Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inwestycja na działce rolnej w granicach miasta a warunki zabudowy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-11

Jestem właścicielem działki rolnej (klasa III) o pow. 0,7 ha znajdującej się w granicach miasta powiatowego z dostępem do drogi. Sąsiaduje ona z działką, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny, brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Na tej działce planuję inwestycję w postaci niewielkiego pawilonu handlowego oraz zgłoszenie budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej. Jakie są poszczególne etapy w procedurze inwestycyjno-administracyjnej? Czy działka wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów? Czy należy rozpocząć od złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy? Jakie opłaty należy ponieść? Do jakich organów należy wnosić poszczególne wnioski?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Z opisu wynika, iż działka znajduje się na terenie miasta. Co prawda, przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w rozdziale II ograniczają przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, jednak zgodnie z art. 10a: Przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.

Zapis ten likwiduje konieczność uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i uiszczania opłat z tym związanych. Konieczne jest jednak uzyskanie warunków zabudowy. A to także nie jest takie proste, w przypadku gdy chce Pan budować pawilon handlowy. Wniosek składa się do prezydenta miasta.

Dla pozytywnego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wymagane jest łączne spełnienie przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp).

Zgodnie z art. 61 ust. 1 upzp – w celu wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu organ musi ustalić jako warunek konieczny, że co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana, oraz że teren i planowana inwestycja spełniają pozostałe warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt 2-5 upzp.

Spełnienie wymogu z art. 61 ust. 1 pkt 1 upzp następuje wówczas, gdy co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej (nie tylko z tej samej strony drogi publicznej), co teren planowanej zabudowy – i znajdująca się w prawidłowo wyznaczonym obszarze analizowanym jest zabudowana w taki sposób, by można ustalić wymagania dla nowej zabudowy, stosując wprowadzone przez ustawodawcę zobiektywizowane zasady wyznaczenia obszaru analizowanego oraz standardy decydujące o spełnieniu wymogów zachowania ładu przestrzennego. Nowa zabudowa jest zatem dopuszczalna o tyle, o ile można ją pogodzić z już istniejącą funkcją. Rozumienie pojęcia „kontynuacja funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu” należy zatem traktować szeroko, zgodnie z wykładnią systemową, która nakazuje rozstrzygać wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora po to, by mogła być zachowana wynikająca z art. 6 ust. 2 upzp zasada wolności w zagospodarowaniu terenu, w tym jego zabudowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nadto zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego, przy czym dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1.

Zgoda zależy więc od sąsiedniej zabudowy.

Za wydanie decyzji o warunkach trzeba zapłacić opłatę skarbową w kwocie 107 zł.

Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością. Do jego budowy zobowiązany jest inwestor po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu należy złożyć do zarządcy drogi, właściwego ze względu na kategorię drogi oraz na lokalizację zjazdu:

  1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych;
  2. zarząd województwa dla dróg wojewódzkich;
  3. zarząd powiatu dla dróg powiatowych;
  4. wójt (burmistrz, prezydent miasta) dla dróg gminnych.

Co jest wymagane – wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, mapa zasadnicza, mapa sytuacyjno-wysokościowa, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. odpis KW, dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 82 zł.

Jeśli będzie zajęty pas drogowy, należy uzyskać zezwolenie na jego zajęcie i wnieść ustaloną przez zarządcę opłatę.

Kolejna kwestia to pozwolenie na budowę, projekt, a na końcu odbiory.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »