Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno działki budowlanej od wspólnoty wiejskiej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-22

Chcę kupić działkę budowlaną od wspólnoty wiejskiej gruntowej. Jestem członkiem tej wspólnoty. Moja dalsza rodzina kupiła już dwie działki od wspólnoty i z tego tytułu nie pozwalają mi kupić działki. Czy mają prawo tak postępować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Członkami wspólnoty gruntowej są wszyscy mieszkańcy wsi będący płatnikami podatku rolnego i leśnego. Obecnie możliwe jest zniesienie współwłasności, czyli podział wspólnoty gruntowej między uprawnionych. W tym celu uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej mogą podjąć uchwałę o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność w częściach ułamkowych.

Wspólnoty gruntowe charakteryzują się swoistym statusem prawnym, opartym na uregulowaniu ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.).

Z definicji wspólnoty zawartej w art. 1 ust. 1 ustawy wynika, iż wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne o określonych przymiotach. Uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej polega na korzystaniu z nieruchomości stanowiącej przedmiot wspólnoty zgodnie z jej przeznaczeniem, np. przez wypasanie bydła, pobieranie pożytków naturalnych z lasu lub stawu, udział w dochodach przez podział pożytków z użytków rolnych leśnych, czyli przez udział w zagospodarowaniu wspólnoty gruntowej.

Wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w nich. Jednym wyjątkiem, dopuszczalnym za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału we wspólnocie, jest sytuacja, kiedy jej grunty miałyby zostać objęte scaleniem – art. 5 ustawy.

Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed dniem 5 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały z tej wspólnoty – art. 6 ust. 1 ustawy.

Udziały uprawnionych we wspólnocie i w korzyściach wynikających z zagospodarowania wspólnoty są określone w idealnych (ułamkowych) częściach w sposób wymieniony w art. 9 ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty. Natomiast z art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że spółka ta jest osobą prawną i działa na podstawie statutu.

Ograniczony jest również obrót nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnoty gruntowej. W myśl art. 26 ustawy rozporządzenie gruntami wspólnoty może nastąpić wyłącznie poprzez ich zbycie, zamianę lub przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne i to tylko za zgodą właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w tym że w razie sprzedaży gminie przysługuje prawo pierwokupu.

Żaden przepis nie reguluje kwestii tego, czy wspólnota może ograniczać nabywanie gruntów.

Istotne jest więc zapoznanie się z treścią uchwały i treścią zgody na zbycie. W razie kontrowersji taką uchwałę można zaskarżyć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Problem z wodami opadowymi z drogi publicznej

Sprawa dotyczy problemu z wodami opadowymi z drogi publicznej. Z drogi publicznej przylegającej do mojej posesji wszelkie wody opadowe spływają na...

 

Działki z przeznaczeniem na ogrody działkowe

Mam w mieście powiatowym trzy działki przyległe, każda o pow. 1 ha, przeznaczone w studium zagospodarowania przestrzennego na ogrody...

 

Czy możliwy jest dojazd do działki budowlanej przez las?

Mam działkę budowlaną, na której chcę zrealizować zabudowę zagrodową. Działka ta jest oddzielona od drogi publicznej pasmem lasu, który jest moją...

 

Przejęcie przez zasiedzenie należącego do sąsiada fragmentu zabudowanej działki

Chciałabym kupić działkę z zabudowaniami. Jeden z budynków wybudowany został w latach 70-tych i stoi w części na działce sąsiada....

 

Udostępnienie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków innemu podmiotowi publicznemu

Czy na podstawie art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy...

 

Odpowiedzialność geodety za wytyczenie budynku

Jestem geodetą. Przed 5 laty zawarłem umowę, w ramach której wytyczyłem na działce budynek – dom jednorodzinny. Umowa była zawarta w ramach...