Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstępstwo od warunków technicznych budynków

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-29

Chciałabym wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. Jest już decyzja o warunkach zabudowy. Szerokość działki w najwęższym miejscu wynosi 22 m, a projektowany budynek ma mieć 14,40 m. Jakie warunki przeciwpożarowe muszą być spełnione, aby zbliżyć się do sąsiednich budynków – granic działki? Jakie są odstępstwa? Zależy mi, aby zmniejszyć wymaganą odległość o 50% (ściana REI60) oraz zmieścić ten budynek na działce. Proszę o objaśnienie przepisów, z jakich możemy skorzystać, aby zmniejszyć wymagane odległości. [dołączam dokumentację]

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odstępstwo od warunków technicznych budynków

W przepisie § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych ustanowiono ogólną zasadę sytuowania budynków na działce budowlanej, tj. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy i 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy, przy czym prawodawca jednocześnie zastrzegł, iż zasada ta doznaje pewnych wyjątków, a czyni to m.in. w § 12 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia. Przepis ten umożliwia sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m, tylko w przypadku spełnienia łącznie wszystkich przesłanek ustanowionych w tym przepisie. Wyjaśniono, że do przesłanek ustanowionych w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia należy zachowanie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z § 13, § 60 i § 271-273 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz przepisami odrębnymi. Tym samym dla zastosowania § 12 ust. 3 pkt 1 omawianego rozporządzenia w danej sprawie nie jest wystarczające stwierdzenie, że działka inwestora ma szerokość mniejszą niż 16 m, lecz konieczne jest stwierdzenie, że nie sprzeciwiają się temu § 13, § 60 i § 271-273 rozporządzenia i przepisy odrębne.

Stosownie do § 271 ust. 1 odległość między zewnętrznymi ścianami budynków mieszkalnych niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego powinna wynieść 8 m. A contrario, jeżeli ściany zewnętrzne sąsiednich budynków spełniają normy ścian oddzielenia przeciwpożarowego, unormowania tego nie stosuje się. Potwierdza to § 272 ust. 3 rozporządzenia, który stanowi, że budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5.

W przypadku zastosowania w obu budynkach elementów ścian i przekrycia dachu nierozprzestrzeniających ognia odległość pomiędzy tymi budynkami winna wynosić nie mniej niż 8 m. W przypadku, gdy projektowany budynek posiada ściany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniające ogień, a istniejący na sąsiedniej działce nie spełnia tych warunków, odległość pomiędzy tymi budynkami winna być powiększona o 50%, czyli do 12 m. W przypadku, gdyby oba budynki nie posiadały otworów ani w ścianach, ani dachach w pasie terenu określonego w ust.1 i 2, możliwe jest zmniejszenie wymaganej odległości o 25%.

Jeśli działka ma więcej niż 16 m szerokości, nie ma możliwości zbliżenia się na odległość mniejszą niż 3 m ścianą bez okien, albo 4 m ścianą z oknami, przy zachowaniu przepisów p-poż. w zakresie odległości między budynkami na sąsiednich działkach, tj. klasą odporności ogniowej.

Jest też opcja wyjątkowa – uzyskanie zgody na odstępstwo od ww. warunków technicznych. Wniosek o odstępstwo od przepisów technicznych należy złożyć do organu, który jest właściwy w sprawie pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć:

a. charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

b. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

c. propozycje rozwiązań zamiennych.

Organ przekaże wniosek do właściwego ministra, ale ostateczna decyzja należy do organu wydającego pozwolenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »