Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabudowa zagrodowa na działce rolnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-13 • Aktualizacja: 2021-04-11

Czy będąc rolnikiem, mogę się budować na działce rolnej? Chciałbym stworzyć zabudowę zagrodową na cele rolne. Czytałem na temat zabudowy zagrodowej na działce rolnej, ale nie wszystko jest dla mnie jasne. Proszę o przybliżenie tematu i w jaki sposób i na jakich zasadach mogę budować na działce rolnej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabudowa zagrodowa na działce rolnej

Wniosek o zmianę charakteru użytkowania działki

Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go pod zabudowę mieszkaniową.

Według aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Y obejmującego interesujący Pana obszar – na wymienionej działce rolnej budować się Pan nie może, chyba że zachowa Pan status gruntu rolnego, a zabudowa nie zmieni charakteru gruntu rolnego i ogranicza się do zabudowy siedliskowej. To nie budzi wątpliwości po analizie zapisów planu. Plan dopuszcza zabudowę na terenach rolniczych tylko w obszarach oznaczonych RM, gdzie dopuszczono zabudowę mieszkaniową.

Jednak, jak wynika z treści uchwał, gmina obecnie zmienia plan zagospodarowania. Warto więc złożyć wniosek o zmianę charakteru użytkowania działki. W okresie od 2005 r. były zmiany, które dotyczyły pojedynczych działek, a więc skoro obecnie jest tworzony nowy plan na terenie gminy – warto złożyć wniosek o zmianę w zakresie Pana działki.

Plany zagospodarowania są aktualizowane raz na jakiś czas.

Zawezwanie gminy do „usunięcia naruszenia prawa” przez rolnika

Może Pan także powalczyć z gminą w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – zawezwać gminę do „usunięcia naruszenia prawa”. O ile jest Pan rolnikiem. W skardze należy podnieść, iż wprowadzając zakaz zabudowy, gmina narusza prawo rolnika do rozwoju na własnym gruncie, budowy domu – siedliska. Sprawy tego typu mają powodzenie, ale dopiero na poziomie sądu administracyjnego, bowiem przy takim zakazie gmina musi wykazać ku temu ważne przyczyny. Aby poprzeć swoje twierdzenia, podaję kilka wyroków sądowych:

„Przeznaczenie terenu w ogólnym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy do trwałego użytkowania rolniczego, z równoczesnym dodaniem zastrzeżenia »bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych«, nie może być podstawą prawną odmowy udzielenia pozwolenia na budowę na tym terenie budynku gospodarczego związanego bezpośrednio z produkcją rolną” – wyrok NSA z 13.06.1985 r. (SA/Ka 172/85), ONSA 1985, nr 1, poz. 32 (Smoktunowicz E. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego. Warszawa, Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „IUSTITIA” 1994, s. 174, l.p. 21).

„Budownictwo na terenach nie przeznaczonych na cele budowlane nie może zmieniać przeznaczenia tych terenów, wyrażonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na terenie o odmiennym przeznaczeniu budownictwo jest dopuszczalne, jeżeli obiekt budowlany jest niezbędny dla racjonalnego wykorzystania terenu zgodnie z przeznaczeniem, albo dla jego właściwego zagospodarowania. Przeznaczenie więc terenu na cele rolnicze, choćby nawet było przewidziane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mającym moc powszechnie obowiązującą, nie uzasadnia odmowy udzielenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej pozwolenia na budowę rolniczych obiektów gospodarczych, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych tereny rolniczego budownictwa gospodarczego są gruntami rolnymi służącymi bezpośrednio celom produkcji rolnej. Wzniesienie na terenie o przeznaczeniu rolniczym obiektu budowlanego bezpośrednio służącego produkcji rolniczej nie zmienia przeznaczenia terenu nawet wówczas, gdy służy zapewnieniu odpowiednich warunków socjalno-bytowych osobom prowadzącym produkcję rolną” (wyroki NSA z 11.12.1981 r., I SA 2435/81; ONSA 1981, nr 2, poz. 131 i z 3.12.1981 r., SA/Kr 296/81; ONSA 1981, nr 2, poz. 120) (Siegień J. Prawo budowlane. Wzory pism z objaśnieniami. W-wa, Wydawnictwo C.H. Beck 2003, s. 17).

Podsumowując, chociaż z planu zagospodarowania wynika, że na tym terenie nie jest dopuszczalna zabudowa – jest to jednak możliwe, ale tylko wtedy, gdy inwestycja nie zmienia rolniczego charakteru tego terenu. Uważam także, że warto ubiegać się o zmiany w planie w zakresie Pańskiej działki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »