Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wznowienie budowy mimo wygaszenia pozwolenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W 2007 roku otrzymaliśmy pozwolenie (decyzję) na budowę pawilonu handlowego na naszej działce na potrzeby naszego gospodarstwa rolnego, gdyż jesteśmy wraz z małżonką współwłaścicielami i prowadzimy gospodarstwo rolne. Do jesieni 2018 roku postawiliśmy obiekt w stanie surowym (tzw. stan otwarty), przykryty dachem. Ostatni wpis w dzienniku budowy jest w grudniu 2018 roku. W międzyczasie trafił się kupiec na tę działkę, z którym spisaliśmy wstępną umowę z ostateczną datą wykupu na koniec 2020 roku. Przyszły inwestor miał inne plany co do zagospodarowania działki i poprosił mnie, abym wystąpił z pismem do starostwa o wygaszenie pozwolenia na budowę, co uczyniłem. Pismo o wygaszeniu pozwolenia na budowę otrzymałem w marcu 2020 roku. Przyszły inwestor wycofał się jednak z umowy kupna działki. Obecnie chcemy kontynuować dokończenie budowy bez żadnych zmian konstrukcyjnych i oprzeć się na poprzednim projekcie budowlanym. Działka ta w aktualnym projekcie zagospodarowania przestrzennego pozostaje nadal rolniczo-budowlana. Czy możliwe jest wznowienie budowy mimo wygaszenia pozwolenia na budowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wznowienie budowy mimo wygaszenia pozwolenia

Wygaszenie pozwolenia na budowę

Sprawa nie jest dla Państwa korzystna. Na Państwa wniosek wygasło pozwolenie na budowę. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę następuje w formie decyzji administracyjnej.

Stosownie do treści art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego decyzja o pozwoleniu na budową wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Lub na skutek wniosku.

Zobacz też: Wznowienie pozwolenia na budowę

Wznowienie budowy przy braku pozwolenia

Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), a w szczególności przepisy regulujące kwestię wydawania pozwolenia na budowę. Stosownie do art. 28 ust. 1 powołanej ustawy roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W myśl zaś przepisu art. 32 ust. 4a tej ustawy nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1. A zatem rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych bez ostatecznego pozwolenia na budowę skutkuje zakazem udzielenia pozwolenia na budowę. Także art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego wskazuje, iż pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. A zatem decyzja w przedmiocie pozwolenia na budowę dotyczyć może wyłącznie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Celem postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art. 32 i nast. ustawy Prawo budowlane jest bowiem uzyskanie zezwolenia na realizację nowego zamierzenia budowlanego. Nie może ono więc służyć zalegalizowaniu już zrealizowanej inwestycji, ani dokonaniu oceny, czy wykonane roboty budowlane są zgodne z prawem. Wskazana decyzja nie może być wydana w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone. Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dlatego organy administracji nie mogą merytorycznie rozstrzygać w sprawie udzielenia zgody na budowę, jeśli roboty budowlane już rozpoczęto, bądź zrealizowano.

Proces inwestycyjny winien być poprzedzony wydaniem decyzji, która otwiera inwestorowi drogę do wykonywania robót budowlanych. Przedmiotem pozwolenia jest określenie, jaki obiekt i w jakim miejscu może zostać wykonany w oparciu o podlegający zatwierdzeniu projekt budowlany. 

Wznowienie pozwolenia na budowę

Obecnie, jeśli jako inwestor chce Pan budowę wznowić, musi Pan uzyskać nowe pozwolenie na budowę (wydaje je starosta).

Konieczna będzie inwentaryzacja powykonawczą określająca obecny stan budynku, zrealizowany w oparciu o poprzednie pozwolenie na budowę i ponowny wniosek o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Starosta dokona analizy zapisów w dzienniku budowy, stwierdzając, że inwestor nie wykonywał robót w warunkach samowoli budowlanej, tj. w okresach, w których brak było w obrocie prawnym decyzji o pozwoleniu na budowę. Dobrze, jeśli wykonany stan nie narusza przepisów prawa (w tym przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym ani przepisów techniczno-budowlanych) i nie będzie wymagał nałożenia czynności w celu doprowadzenia do zgodności z prawem. Przez stan zgodności z prawem należy rozumieć bowiem taki stan, który w świetle obowiązujących przepisów pozwala na zaakceptowanie wykonanych robót budowlanych, po ewentualnym dokonaniu określonych czynności lub robót budowlanych i w konsekwencji na ich legalizację lub stan niewymagający doprowadzenia do zgodności z prawem. O faktycznej formie i przeznaczeniu obiektu przesądzi projekt architektoniczno-budowlany, zatwierdzony decyzją pozwalającą na kontynuację robót, wydaną przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Reasumując – konieczne jest ponowne pozwolenie na budowę wraz z projektem dotyczącym kontynuacji inwestycji w oparciu o już wykonaną część robót.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »