Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstępstwo od warunków technicznych budynków

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-29

Chciałabym wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. Jest już decyzja o warunkach zabudowy. Szerokość działki w najwęższym miejscu wynosi 22 m, a projektowany budynek ma mieć 14,40 m. Jakie warunki przeciwpożarowe muszą być spełnione, aby zbliżyć się do sąsiednich budynków – granic działki? Jakie są odstępstwa? Zależy mi, aby zmniejszyć wymaganą odległość o 50% (ściana REI60) oraz zmieścić ten budynek na działce. Proszę o objaśnienie przepisów, z jakich możemy skorzystać, aby zmniejszyć wymagane odległości. [dołączam dokumentację]

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Odstępstwo od warunków technicznych budynków

W przepisie § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych ustanowiono ogólną zasadę sytuowania budynków na działce budowlanej, tj. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy i 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy, przy czym prawodawca jednocześnie zastrzegł, iż zasada ta doznaje pewnych wyjątków, a czyni to m.in. w § 12 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia. Przepis ten umożliwia sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m, tylko w przypadku spełnienia łącznie wszystkich przesłanek ustanowionych w tym przepisie. Wyjaśniono, że do przesłanek ustanowionych w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia należy zachowanie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z § 13, § 60 i § 271-273 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz przepisami odrębnymi. Tym samym dla zastosowania § 12 ust. 3 pkt 1 omawianego rozporządzenia w danej sprawie nie jest wystarczające stwierdzenie, że działka inwestora ma szerokość mniejszą niż 16 m, lecz konieczne jest stwierdzenie, że nie sprzeciwiają się temu § 13, § 60 i § 271-273 rozporządzenia i przepisy odrębne.

Stosownie do § 271 ust. 1 odległość między zewnętrznymi ścianami budynków mieszkalnych niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego powinna wynieść 8 m. A contrario, jeżeli ściany zewnętrzne sąsiednich budynków spełniają normy ścian oddzielenia przeciwpożarowego, unormowania tego nie stosuje się. Potwierdza to § 272 ust. 3 rozporządzenia, który stanowi, że budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5.

W przypadku zastosowania w obu budynkach elementów ścian i przekrycia dachu nierozprzestrzeniających ognia odległość pomiędzy tymi budynkami winna wynosić nie mniej niż 8 m. W przypadku, gdy projektowany budynek posiada ściany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniające ogień, a istniejący na sąsiedniej działce nie spełnia tych warunków, odległość pomiędzy tymi budynkami winna być powiększona o 50%, czyli do 12 m. W przypadku, gdyby oba budynki nie posiadały otworów ani w ścianach, ani dachach w pasie terenu określonego w ust.1 i 2, możliwe jest zmniejszenie wymaganej odległości o 25%.

Jeśli działka ma więcej niż 16 m szerokości, nie ma możliwości zbliżenia się na odległość mniejszą niż 3 m ścianą bez okien, albo 4 m ścianą z oknami, przy zachowaniu przepisów p-poż. w zakresie odległości między budynkami na sąsiednich działkach, tj. klasą odporności ogniowej.

Jest też opcja wyjątkowa – uzyskanie zgody na odstępstwo od ww. warunków technicznych. Wniosek o odstępstwo od przepisów technicznych należy złożyć do organu, który jest właściwy w sprawie pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć:

a. charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

b. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

c. propozycje rozwiązań zamiennych.

Organ przekaże wniosek do właściwego ministra, ale ostateczna decyzja należy do organu wydającego pozwolenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Stary budynek gospodarczy bez pozwolenia

Stary budynek gospodarczy bez pozwolenia

Jestem właścicielką nieruchomości mieszkalnej, którą przepisali mi rodzice w 1988 r. Nie mieszkam tam, nadal mieszkańcami są moi rodzice. Na terenie...

Brak możliwości budowy na terenie zalewowym

Kupiłam działkę budowlaną od osoby fizycznej. Plan zagospodarowania przestrzennego określał działkę jako przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową...

 

Odległości obiektów od działki rolnej, budowlanej i drogi gminnej

Odległości obiektów od działki rolnej, budowlanej i drogi gminnej

W jakiej odległości od granicy działki (od granicy z sąsiednią działką oraz od granicy z drogą publiczną) można zgodnie z prawem zbudować...

Powiększenie budynku podczas odbudowy zawalonej ściany, co na to inspekcja budowlana?

Powiększenie budynku podczas odbudowy zawalonej ściany, co na to inspekcja budowlana?

W 2007 r. w wyniku silnych wiatrów wypadły mi wrota od stodoły wraz z fragmentami ściany. Wstawiając nowe wrota, powiększyłem powierzchnię budynku...

Ograniczenia w zabudowie działki rekreacyjnej w ROD

Ograniczenia w zabudowie działki rekreacyjnej w ROD

Jestem prezesem jednego z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). Użytkownik jednej z działek, na której znajduje się altana o powierzchni...