Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracownik PINB jest funkcjonariuszem publicznym?

Monika Wycykał • Opublikowane: 2017-01-30 • Aktualizacja: 2021-07-08

Czy pracownik w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty jest funkcjonariuszem publicznym według obowiązujących przepisów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pracownik PINB jest funkcjonariuszem publicznym?

Kim jest funkcjonariusz publiczny?

Pojęcie „funkcjonariusza publicznego” budzi duże wątpliwości w praktyce, choćby z tego względu, że jest ono używane w różnych ustawach, o różnym charakterze, w związku z czym niejednokrotnie pojawia się kłopot, czy dana osoba jest jednocześnie funkcjonariuszem publicznym.

Najważniejsza definicja znajduje się w art. 115 § 13 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1137, z późn. zm.):

„Funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, radny;

2a) poseł do Parlamentu Europejskiego;

3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową;

9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe”.

Nieco inaczej definicja funkcjonariusza publicznego jest zbudowana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1169, z późn. zm.), zgodnie z którym przez funkcjonariusza publicznego rozumie się „osobę działającą w charakterze organu administracji publicznej” lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ”.

W związku z tym należy uznać, że pracownik powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego jest funkcjonariuszem publicznym. Ponadto gdyby wskazany pracownik pozostawał jednocześnie pracownikiem służby cywilnej, to na taki status wskazuje również art. 104 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 1345, z późn. zm.): „Na zasadach określonych w odrębnych przepisach członkowie korpusu służby cywilnej korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »