Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z gwarancją na wykonanie elewacji

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-03-08 • Aktualizacja: 2021-07-06

Wykonawca wykonał na moim budynku jednorodzinnym elewację, ale nie podpisaliśmy umowy. Wynikł problem z gwarancją, której wykonawca nie chce podpisać, tłumacząc się obowiązującą rękojmią. Natomiast producent użytych materiałów daje na nie 5 lat gwarancji, jeżeli zostały prawidłowo nałożone (chodzi o grubość kleju). Wykonawca przyznał się, że zużył ok. 10 kg kleju, a nie 8, jak wynika z obliczeń, czyli miejscami jest za dużo. Producent kleju stwierdził, że jeśli faktycznie jest większa grubość kleju, to tracę jego gwarancję, bo mogą powstać pęknięcia na elewacji (niekoniecznie od razu). Wstrzymałem zapłatę faktur, bo nie otrzymałem ich jeszcze drogą pocztową, a jedynie na adres mailowy. Co w tej sytuacji mogę zrobić? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z gwarancją na wykonanie elewacji

Udzielanie gwarancji

Zasady udzielania gwarancji definiuje art. 571 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym, „udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie”. Oświadczenie, o którym mowa w omawianym przepisie, ma charakter dobrowolny i przepisy prawa nie nakładają obowiązku jego złożenia.

Odpowiedzialność na zasadzie rękojmi

Ogólne przepisy prawa nakładają jednakże obowiązkową odpowiedzialność z tytułu sprzedaży danych towarów lub usług na zasadzie rękojmi. Zawarta przez Pana umowa miała charakter umowy o dzieło, co za tym idzie – zastosowanie znajduje art. 638 K.c., który odsyła do ogólnych przepisów dotyczących rękojmi przy sprzedaży:

„Art. 638. § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.”

Jeśli usługa została wykonana w sposób niezgodny z instrukcjami producenta i zachodzi ryzyko, że elewacja budynku będzie pękać, możemy mówić o wadzie fizycznej, która zdefiniowana została w art. 556(1) K.c.:

„Art. 556(1)

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.”

Niezgodność usługi wykonania elewacji z umową

Jak wynika z cytowanego przepisu, możemy mówić o niezgodności usługi z umową, ponieważ wykonana elewacja nie ma optymalnych właściwości na skutek użycia innej ilości kleju niż zalecana przez producenta.

W tej sytuacji może Pan wystąpić z roszczeniami z tytułu rękojmi już w chwili obecnej i nie czekać na ewentualne pęknięcia elewacji. Możliwymi roszczeniami w stosunku do wykonawcy są w szczególności żądanie usunięcia wad poprzez ponowne wykonanie usługi oraz żądanie obniżenia ceny. Ochrona przewidziana przepisami dotyczącymi rękojmi obejmuje przy tym dwa lata od momentu wykonania usługi.

Na koniec dodam, że niespisanie umowy nie oznacza, że do jej zawarcia nie doszło. W obrocie dopuszczalne jest także zawieranie umów w innych formach, np. ustnie, co nie zmniejsza w żadnym wypadku mocy tak zawartej umowy (choć w celu ewentualnego udowodnienia, że doszło do zawarcia umowy, konieczne jest niekiedy powołanie się na posiadane dowody). Rękojmia obowiązuje zatem w chwili obecnej także w Pana przypadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »