Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracownik PINB jest funkcjonariuszem publicznym?

Monika Wycykał • Opublikowane: 2017-01-30

Czy pracownik w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty jest funkcjonariuszem publicznym według obowiązujących przepisów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pojęcie „funkcjonariusza publicznego” budzi duże wątpliwości w praktyce, choćby z tego względu, że jest ono używane w różnych ustawach, o różnym charakterze, w związku z czym niejednokrotnie pojawia się kłopot, czy dana osoba jest jednocześnie funkcjonariuszem publicznym.

Najważniejsza definicja znajduje się w art. 115 § 13 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1137, z późn. zm.):

„Funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, radny;

2a) poseł do Parlamentu Europejskiego;

3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową;

9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe”.

Nieco inaczej definicja funkcjonariusza publicznego jest zbudowana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1169, z późn. zm.), zgodnie z którym przez funkcjonariusza publicznego rozumie się „osobę działającą w charakterze organu administracji publicznej” lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ”.

W związku z tym należy uznać, że pracownik powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego jest funkcjonariuszem publicznym. Ponadto gdyby wskazany pracownik pozostawał jednocześnie pracownikiem służby cywilnej, to na taki status wskazuje również art. 104 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 1345, z późn. zm.): „Na zasadach określonych w odrębnych przepisach członkowie korpusu służby cywilnej korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak można zaplanować miejsca postojowe?

Chciałbym dowiedzieć się, jak można zaprojektować miejsca postojowe w oparciu o art. 19 ust. 4 warunków technicznych. Co konkretnie oznacza zapis,...

 

Zabudowa zagrodowa na działce rolnej

Czy będąc rolnikiem, mogę się budować na działce rolnej? Chciałbym stworzyć zabudowę zagrodową na cele rolne.

 

Instytut Techniki Budowlanej - aprobaty techniczne na wyroby

Instytut Techniki Budowlanej wydawał aprobaty techniczne na wyroby, które po 1 maja 2004 r . przestały być wyrobami budowlanymi w rozumieniu ustawy...

 

Niepewne granice działek

Mój dziadek postawił  płot, przesuwając granicę działki. Teraz okazało się, że chodnik przez nas wykonany znajduje się na naszym terenie, ale po...

 

Zacienienie działki

Mam działkę o szerokości 15 m. W granicy mam wybudowany garaż. Sąsiad chce postawić wzdłuż tej samej granicy budynki gospodarcze o wielkości...