezgłoszenie części budynku do użytkowania

Dostałem karę 50 000 zł od PINB za niezgłoszenie części budynku do użytkowania. Adwokat prowadził moją sprawę nieprofesjonalnie i przegrałem,...

Zgłoszenie robót budowlanych

Chciałabym dokonać zgłoszenia robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej (kruszywo). Nie wiem, na jakiej podstawie...

Legalizacja rozbudowy budynku i pozwolenie na użytkowanie

W 1992 r. uzyskałem pozwolenie na budowę domku letniskowego o powierzchni 60 m 2 . Projekt był przeznaczony do budowy na płaskim terenie....

Wywłaszczenie w celu poszerzenia drogi

Planuję zakup domu oznaczonego symbolem C4 według wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. Z mapki wynika, że przez działkę, którą jestem...

Budowa domu przy drodze wewnętrznej

Posiadam działkę, na której buduję dom przy drodze wewnętrznej, droga ma długość 150 m od drogi wojewódzkiej (niedługo powiatowej) do końca mojej...

Domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej

Posiadam domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej. Ostatnio czytałem na temat możliwości legalizacji obiektów budowlanych...

Warunkowe zezwolenie na użytkowanie - zgłoszenie zakończenia robót czy budowy?

Posiadam decyzję – zezwolenie na użytkowanie części budynku mieszkalnego wydaną kilka lat temu, ale warunkowo (wykończenie budynku i działki)....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »